Komaduan Awaran 6:1-42

  • Impitongtong nen Solomon ed saray totoo (1-11)

  • Pikakasi nen Solomon diad inagurasyon (12-42)

6  Diad saman et inkuan nen Solomon: “Sikan mismo so angibaga, O Jehova, a manayam ka ed makapal a lurem.+  Et impaalageyan ta ka na makapadinayew ya abung, sakey ya akaletneg a pasen a panayaman mo ya anggad angga.”+  Insan inmarap so ari ed interon kongregasyon na Israel tan benendisyonan to ra legan iran akaalagey.+  Inkuan to: “Narayew komon si Jehova a Dios na Israel, samay diad mismon sangi to et angisipan ed si David ya amak tan diad panamegley na saray lima to et tinoor to itan, a kuan to,  ‘Manlapud samay agew ya impaway koy totook ed dalin na Ehipto et agak amili na sakey a syudad diad amin a tribu na Israel a pangipaalageyan na abung a ditan mansiansia so ngaran ko,+ tan agak amili na sakey a lakin magmaliw a lider na Israel a totook.  Balet pinilik so Jerusalem+ a ditan mansiansia so ngaran ko, tan pinilik si David a manuley ed Israel a totook.’+  Tan pirpirawat na puso nen David ya amak so mangipaalagey na abung parad ngaran nen Jehova a Dios na Israel.+  Balet inkuan nen Jehova ed si David ya amak, ‘Pirpirawat na pusom so mangipaalagey na abung parad ngaran ko, tan maabig a pinirawat mo itan.  Ingen ta aliwan sika so mangipaalagey na abung, noagta say dilin anak mo* so mangipaalagey na abung parad ngaran ko.’+ 10  Et sinumpal nen Jehova imay insipan to, ta nanuley ak a kasalat nen David ya amak tan yinmurong ak ed trono na Israel,+ unong ya insipan nen Jehova.+ Tan angipaalagey ak na abung parad ngaran nen Jehova a Dios na Israel, 11  tan inyan ko ditan so Kaban a nankargay sipanan+ ya inter nen Jehova ed totoo na Israel.” 12  Insan sikatoy inmalagey ed arap na altar nen Jehova diad arapan na interon kongregasyon na Israel, tan inyunat to ray lima to.+ 13  (Ta nanggaway Solomon na gansan entablado tan inyan to ed pegley na sular.+ Limaran kasiko* so karukey to, limaran kasiko so kalapar to, tan taloran kasiko so katagey to; tan sikatoy nanalagey ditan.) Tan tinmalimukor diad arapan na interon kongregasyon na Israel tan inyunat to ray lima to ed tawen,+ 14  tan inkuan to: “O Jehova a Dios na Israel, anggapo so Dios a miparad sika diad tawen odino diad dalin, a manusumpal na sipanan tan mangipapatnag na matoor a panangaro ed saramay manlilingkor ed sika* diad interon puso ra.+ 15  Tinoor mo imay insipan mo ed lingkor mon si David ya amak.+ Diad mismon sangim et angisipan ka, tan diad panamegley na limam et sinumpal mo itan ed sayan agew.+ 16  Tan natan, O Jehova a Dios na Israel, toor mo komon imay insipan mod lingkor mon si David ya amak sanen inkuan mo, ‘Diad arapan ko et agbalot naandian so pamilyam na anak a laki ya onyurong ed trono na Israel, daput no imanoen na saray ananak mo so dalan da diad panakar da unong ed ganggan ko,+ a singa impanakar mo ed arapan ko.’+ 17  Et natan, O Jehova a Dios na Israel, komon ta napanmatalkan imay insipan mo ed lingkor mon si David. 18  “Balet talaga kasin manayam so Dios diad dalin a kaiba na saray totoo?+ Say tawen, on, say tawen na saray katawenan et agto ka nakarga;+ nagkalalo la sirin ed sayan abung ya impaalagey ko!+ 19  Natan, imanom pa so pikakasi na lingkor mo tan say ikekerew toy panangasi, O Jehova a Dios ko, tan dengel moy ikekerew toy tulong tan say ipipikasi ed sika na lingkor mo. 20  Komon ta saray matam et akanengneng ed sayan abung diad agew tan labi, say pasen ya imbagam a ditan mansiansia so ngaran mo,+ pian dengelen so pikakasi na lingkor mo a manpipikasin akaarap ed sayan pasen. 21  Tan dengel mo komon iray ikekerew na tulong na lingkor mo tan say Israel a totoom sano manpipikasi iran akaarap ed sayan pasen,+ tan ondengel ka komon manlapud pasen a panaayaman mo, diad tawen;+ on, ondengel ka komon tan mamerdona ka.+ 22  “No say sakey a too et nankasalanan ed kapara ton too, tan sikatoy impansamba* tan paebatan ed sikato itan a samba,* tan kayari ton nansamba et sikatoy onlad altar mo diad sayan abung,+ 23  komon ta ondengel ka diad tawen tan onkiwas ka bilang ukom ed saray lingkor mo diad pamales mo ed sakey a mauges tan gawam ed sikato so unong ed ginawa to+ tan diad pangiyabawag mon andiay kasalanan* so sakey a matunong tan tumangan mo so inkatunong to.+ 24  “Tan no say Israel a totoom et natalo na kabusol lapud naynay iran mankakasalanan ed sika,+ balet ompawil ira tan igloria day ngaran mo,+ manpikasi ra+ tan onkerew irad sika na panangasi diad arapan mo ed sayan abung,+ 25  komon ta ondengel ka diad tawen+ tan perdonam so kasalanan na Israel a totoom tan ipawil mo ra ed samay dalin ya inter mod sikara tan saray inmuunan atateng da.+ 26  “Sano say tawen et nasaraan tan agmangipelag na uran+ lapud naynay iran mankakasalanan ed sika,+ balet manpikasi ran akaarap ed sayan pasen tan igloria day ngaran mo tan magbabawi rad kasalanan da lapud inyabebam* ira,+ 27  komon ta ondengel ka diad tawen tan perdonam so kasalanan na saray lingkor mo, say Israel a totoom, ta ibangat mod sikara so maabig a dalan a nepeg dan panakaran;+ tan pauran mo+ komon diad dalin ya inter mod saray totoom bilang tawir da. 28  “No walay sinmabin eras diad dalin,+ odino salot,+ ampetapetang a dagem, boot,+ tan agaylay karakel a duron, odino masisiban duron;+ odino no kubkoben ira na kakabusol da inerman so kawalaan dan syudad ed dalin da*+ odino no wala ni sinmabin arum a klase na salot odino sakit,+ 29  antokaman a pikakasi+ tan ikerew na panangasi+ na siopaman a too odino say Israel a totoom (ta amta na balang sakey so paniirap to tan say sakit a nalilikna to)+ sano iyunat da ray lima ra diad sayan abung,+ 30  komon ta ondengel ka diad tawen, say pasen ya ayaman mo,+ tan mamerdona ka komon;+ tan tumangan mo so kada sakey unong ed amin a gagawaen to, ta kabat moy puso to (sika labat so talagan makapikabat ed puso na too),+ 31  diad ontan et takotan da ka, a manakar ira diad saray dalan mo ed amin ya agew na pambibilay da diad dalin ya inter mod saray inmuunan atateng mi. 32  “Ontan met, say dayo ya agkabiangan na Israel a totoom, a nanlapud arawin dalin tan linma dia nisengeg ed bantog a ngaran* mo+ tan say mabiskeg a limam tan say akaunat a taklay mo, tan sikatoy manpikasi ya akaarap ed sayan abung,+ 33  komon ta ondengel ka diad tawen, say pasen ya ayaman mo, tan gawam so amin a kekerewen ed sika na samay dayo, pian nakabat na amin a totoo ed dalin so ngaran mo+ tan takotan da ka, a singa gagawaen na Israel a totoom, tan naamtaan da a say ngaran mo et walad sayan abung ya impaalagey ko. 34  “No milaban so totoom ed kakabusol da unong ed impangibakim ed sikara+ tan manpikasi rad sika+ ya akaarap ed sayan syudad a pinilim tan diad sayan abung ya impaalagey ko parad ngaran mo,+ 35  komon ta dengelen mo diad tawen so pikakasi ra tan say ikekerew day panangasi tan gawam ed sikara no antoy matunong.+ 36  “No mankasalanan irad sika (ta anggapoy toon agmankakasalanan),+ tan onsanok kad sikara tan paulyanan mo ra ed kabusol, tan awiten ira na saray angerel ed sikara diad sakey a dalin, arawi man itan odino asingger,+ 37  tan namoria ray ginawa ra diad dalin ya angawitan ed sikara, tan ompawil irad sika tan onkerew iray panangasi ed sika diad dalin na saray angerel ed sikara, a kuan da, ‘Nankasalanan kami tan alingo kami; mauge-uges so ginawa mi,’+ 38  tan ompawil irad sika ed interon puso ra+ tan ed interon kamarerwa* ra diad dalin ya angawitan ed sikara,+ tan manpikasi ra ya akaarap ed dalin da ya inter mod saray inmuunan atateng da tan ed syudad a pinilim+ tan ed abung ya impaalagey ko parad ngaran mo, 39  komon ta dengelen mo diad tawen, say pasen ya ayaman mo, so pikakasi ra tan say ikekerew day panangasi, tan gawam ed sikara no antoy matunong+ tan perdonam so totoom a nankasalanan ed sika. 40  “Natan, O Dios ko, komon ta akalukas iray matam tan layag mo ed pikakasi ya imbalikas ed* sayan pasen.+ 41  Tan la kad painawaan mo, O Jehova a Dios, sika tan say Kaban a simbolo na biskeg mo.+ Komon ta saray saserdotem, O Jehova a Dios, et nakawesan na kilalaban, tan saray matoor ed sika et panliketan da komon so kamaongan mo.+ 42  O Jehova a Dios, agmo komon ipupulisay so nilanaan mo.+ Komon ta nonoten moy matoor a panangarom ed si David a lingkor mo.”+

Paimanod leksab

Literal, “say anak mon laki, samay ompaway ed saray tapim.”
Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “saray lingkor mo a manaakar ed arapan mo.”
Say Hebreon salita et ontutukoy ed sakey a samba a no saya et aliwan tua odino sinumlang to, sikatoy nadusa.
Literal, “ayew.”
Literal, “matunong.”
Odino “pinairap mo.”
Literal, “diad dalin na saray puerta to.”
Odino “reputasyon.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “nipaakar ed.”