Komaduan Awaran 16:1-14

  • Say paknaan nen Asa tan say Sirya (1-6)

  • Binagaan nen Hanani si Asa (7-10)

  • Impatey nen Asa (11-14)

16  Diad koma-36 a taon na uley nen Asa, si Arin Baasa+ na Israel et inmataki ed Juda tan ginapoan ton ipaalagey* so Rama+ pian anggapoy makapaway odino makaloob ed teritorya nen Arin Asa na Juda.+  Diad saman et angalay Asa na saray pilak tan balitok ed saray pasen a pangiinay kayamanan diad abung nen Jehova+ tan diad abung* na ari tan impawit tod si Ben-hadad ya ari na Sirya+ a manaayam ed Damasco, tan impaibaga to:  “Walay paknaan* ta’n dua, pati si amak tan si amam. Impawitan ta ka na saray pilak tan balitok. Lingwanan mo lay paknaan* yo nen Arin Baasa na Israel pian onatras la.”  Dinengel nen Ben-hadad si Arin Asa tan imbaki to ray papangulo na saray armada to ed saray syudad na Israel, tan nilusob day Ijon,+ Dan,+ tan Abel-maim, tan amin a pasen a panagtiponay abasto diad saray syudad na Neftali.+  Sanen nadngelan itan nen Baasa, tinundaan ton tampol so pangipapaalagey* ed Rama tan tinaynanan toy kimey to.  Et impatawag nen Arin Asa so amin a taga Juda, tan inaala da ray bato tan saray troso ed Rama+ ya uusaren nen Baasa ed pangipapaalagey to,+ tan inusar to iratan pian ipaalagey* so Geba+ tan Mizpa.+  Diad saman, si Hanani+ a makakatalos na pasingawey et linmad si Arin Asa na Juda tan inkuan to: “Lapud nanmatalek* ka ed ari na Sirya tan agka nanmatalek* ed si Jehova a Dios mo, say armada na ari na Sirya et akablos ed limam.+  Agta balbaleg so armada na saray Etiope tan Libyano, a dakdakel so karwahe tan de-kabayoan a sundalo ra? Balet lapud nanmatalek kad si Jehova, inyawat to ra ed limam.+  Ta saray mata nen Jehova et onnenengneng ed interon dalin+ pian ipatnag toy biskeg* to parad saramay matoor so puso rad* sikato.+ Diad saya et kinmiwas kan makulangkulang; manlapud natan et naynay a wala ray miguerra ed sika.”+ 10  Balet, asyodotan si Asa ed si Hanani tan inyan tod prisoan* lapud asanokan ed imbaga to. Tan diad saman et ginapoan met nen Asa a pairapen so arum ed saray totoo. 11  Tan saray agawa ed si Asa, manlapud gapo anggad sampot, et akasulat ed Libro na Saray Arari na Juda tan Israel.+ 12  Diad koma-39 a taon na uley nen Asa, sikatoy adapoan na sakit ed sali to ya anggad linmoor itan; tan anggano mansasakit la et agnin siansia inmasingger ed si Jehova, noagta diad saray managtambal. 13  Tan si Asa et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to;+ sikatoy inatey diad koma-41 a taon na uley to. 14  Kanian sikatoy imponpon da ed marakdakep a ponponan ya imparaan to parad inkasikato diad Syudad nen David,+ tan say angiparukolan dad sikato et napno na larak a balsamo* tan nanduruman klase na pampabalingit ya impanlalaokan pian magmaliw ya espisyal a puyok.+ Ontan met, legan na ponpon to et nanggawa ra na nikadkaduman panagpool parad sikato.*

Paimanod leksab

Odino “pabiskegen; ipaalagey lamet.”
Odino “palasyo.”
Odino “sipanan.”
Odino “sipanan.”
Odino “pamapabiskeg; pangipapaalagey lamet.”
Odino “pabiskegen; ipaalagey lamet.”
Literal, “sinmaral.”
Literal, “sinmaral.”
Odino “suporta.”
Odino “walaay sigpot a debosyon ed.”
Literal, “diad abung a panangipangawan.”
Nengnengen so Glosaryo.
Mapatnag ya aliwan panagpool ed bangkay nen Asa, noagta panagpasob odino panagpool na pampabalingit iran tanaman.