Ed Saray Taga Colosas 1:1-29

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Pisasalamat lapud pananisia na saray taga Colosas (3-8)

  • Impikasi so iyaligwas ed espiritual (9-12)

  • Manunan betang nen Kristo (13-23)

  • Say pansasagpot nen Pablo parad kongregasyon (24-29)

1  Siak, si Pablo, ya apostol nen Kristo Jesus diad linawa na Dios, tan si Timoteo+ ya agi tayo,  et nansulat ak ed saray masanto tan saray matoor ya agagi a disipulo nen Kristo diad Colosas: Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan kareenan a manlalapud Dios ya Ama tayo.  Naynay kamin misasalamat ed Dios, say Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo, sano ipipikasi mi kayo,  ta nadngelan mi so pananisia yo nipaakar ed si Kristo Jesus tan say panangaro yo ed amin a masanto  lapud ilalo a niparaan parad sikayo diad tawen.+ Sayan ilalo et nadngelan yo la nensaman diad panamegley na mensahe na katuaan nipaakar ed maong a balita  ya akasabi ed sikayo. No panon a say maong a balita et manbubunga tan onkakayat ed interon mundo,+ satan met so nagagawa ed limog yo, manlapu lad agew a nadngelan yo tan awalaan kayoy suston kakabatan nipaakar ed katuaan na agnaparaan a kaabigan na Dios.  Ontan so naaralan yo ed inad-aro tan kapara tayon aripen a si Epafras,+ a matoor a lingkor na Kristo parad sikatayo.  Impaamta to met ed sikami so panangaro yo a mitunosan ed espiritu na Dios.*  Satan met so rason a manlapu la nen nadngelan mi itan, agkamin balot tinmundan mangipikasi ed sikayo+ tan kekerewen mi a napano kayo komon na suston kakabatan+ nipaakar ed linawa na Dios diad amin a karunongan tan pakatalos a manlalapud masanton espiritu,+ 10  diad ontan et manbilay kayo a manepeg ed si Jehova* pian sikatoy napaliket yon maong legan a manbubunga kayo ed kada maabig a kimey tan naaaruman so suston kakabatan yo nipaakar ed Dios;+ 11  tan makaawat kayo komon na baleg a pakayari unong ed maglorian pakayari to+ pian sigpot kayon makapansungdo a walaay anos tan liket, 12  legan kayon misasalamat ed Ama, a pinagmaliw to kayon kualipikado a mibiang ed tawir na saray masanto+ a walad liwawa. 13  Inliktar to itayo ed autoridad na kabilungetan+ tan inyalis to itayo ed panarian na inad-aro ton Anak, 14  a diad panamegley to et nibulos itayo lapud dondon, salanti, aperdona iray kasalanan tayo.+ 15  Sikato so kaulibay na agnanengneng a Dios,+ say panguloan na amin a pinalsa;+ 16  ta diad panamegley to et apalsa so amin ni ran bengatlan walad tawen tan walad dalin, saray bengatlan nanengneng tan agnanengneng,+ balanglan saratan et trono odino pakauley odino gobierno odino autoridad. Apalsa so amin ni ran bengatla diad panamegley to+ tan parad sikato. 17  Ontan met, sikatoy wala la antis na amin ni ran bengatla,+ tan diad panamegley to et niwala so amin ni ran bengatla, 18  tan sikato so ulo na laman, say kongregasyon.+ Sikato so gapoan, say unonan inmoli manlapud saray inaatey,+ pian sikatoy magmaliw ya unaan ed amin a bengatla; 19  ta labay na Dios a sikatoy magmaliw a nagnap ed amin a bengatla,+ 20  tan diad panamegley nen Kristo et nagawaan na Dios a makapikareenan ed Sikato so amin ni ran bengatla,+ saray bengatlan walad dalin odino saray bengatlan walad tawen. Nagmaliw a posible iyan pikakareenan diad panamegley na dala to+ a nipaagus diad panamairapan a poste.* 21  On, sikayoy nisian tan kakabusol nensaman lapud say pinonot yo et mauges iran gawa, 22  natan et agawaan ton makapikareenan kayo ed sikato diad panamegley na laman na samay sakey ya inatey, pian niyarap to kayo a masanto tan anggapoy pakabalawan tan pakaakusaan diad pakanengneng to+ 23  daput no mantultuloy kayo ed pananisia+ ya akaletneg ed pundasyon+ tan malet,+ ya agkayo niyarawi ed ilalo nipaakar ed maong a balita a nadngel yo tan nipulong ed amin a pinalsa diad silong na tawen.+ Siak, si Pablo, et nagmaliw a ministro nipaakar ed sayan maong a balita.+ 24  Manliliket ak natan ed saray paniirap ko parad sikayo,+ tan kulang ni paniirap na laman ko lapud Kristo. Sayan paniirap ko et parad laman nen Kristo,+ say kongregasyon.+ 25  Nagmaliw ak a ministro na sayan kongregasyon unong ed responsabilidad*+ ya inter na Dios ed siak parad pankaabigan yo, a sigpot kon ipulong so salita na Dios, 26  say sagradon sekreto+ a niyamot diad apalabas iran panaon*+ tan diad apalabas iran henerasyon. Balet natan et nipaparungtal la itan ed saray masanton lingkor to,+ 27  a diad sikara et maliket ya impaamta na Dios so maglorian kayamanan na sayan sagradon sekreto+ a nipapaamta ed limog na saray nasyon. Sayan sagradon sekreto et si Kristo a nikasakey ed sikayo, a kabaliksan to a walaan kayoy ilalon nigloria a kaiba to.+ 28  Sikato may ipupulong tayo, a bibilinen tayo so balang sakey tan diad amin a karunongan et ibabangat tayo so balang sakey, pian niyarap tayo ed Dios so kada too bilang nagnap a nikasakey ed Kristo.+ 29  Lapud saya et mansasagpot ak, a manggugunaet ak diad panamegley na pakayari to ya onkikiwas a mabisbiskeg ed siak.+

Paimanod leksab

Literal, “panangaro yo diad espiritu.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “panag-asikaso.”
Odino “apalabas iran sistema na bengabengatla.” Nengnengen so Glosaryo.