Komaduan Awaran 11:1-23

  • Uley nen Rehoboam (1-12)

  • Saray matoor a Levita et inmalis ed Juda (13-17)

  • Pamilya nen Rehoboam (18-23)

11  Kasabi nen Rehoboam ed Jerusalem, tinipon ton tampol so sankaabungan na Juda tan Benjamin,+ say 180,000 nipasal* a sundalo, pian milaban ed Israel tan nipawil so panarian ed si Rehoboam.+  Et sinmabi so mensahe nen Jehova ed si Semaias+ a too na tuan Dios, a kuan to:  “Ibagam ed si Rehoboam ya anak nen Solomon ya ari na Juda tan ed amin ya Israelita ed Juda tan Benjamin,  ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Agkayo milalaban ed saray agagi yo. Pawil ki lad kaabungan yo, ta siak so nanlapuan na sayan inkagawa.”’”+ Kanian inunor day mensahe nen Jehova tan sinmempet ira tan agla ra akilaban ed si Jeroboam.  Et nanayam si Rehoboam ed Jerusalem tan angipaalagey na saray apadiran a syudad diad Juda.  Diad ontan et impaalagey* toy Betlehem,+ Etam, Tekoa,+  Bet-zur, Soco,+ Adulam,+  Gat,+ Maresa, Zif,+  Adoraim, Lakis,+ Azeca,+ 10  Zora, Aijalon,+ tan Hebron,+ saray apadiran a syudad a walad Juda tan Benjamin. 11  Ontan met, pinabiskeg to ray apadiran a pasen tan angiyan na saray komandante ditan tan sinuplayan to ray naakan, larak, tan alak, 12  tan sinuplayan to na saray angkakabaleg a panagsamper tan gayang iray nanduruman syudad; pinabiskeg to iratan a maong. Et nansiansian walad pakauley to so Juda tan Benjamin. 13  Tan saray saserdote tan saray Levita a walad interon Israel et sinmuportad sikato, ya inmalis ira manlapud saray teritorya ra. 14  Tinaynan na saray Levita iray panagpastolan da tan saray kayarian da+ tan linma rad Juda tan Jerusalem, lapud inekal ira nen Jeroboam tan saray ananak to bilang saserdote nen Jehova.+ 15  Insan anuro si Jeroboam na saray sarili ton saserdote parad saray atagey a pasen,+ parad saray singa-kanding a demonyo,*+ tan parad saray kilaw a baka a ginawa to.+ 16  Tan saramay nanlapud amin a tribu na Israel a determinadon mananap ed si Jehova a Dios na Israel et tinmumbok ed saray saserdote tan Levita diad Jerusalem pian mangibagat ed si Jehova a Dios na inmuunan atateng da.+ 17  Ta diad loob na taloy taon et pinabiskeg day panarian na Juda tan sinuportaan day Rehoboam ya anak nen Solomon, ta nanakar ira ed dalan a nanakaran nen David tan Solomon diad loob na taloy taon. 18  Et inasawa nen Rehoboam si Mahalat, a say ama to et si Jerimot ya anak nen David tan say ina to et si Abihail ya anak nen Eliab+ ya anak nen Jesse. 19  Asabi panaon, si Mahalat et angiyanak na saray lalaki: si Jeus, Semarias, tan Zaham. 20  Et inasawa met nen Rehoboam si Maaca ya apo nen Absalom.+ Asabi panaon, inyanak toy Abias,+ Atai, Ziza, tan Selomit. 21  Mas inaro nen Rehoboam si Maaca ya apo nen Absalom nen saray arum nin asawa to tan onkokomaduan asawa to,+ ta 18 so asawa to tan 60 so onkokomaduan asawa to, kanian awalaan na 28 ananak a lalaki tan 60 ananak a bibii. 22  Kanian si Abias ya anak nen Maaca so tinuro nen Rehoboam bilang ulo tan lider na saray agagi to, ta labay ton gawaen ya ari. 23  Balet si Rehoboam et kinmiwas a walaay pakatalos tan imbaki* to so arum ed saray anak ton lalaki diad amin a rehyon na Juda tan Benjamin, diad amin ya apadiran a syudad,+ tan sinuplayan to ra na dakdakel a naakan tan inyalaan to ra na amayamay ya asawa.

Paimanod leksab

Literal, “apili.”
Odino “pinabiskeg.”
Literal, “saray kanding.”
Odino “intayak.”