Onlad karga

Onlad saray karga

KAPITULO 13

Respetoen so Regalon Bilay

Respetoen so Regalon Bilay

1. Siopa so angiter na bilay tayo?

SI JEHOVA so “mabilay a Dios.” (Jeremias 10:10) Sikato so amalsa ed sikatayo, tan inikdan to itayo na bilay. Ibabaga na Biblia: “Pinalsam so amin a bengatla, tan lapud linawam et niwala tan apalsa iratan.” (Apocalipsis 4:11) On, labay nen Jehova ya manbilay tayo. Say bilay et mablin regalo ya inter to.​—Basaen so Salmo 36:9.

2. Antoy gawaen tayo pian magmaliw ya maliket so bilay tayo?

2 Pian tuloytuloy tayon manbilay, iiter nen Jehova so amin ya nakaukolan tayo singa say danum tan naakan. (Gawa 17:28) Balet aliwan satan labat, labay ton maliket so bilay tayo. (Gawa 14:15-17) Pian magmaliw ya maliket so bilay tayo, nepeg tayon unoren iray ganggan na Dios.​—Isaias 48:17, 18.

NO ANTOY PANGIPAPASEN NA DIOS ED BILAY

3. Antoy ginawa nen Jehova lapud pinatey nen Cain si Abel?

3 Ibabangat na Biblia ya mabmabli ed si Jehova so bilay tayo tan say bilay na arum ya too. Singa bilang, nen si Cain ya anak nen Adan tan Eva et mamapasnok ya maong ed agi ton si Abel, pinasakbayan nen Jehova ya nepeg ton kontrolen so pasnok to. Balet agdinmengel si Cain tan nampasnok ya maong, anggad ‘pinekpek to si Abel ya agi to tan pinatey to.’ (Genesis 4:3-8) Dinusa nen Jehova si Cain lapud pinatey toy Abel. (Genesis 4:9-11) Kanian mapeligro so pasnok tan pambusol lapud nayarin magmaliw itayon bayolenti odino maruksa. Say ontan ya too et agnawalaan na bilay ya andi-anggaan. (Basaen so 1 Juan 3:15.) Pian napaliket tayoy Jehova, kaukolan tayon aralen ya aroen so amin ya totoo.​—1 Juan 3:11, 12.

4. Antoy naaralan tayo nipaakar ed regalon bilay diad sakey ed saray ganggan ya inter na Dios ed saray Israelita?

4 Kalabas na nilibon taon, impanengneng nen Jehova so panamabli to ed bilay nen inter toy Samploran Ganggan ed si Moises. Say sakey ed saray ganggan et: “Agka mamapatey.” (Deuteronomio 5:17) No ginagala ya pateyen na sakey so kapara ton too, sikatoy nepeg met ya pateyen.

5. Antoy pangipapasen na Dios ed aborsion odino panagpaekal?

5 Antoy pangipapasen na Dios ed aborsion odino panagpaekal? Anggan say bilay na agni niyanak ya ugaw et mabmabli ed si Jehova. Diad Ganggan ya inter nen Jehova ed saray Israelita, imbaga to ya no say sakey ya too et nasakitan toy sakey ya ina tan inatey so ilulukon to, nepeg ya pateyen itan ya too. (Basaen so Exodo 21:22, 23; Salmo 127:3.) Naaralan tayod satan ya say aborsion et agmanepeg.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 28.

6, 7. Panon tayon nipanengneng ed si Jehova ya papablien tayoy bilay?

6 Panon tayon nipanengneng ed si Jehova ya papablien tayoy bilay tayo tan bilay na arum? Ag-itayo manggawa na anggan anto ya mangipeligro ed bilay tayo tan ed bilay na arum. Kanian ag-itayo mansigarilyo, manggagal, odino mandruga lapud delikado ed laman tan makapatey iratan.

7 Say Dios so angiter ed bilay tan laman tayo, tan nepeg tayon usaren itan diad paraan ya labay to. Kanian nepeg tayon asikasoen so laman tayo. Ta no andi, magmaliw itayon agmalinis ed pakanengneng to. (Roma 6:19; 12:1; 2 Corinto 7:1) Agtayo nidayew si Jehova ya angiter ed bilay tayo no agtayo pablien so bilay. Anggano diad gapo et nairapan tayon itunda iray marutak ya bisyo, tulongan itayo nen Jehova no pansagpotan tayon gawaen itan lapud panamabli tayo ed bilay.

8. Antoy gawaen tayo pian agtayo nipeligro so bilay tayo tan say bilay na arum?

8 Naaralan tayo la ya say bilay et mablin regalo. Matalek si Jehova ya gawaen tayoy anggaay nayarian tayo pian agnipeligro so bilay tayo tan say bilay na arum. Nagawaan tayo iya diad paraan na panagmaneho tayoy kotse, motor, odino arum nin luganan. Agtayo mibiang ed delikado odino bayolentin isport. (Salmo 11:5) Gawaen tayo met so amin ya paraan pian anggapoy narisgo ed abung tayo. Ingganggan nen Jehova ed saray Israelita: “No mangipaalagey kay balon abung, igawaan mo met na abeban padir so atep, pian agmankasalanan ed dala so sankaabungan mo no walay napelag ditan.”​—Deuteronomio 22:8.

9. Panon so nepeg ya pantrato tayo ed ayayep?

9 Anggan say panagtrato tayo ed ayayep et importante ed si Jehova. Aabuloyan to itayon mamatey na ayayep pian kanen odino gawaen ya kawes, tan aabuloyan to itayon pateyen so sakey ya ayep no napepeligro so bilay tayo lapud satan. (Genesis 3:21; 9:3; Exodo 21:28) Balet ag-itayo nepeg a magmaliw ya maruksa ed ayayep odino pateyen ira lapud isport.​—Proverbio 12:10.

RESPETOEN SO INKASAGRADO NA BILAY

10. Panon tayon amta ya irerepresenta na dala so bilay?

10 Say dala et sagrado ed si Jehova lapud irerepresenta na satan so bilay. Kayarin pinatey nen Cain si Abel, oniay imbaga nen Jehova ed si Cain: “Onaakis ed siak so dala nen agim manlapud dalin.” (Genesis 4:10) Inrepresenta na dala nen Abel so bilay to, tan dinusa nen Jehova si Cain lapud pinatey toy Abel. Kayari na Delap ed panaon nen Noe, impanengneng lamet nen Jehova ya irerepresenta na dala so bilay. Inabuloyan nen Jehova si Noe tan say pamilya to ya mangan na karne na ayayep. Oniay imbaga to: “Amin ya onggagalaw ya ayep a mabilay et onkanan naakan yo. Singa impangiter ko ed sikayo na birdin tanaman, iter ko iratan ya amin ed sikayo.” Balet, walay ingganggan nen Jehova ya agda nayarin kanen: “Say agyo labat nepeg a kanen et say karne a nandala, ta say dala et bilay.”​—Genesis 1:29; 9:3, 4.

11. Anton ganggan nipaakar ed dala so inter na Dios ed nasyon na Israel?

11 Manga 800 taon kayarin imbaga nen Jehova ed si Noe ya agnayari so mangan na dala, angiter lamet na ganggan ed saray totoo to: “No mangerel na ayep so sakey ed saray Israelita odino dayon manaayam ed limog yo tan makalay atap ya ayep odino manok a nayarin kanen, nepeg ton iyibung so dala na satan tan tabonan toy dabok.” Insan to inyarum: “Agyo nepeg a kanen so dala.” (Levitico 17:13, 14) Siansia nin labay nen Jehova ya ipasen na saray totoo to ya sagrado so dala. Nayari iran mangan na karne, balet agnayari so dala. No mamatey iray ayep pian kanen, nepeg dan iyibung ed dalin so dala.

12. Antoy pangipapasen na saray Kristiano ed dala?

12 Pigaran taon kayari na impatey nen Jesus, nantitipon iray apostol tan mamatatken ed Kristianon kongregasyon na Jerusalem pian mandesisyon no anto ran kabiangan na Ganggan ya inter ed saray Israelita so onaplika ni ed saray Kristiano. (Basaen so Gawa 15:28, 29; 21:25.) Tinulongan ira nen Jehova ya natalosan a say dala et siansia nin mabmabli ed sikato tan nepeg dan ipasen ya sagrado. Saray Kristiano nen inmunan siglo et agnayarin mangan o oninum na dala, odino mangan na karne ya aliwan duga so impamarala. No gawaen da itan, singa met la ra mandadayew ed saray idolo odino manggagawa na seksual ya imoralidad. Manlapu lad saman, saray tuan Kristiano et aglan balot mamangan odino oniinum na dala. Natan balet ey? Siansia nin labay nen Jehova ya ipasen tayon sagrado so dala.

13. Akin et agmanpapasaksak na dala iray Kristiano?

13 Kasin kabaliksan na saya ya agmet nayarin manpasaksak na dala iray Kristiano? On. Ingganggan itayo nen Jehova ya agmangan tan ag-oninum na dala. No imbaga na doktor ya agka nayarin oninum na alak, kasin isaksak mo itan ed ulat mo? Andi! Kanian diad samay ganggan ya agnayari mangan odino oninum na dala, kaiba ed satan so agpampasaksak na dala.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 29.

14, 15. Panon kaimportante ed sakey ya Kristiano so panrespeto ed bilay tan pangunor ed si Jehova?

14 Panon to no imbagad sika na doktor ya ompatey ka no agka manpasaksak na dala? Kada too et mandesisyon no kasin unoren to so ganggan na Dios nipaakar ed dala. Bilang Kristiano, rerespetoen tayon maong so regalo na Dios ya bilay, kanian manaanap tayoy arum ya paraan na panagtambal pian manbilay itayo; balet agtayo manpasaksak na dala.

15 Gagawaen tayoy amin ya paraan pian mansiansian maksil so laman tayo, balet lapud irerepresenta na dala so bilay tan sagrado itan ed si Jehova, agtayon balot manpasaksak na dala. Mas importante so pangunor ed si Jehova nen say salien tayon suldongan so bilay tayo balet ta agtayo naunor si Jehova. Imbaga nen Jesus: “Siopaman a malabay a mangisalba ed bilay to et nabalang to, balet siopaman a makabalang ed bilay to lapud siak et naromog to.” (Mateo 16:25) Labay tayon unoren si Jehova lapud inaro tayo. Amta to no antoy sankaabigan parad sikatayo, tan singa si Jehova, ipapasen tayon mabmabli tan sagrado so bilay.​—Hebreo 11:6.

16. Akin et uunoren na saray lingkor na Dios iray ganggan to?

16 Determinado iray matoor ya lingkor na Dios ya unoren so ganggan to nipaakar ed dala. Ag-ira mangan odino oninum na dala, tan ag-ira manpasaksak na dala bilang kabiangan na panagtambal. * Balet, aawaten day arum ya paraan na panagtambal pian manbilay ira. Kombinsido ira ya amta na amalsa na bilay tan dala no antoy sankaabigan parad sikara. Kasin manisia ka ya amta na Dios no antoy sankaabigan parad sika?

SAY SAKSAKEY YA IYAABULOY NEN JEHOVA YA PANGUSARAN NA DALA

17. Diad Israel, anto so saksakey ya inyabuloy nen Jehova ya pangusaran na dala?

17 Diad Ganggan ya inter na Dios ed si Moises, imbaga nen Jehova ed saray Israelita: “Say bilay na laman et walad dala, tan inter kon mismo itan diad altar parad sikayo pian makapanggaway pananakbong [odino, pian onkerew na panamerdona] parad sikayo, lapud say dala so manggaway pananakbong.” (Levitico 17:11) No mankasalanan iray Israelita, sarag day onkerew na panamerdona nen Jehova diad pangibagat day ayep tan say arum ya dala na satan et iyibung na saserdote ed altar diad templo. Saya labat so saksakey ya inyabuloy nen Jehova ed saray Israelita ya pangusaran na dala.

18. Antoy pankanawnawa tayo lapud inter nen Jesus so bilay to?

18 Nen linmad dalin si Jesus, say ganggan ed pangibagat na ayayep et anampot la lapud inter toy bilay to, odino say dala to, parad pakaperdona na saray kasalanan tayo. (Mateo 20:28; Hebreo 10:1) Mabmabli so bilay nen Jesus kanian nen pinaoli nen Jehova si Jesus ed tawen, sarag la nen Jehova ya ikdan so amin a totoo na pankanawnawan manbilay na andi-anggaan.​—Juan 3:16; Hebreo 9:11, 12; 1 Pedro 1:18, 19.

Panon tayon ipanengneng ya rerespetoen tayo so bilay tan dala?

19. Antoy gawaen tayo pian ‘malinis itayo ed dala na amin a totoo’?

19 Misalamat tayod si Jehova lapud marakdakep ya regalon bilay! Tan labay tayon ipaamta ed totoo ya no ipanengneng day pananisia ed si Jesus, sarag day manbilay na andi-anggaan. Inar-aro tayo ray totoo tan gawaen tayoy anggaay nayarian tayon ibangat ed sikara no panon dan naawat itan ya bilay. (Ezequiel 3:17-21) Bilang resulta, singa si apostol Pablo, sarag tayon ibaga: “Malinis ak ed dala na amin a totoo, ta agko insiblet ya ibagad sikayo so amin a simbawa na Dios.” (Gawa 20:26, 27) On, ipapanengneng tayon rerespetoen tayoy bilay tan dala no ipapaamta tayo ed arum so nipaakar ed si Jehova tan say panamabli to ed bilay.

^ par. 16 Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed panagpasaksak na dala, nengnengen so pahina 77-79 na libron “Mansiansia Kayo ed Panangaro na Dios” ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.