Proverbio 27:1-27

  • Say panametek na kaaro et makagunggona (5, 6)

  • Ana’ko, paliket moy pusok (11)

  • Say balatyang et patataremen toy balatyang (17)

  • Kabaten a maong so pulok mo (23)

  • Say kayamanan et agmansiansia ya anggad angga (24)

27  Agmo ilalastog so nipaakar ed ontumbok ya agew,Ta agmo amta no antoy nagawa ed* kada agew.+   Paulyan mon sananey a too* so mangirayew ed sika, aliwan say dilin sangim;Say arum,* aliwan say dilin bibil mo.+   Ambelat so bato tan buer,Balet say probleman iiter na makulangkulang et mas ambelat nen saratan.+   Maruksa so sanok tan singa delap so pasnok,Balet siopay makaanos ed panimon?+   Mas maong ni parungtalan a panametek nen say akaamot a panangaro.+   Saray sugat a ginawa na sakey a kaaro et katooran,+Balet say iyaangob na kabusol et mabetbet.*   Samay naksel la et agto labay* so puron dilo,Balet diad samay narasan,* anggan say ampait et masamit.   Singa siwit ya ontataynan ed ubong toSo sakey a too ya ontataynan ed ayaman to.   Say larak tan insenso et mamaliket ed puso;Ontan met so masamit a pankakaaro a resultay masimoon a pananimbawa.*+ 10  Agmo tataynanan so kaarom odino say kaaro nen amam,Tan agka oonlad abung na agim diad panaon na paniirap mo;Mas maong ni sakey a toon walad asingger nen say agi a walad arawi.+ 11  Ana’ko, magmaliw kan marunong tan paliket moy pusok,+Pian naebatan ko may mangakantiaw ed siak.+ 12  Say marunong et ompapaliis no nanenengneng toy peligro,+Balet say andiay kakabatan et ondidiretso tan aanien to ray pansumpalan.* 13  Alam so kawes na sakey a too no insipan ton ebatan so utang na agkabat a too;Alam ed sikato so pinagkagarantiya no ginawa to itan parad dayon bii.*+ 14  Sano makmaksil so boses na sakey a mamebendisyon ed kapara ton too diad kabkabuasan,Ipasen itan a panangisamba ed sikato. 15  Say makolkol* ya asawan bii et singa atep ya ag-ontunday panterter to no mamauran.+ 16  Siopaman a makapatundad sikato et napatunda toy dagemTan naegnaan na kawanan a lima to so larak. 17  Singa say balatyang a patataremen toy balatyang,Ontan met so sakey a too a patataremen toy kaaro to.*+ 18  Samay mangaasikasod kiew ya igos et mangan na bunga na satan,+Tan samay mangaasikaso ed katawan to et napagalangan.+ 19  No panon a nanengneng ed danum so lupa na sakey,Nanengneng met ed sananey a too so puso na sakey a too. 20  Say Lubok tan say pasen na kadederal* et agbalot napepenek,+Anggan saray mata na too et agbalot napepenek. 21  No panon a say bangan panagdalisay et parad pilak tan say hurnoan et parad balitok,+Say sakey a too et nasusubok diad naaawat ton dayew. 22  Anggano bayoen mo na alo so sakey a makulangkulangA singa atemek ya ilik diad lasong,Say inkamakulangkulang to et agnaekal ed sikato. 23  Nepeg mon kabaten a maong so pulok mo.Asikasom a maong iray* karnerom,+ 24  Ta say kayamanan et agmansiansia ya anggad angga,+Tan say korona et agmansiansia diad amin a henerasyon. 25  Saray birdin dika et naaandi tan ontutubo iray balon dika,Tan saray tanaman ed kapalandeyan et titiponen. 26  Saray malangwer tan kalakian a karnero et mangitatarya na kawes mo,Tan saray kalakian a kanding et mangitatarya na isaliw moy uma. 27  Tan walay magenap a gatas na kanding a parad sika,Parad sankaabungan mo, tan parad saray lingkor mon bibii.

Paimanod leksab

Literal, “iyanak na.”
Literal, “sakey ya estranghero.”
Literal, “Say dayo.”
Odino posiblin, “aliwan masimoon; aliwan mabulos.”
Literal, “igagatin to.”
Odino “narasan a kamarerwa.”
Odino “resultay pananimbawa na kamarerwa.”
Odino “dusa.”
Odino “dayo.”
Odino “malabir.”
Literal, “lupa na kaaro to.”
Odino “Sheol tan Abaddon.”
Odino “Iteen moy pusom ed saray; Imanom iray.”