Komaduan Awaran 12:1-16

  • Inlusob nen Sisac ed Jerusalem (1-12)

  • Impanampot na uley nen Rehoboam (13-16)

12  Sanen niletneg lan malet so panarian nen Rehoboam+ tan sikatoy mabisbiskeg la,+ impulisay toy Ganggan nen Jehova, ontan met na amin ya Israelitan kakaiba to.  Diad komaliman taon na uley nen Arin Rehoboam, si Arin Sisac+ na Ehipto et linmusob ed Jerusalem, ta ag-ira nanmatoor ed si Jehova.  Sikatoy walaan na 1,200 a karwahe, 60,000 lalakin de-kabayoan, tan agnabilang a sundalon akilad sikato manlapud Ehipto—saray Libyano, Sukiim, tan Etiope.+  Asakop to ray apadiran a syudad na Juda tan diad kaunoran et akasabid Jerusalem.  Et linmay Semaias+ a propeta ed si Rehoboam tan ed saray prinsipe na Juda a nantitipon diad Jerusalem nisengeg ed si Sisac, tan imbaga tod sikara: “Oniay inkuan nen Jehova, ‘Tinaynan yo ak, kanian tinaynan ta kayo+ met tan inyawat ta kayod lima nen Sisac.’”  Diad saman et nampaabeba iray prinsipe na Israel tan say ari+ tan inkuan da: “Si Jehova et matunong.”  Sanen anengneng nen Jehova a nampaabeba ra, sinmabi so mensahe nen Jehova ed si Semaias, a kuan to: “Nampaabeba ra. Agko ra deralen,+ tan maganok la ran iliktar. Agko la ikalboy sanok ko ed Jerusalem diad panamegley nen Sisac.  Balet magmaliw iran lingkor to, pian naamtaan day pandumaan na panlingkor ed siak tan say panlingkor ed saray arari* na arum a dalin.”  Kanian si Arin Sisac na Ehipto et linmusob ed Jerusalem. Inaala to ray kayamanan ed abung nen Jehova+ tan saray kayamanan ed abung* na ari. Inala ton amin, pati saray balitok a panagsamper a ginawa nen Solomon.+ 10  Kanian nanggaway Arin Rehoboam na saray gansan panagsamper pian salatan iratan, tan inmatalek to iratan ed papangulo na saray guardia* a manbabantay ed lolooban na abung na ari. 11  Kapagno onlay ari diad abung nen Jehova, onloob iray guardia ya awit da iratan, insan da ipawil ed saray kuarto na saray guardia. 12  Lapud nampaabeba so ari, kinmepay sanok nen Jehova ed sikato,+ tan agto ra sigpot a dineral.+ Sakey ni, wala met iray maong a bengatlan anengneng ed saray totood Juda.+ 13  Pinabiskeg nen Arin Rehoboam so pakauley tod Jerusalem tan nantultuloy a nanuley; si Rehoboam et mantaon na 41 sanen nagmaliw ya ari, tan 17 taon a nanuley ed Jerusalem, say syudad a pinili nen Jehova manlapud amin a tribu na Israel a ditan mansiansia so ngaran to. Say ngaran na ina na ari et Naama ya Ammonita.+ 14  Balet sikatoy nanggawa na mauges, ta agto denesidi ed puso to ya anapen si Jehova.+ 15  Tan saray agawa ed si Rehoboam, manlapud gapo ya anggad sampot, et nilaktip ed saray insulat nen Semaias+ a propeta tan Ido+ a makakanengneng na pasingawey a walad rekord na kapolian. Et naynay a walay nagagawan guerra ed baetan nen Rehoboam tan Jeroboam.+ 16  Tan si Rehoboam et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to tan sikatoy imponpon diad Syudad nen David;+ tan si Abias+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to.

Paimanod leksab

Literal, “saray panarian.”
Odino “palasyo.”
Literal, “saray bumabatik.”