Komaduan Awaran 30:1-27

  • Sinelebraan nen Hezekias so Paskua (1-27)

30  Si Hezekias et angipasabi na mensahe ed interon Israel+ tan Juda, tan angipawit ni ingen na saray sulat ed Efraim tan Manases,+ pian onla rad abung nen Jehova diad Jerusalem tan selebraan day Paskua parad si Jehova a Dios na Israel.+  Balet denesidi na ari, saray prinsipe, tan say interon kongregasyon ed Jerusalem a selebraan so Paskua diad komaduan bulan,+  ta agda itan aselebraan nen unonan bulan,+ lapud aliwan magenap so bilang na saray saserdoten amasantos na inkasikara+ tan agnantitipon iray totoo ed Jerusalem.  Sayan uksoyan et duga ed pakanengneng na ari tan say interon kongregasyon.  Kanian denesidi ran iyanunsio itan ed interon Israel, manlapud Beer-sheba anggad Dan,+ pian onla ray totoo ed Jerusalem tan selebraan day Paskua parad si Jehova a Dios na Israel, ta agda itan sinelebraan bilang grupo unong ed akasulat.+  Kanian linma ray managtulor na sulat* diad interon Israel tan Juda ya awit da ray sulat na ari tan saray prinsipe, unong ed ganggan na ari, a mangibabagan: “O totoo na Israel, pawil kayod si Jehova a Dios nen Abraham, Isaac, tan Israel, pian sikatoy ompawil met ed samay akeran akatakas ed lima na saray arari na Asirya.+  Agyo aaligen iray inmuunan atateng yo tan saray agagi yo ya agnanmatoor ed si Jehova a Dios na inmuunan atateng da, kanian ginawa to ra a bengatlan pakataktakotan, a singa nanenengneng yo.+  Natan, agkayo magmamaliw a benger a singa saray inmuunan atateng yo.+ Manpasakop kayo ed si Jehova tan la kayod santuaryo+ to a pinasanto to ya anggad angga tan manlingkor kayo ed si Jehova a Dios yo, pian onkepay mandarlang a sanok tod sikayo.+  Ta sano ompawil kayod si Jehova, saray agagi yo tan ananak yo et kasian na saramay angerel ed sikara+ tan abuloyan da ran makapawil ed sayan dalin,+ ta si Jehova a Dios yo et maabagey tan mapangasi,+ tan agto iyarap ed biek so lupa to no ompawil kayod sikato.”+ 10  Kanian linma ray managtulor na sulat* ed kada syudad diad interon dalin na Efraim tan Manases,+ anggan diad Zebulon, balet eelek-elekan tan luludlureyen ira na totoo.+ 11  Anggaman ontan, wala ray totoon nanlapud Aser, Manases, tan Zebulon a nampaabeba tan linmad Jerusalem.+ 12  Say lima na tuan Dios et wala met ed Juda pian pankasakeyen ira* a manumpal ed samay ingganggan na ari tan saray prinsipe unong ed salita nen Jehova. 13  Et dakdakel so totoon nantitipon diad Jerusalem pian selebraan so Piesta na Andi-lebaduran Tinapay+ diad komaduan bulan;+ sakey itan a balbaleg a kongregasyon. 14  Kinmiwas ira tan ineekal da ray altar a walad Jerusalem,+ tan ineekal da met so amin ya altar parad insenso+ tan imbantak da iratan diad Lawak na Kidron. 15  Insan pinakgeran da so ayep ya ibabagat ed Paskua diad koma-14 ya agew na komaduan bulan. Lapud satan et nababaingan iray saserdote tan saray Levita, kanian pinasantos day inkasikara tan angawit iray apay a popoolan diad abung nen Jehova. 16  Pinmuesto irad datin pasen da, unong ed Ganggan nen Moises a too na tuan Dios; insan inwalsik na saray saserdote so dala+ ya inawat dad saray Levita. 17  Dakel ed kongregasyon so ag-amasantos na inkasikara, tan saray Levita so akanbetang ed panagpakger na saray ayep ya ibabagat ed Paskua parad amin ya aliwan malinis,+ pian napasantos ira parad si Jehova. 18  Ta amayamay so totoo, nagkalalo la ed saramay nanlapud Efraim, Manases,+ Isacar, tan Zebulon, ya ag-amasantos na inkasikara, balet ta angan ni ran siansia ed Paskua, a sumlang itan ed akasulat. Balet sikaray impikasi nen Hezekias, a kuan to: “Komon ta si Jehova a maomaong+ et perdonaen to 19  so balang sakey ya angiparaan ed puso to pian anapen so tuan Dios,+ si Jehova, say Dios na inmuunan atateng to, anggano sikatoy ag-alinisan unong ed estandarte na inkasanto.”+ 20  Et dinengel nen Jehova si Hezekias tan pinerdona* to ray totoo. 21  Kanian saray Israelita a walad Jerusalem et malikeliket dan sinelebraan+ so Piesta na Andi-lebaduran Tinapay+ diad loob na pitoy agew, tan inagew-agew ya idadayew na saray Levita tan saserdote si Jehova, a maksil iran mantotogtog na saray instrumento pian idayew si Jehova.+ 22  Ontan met, si Hezekias et kinatongtong tan pinaseseg toy* amin a Levita a manlilingkor ed si Jehova a walaay pakatebek. Tan angan ira diad piesta ed loob na pitoy agew,+ ya angibagat ira na saray bagat a pandurungoan+ tan akisalamat ira ed si Jehova a Dios na inmuunan atateng da. 23  Insan denesidi na interon kongregasyon a selebraan da itan na pitoy agew ni, kanian pitoy agew da nin sinelebraan itan a walaay panliliket.+ 24  Tan si Arin Hezekias na Juda et angiter na 1,000 kalakian a baka tan 7,000 karnero parad kongregasyon, tan saray prinsipe et angiter na 1,000 kalakian a baka tan 10,000 karnero parad kongregasyon;+ tan dakdakel a saserdote so amasantos na inkasikara.+ 25  Tan nantultuloy a nanliket so interon kongregasyon na Juda, saray saserdote, saray Levita, say interon kongregasyon a nanlapud Israel,+ tan saray dayon miaayam+ a nanlapud dalin na Israel tan saramay manaayam ed Juda. 26  Kanian walay baleg a panliliket ed Jerusalem, ta anggapo ni onian agawa ed Jerusalem nanlapud saray agew nen Solomon ya anak nen David ya ari na Israel.+ 27  Diad kaunoran et inmalagey iray Levitan saserdote tan benendisyonan da ray totoo;+ tan dinengel na Dios so boses da, tan say pikakasi ra et akasabi ed masanton ayaman to, diad tawen.

Paimanod leksab

Literal, “ray bumabatik.”
Literal, “ray bumabatik.”
Literal, “pian ikdan to ra na sakey a puso.”
Literal, “pinaabig.”
Literal, “akitongtong ed puso na.”