Komaduan Awaran 26:1-23

  • Si Uzias, ari na Juda (1-5)

  • Saray agawaan nen Uzias diad pilalaban tan impamabiskeg tod depensa to (6-15)

  • Dinapoan na kating so mapaatagey a si Uzias (16-21)

  • Impatey nen Uzias (22, 23)

26  Insan amin a totoo ed Juda et inala ray Uzias,+ a mantaon na 16, tan ginawa ran ari a kasalat nen Amazias ya ama to.+  Impaalagey to lamet so Elot+ insan impawil tod Juda sanen niponpon lay ari* a kaiba na saray inmuunan atateng to.+  Si Uzias+ et mantaon na 16 sanen nagmaliw ya ari, tan 52 taon a nanuley ed Jerusalem. Say ngaran na ina to et Jecolia a taga Jerusalem.+  Sikatoy nantultuloy a nanggaway duga ed pakanengneng nen Jehova, a singa ginawa nen Amazias ya ama to.+  Tan intultuloy ton inanap so Dios diad saray agew nen Zacarias, samay angibangat ed sikato a takotan so tuan Dios. Diad samay panaon ya aanapen toy Jehova, sikatoy benendisyonan na tuan Dios.+  Et sikatoy linman akilaban ed saray Filisteo+ tan binungaw toy padir na Gat,+ padir na Jabne,+ tan padir na Asdod.+ Insan angipaalagey na saray syudad diad teritorya na Asdod tan diad teritorya na saray Filisteo.  Sikatoy intultuloy a tinulongan na tuan Dios diad impilaban tod saray Filisteo, saray Arabiano+ a manaayam ed Gurbaal, tan saray Meunim.  Et ginapoan na saray Ammonita+ so mangiter na buis ed si Uzias. Ag-abayag et sikatoy akabkabat ya anggad Ehipto, ta binmiskeg a maong so pakayari to.  Sakey ni, angipaalagey si Uzias na saray tori+ ed Jerusalem diad abay na Suyok a Puerta,+ Puerta na Lawak,+ tan Pampasekder na Padir, tan ginawa ton malmalet iratan. 10  Ontan met, sikatoy angipaalagey na saray tori+ diad kalawakan tan angotkot na dakel a bobon (ta amayamay so ayayep to); ontan met so ginawa to diad Sefela tan diad patar.* Wala ray dumaralus to tan manag-asikaso na kaubasan to diad kapalandeyan tan diad Carmel, ta hilig toy agrikultura. 11  Sakey ni, si Uzias et awalaan na armadan akaparaan parad guerra. Sikaray oonlan milaban, ya inorganisa ira ed saray grupo. Binilang tan inrehistro ira+ nen Jeiel a sekretaryo+ tan si Maasias ya opisyal, diad panangidaulo nen Hananias, sakey ed saray prinsipe na ari. 12  Say bilang na amin a lider na saray pamilya na kaamaan a mangidadaulo ed sarayan mabibiskeg a sundalo et 2,600. 13  Say armada ya idadaulo ra et manbilang na 307,500 a sundalon akaparaan ed guerra, sakey a mabiskeg a puersa militar ya onsusuporta ed ari sumpad kalaban.+ 14  Say interon armada et inikdan nen Uzias na saray panagsamper, gayang,+ hilmit, samben ed pagew,+ pana, tan saray balay palsot.+ 15  Ontan met, sikatoy nanggawa ed Jerusalem na saray makinan pan-guerra a denesinyo na saray enhinyero; inyan iratan diad saray tori+ tan diad saray suyok na padir tan nayarin mangikena na saray pana tan angkakabaleg a bato. Kanian sikatoy akabkabat ya anggad arawrawin pasen, ta akaawat na balbaleg a tulong tan binmiskeg. 16  Balet sanen mabiskeg la, nagmaliw a mapaatagey so puso to a saya so pakaderalan to, tan impatnag toy ag-inkamatoor ed si Jehova a Dios to diad inloob tod templo nen Jehova pian mamool na insenso diad altar parad insenso.+ 17  Et tinmumbok a tampol ed sikato si Azarias a saserdote tan say arum nin 80 makpel a saserdote nen Jehova. 18  Binano day Arin Uzias tan inkuan dad sikato: “Uzias, aliwan sikay manepeg a mamool na insenso parad si Jehova!+ Saray saserdote labat so nepeg a mamool na insenso, ta kailalakan ira nen Aaron,+ saramay pinasantos. Paway kad santuaryo, ta impatnag moy ag-inkamatoor tan lapud saya et agka makaawat na gloria manlapud si Jehova a Dios.” 19  Balet sinmanok si Uzias legan a sankaegnaan toy panagkargaan na insenso;+ tan legan ya onsasanok ed saray saserdote et biglan pinmaway so kating+ ed moling to ed arapan na saray saserdote diad abung nen Jehova dimad abay na altar parad insenso. 20  Sanen sikatoy ninengneng nen Azarias a manunan saserdote tan saray arum nin saserdote, anengneng dan sikatoy akating ed moling! Kanian nangganat iran mangipaway ed sikato, tan sikaton mismo et nanapura met a pinmaway, ta sikatoy dinapoan nen Jehova na kating. 21  Si Arin Uzias et akating ya anggad agew na impatey to, tan lapud akating et sikatoy nanayam ed arum ya abung,+ ta sikatoy sinebelan ya onloob ed abung nen Jehova. Si Jotam ya anak to so mangaasikaso ed abung* na ari tan manguukom ed saray totoo diad dalin da.+ 22  Tan saray arum nin agawa ed si Uzias, manlapud gapo ya anggad sampot, et insulat nen propetan Isaias+ ya anak nen Amoz. 23  Tan si Uzias et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to, tan sikatoy imponpon da a kaiba na saray inmuunan atateng to, balet diad uman panangiponponan a kayarian na saray arari, ta inkuan da: “Sikatoy akating.” Tan si Jotam ya anak to+ so nagmaliw ya ari a kasalat to.

Paimanod leksab

Salanti, si Amazias ya ama to.
Odino “atagey a patar.”
Odino “palasyo.”