Proverbio 23:1-35

  • Magmaliw a makabat diad pangawat na panamarawes (2)

  • Ag-uupotey biskeg ed pananap na kayamanan (4)

  • Nayarin ontikyab so kayamanan manlapud sika (5)

  • Agka magmamaliw a sakey ed saramay mainum na alak (20)

  • Say alak et mangetket a singa uleg (32)

23  Sano onyurong ka pian midungo ed sakey ya ari,Nonot mon maong no antoy walad arapan mo;   Kontrol moy sarilim*No maong kan mangan.*   Agmo pipirawaten iray mananam a naakan to,Ta saratan et mapalikdon kakanen.   Agmo uupotey biskeg mo ed pananap na kayamanan.+ Tunda ka la tan ipatnag moy pakatalos.*   Sano pasikmatan mo itan et anggapoy wadtan,+Ta seguradon ontubo iray payak to a singa sakey ya agila tan ontikyab ed tawen.+   Agmo kakanen so ipaparungo na toon maigot;*Agmo pipirawaten iray mananam a naakan to,   Ta sikatoy mipadpara ed samay sakey a mankukuenta.Ibabaga tod sikan, “Mangan ka labat tan inum ka,” balet ta kuan to labat.*   Samay inakan mo et iyutamTan nasayang labat so panangirayew mo.   Agka mitotongtong ed toon makulangkulang,+Ta busolen to labat iray makabat a salitam.+ 10  Agmo iyaalis so abaybayag lan muhon*+Odino gagamgamen so uma na saray ulilad ama. 11  Ta say Manangiyagel* da et mabiskeg;Idepensa toy kaso ra ed sika.+ 12  Ipapusom so disiplinaTan dengel mo ray salita na kakabatan. 13  Agka masuyat a manisiplina ed sakey ya ugaw.*+No sikatoy leweten mo, ag-ompatey. 14  Nepeg mon lewetenPian sikatoy* niliktar mo ed Lubok.* 15  Ana’ko, no say pusom et magmaliw a marunong,Say pusok et manliket.+ 16  Manggayaga so sankadaleman a kabiangan ko*Sano dugay ibabaga na bibil mo. 17  Komon ta ag-ibegan na pusom iray makasalanan,+Noagta takotan moy Jehova diad amin a panaon,+ 18  Diad ontan et nawalaan kay marakep ya arapen+Tan agnaandi so ilalom. 19  Dengel ka, ana’ko, tan magmaliw kan marunong,Tan ipaarap moy pusom ed dugan dalan. 20  Agka magmamaliw a sakey ed saramay mainum na alak,+Ed saramay masisiba na karne,+ 21  Ta say buanges tan say masiba et manirap,+Tan say pakayepyep et kawesan to na lupot so sakey. 22  Dengel kad amam a nanilalak ed sika,Tan agmo balbalawen so inam lapu labat ta inmakulaw la.+ 23  Saliw* moy katuaan tan agmon balot ilalako,+Pati say karunongan tan disiplina tan pakatalos.+ 24  Say ama na matunong et seguradon manliket;Say ama na marunong ya anak et manggayaga ed sikato. 25  Say amam tan inam et manggayaga,Tan samay angiyanak ed sika et manliket. 26  Ana’ko, iter mod siak so pusom,Tan saray matam et manliket komon ed saray dalan ko.+ 27  Ta say paabang a bii et aralem ya abot,Tan say imoral* a bii et mainget a bobon.+ 28  Sikatoy manatambang a singa sakey a matakew;+Paparakelen toy bilang na agmatoor a lalaki. 29  Siopay pakaskasi? Siopay nanaaburido?Siopay mikokolkol? Siopay manrereklamo?Siopay nasusugatan ya agto amtay makasengeg? Siopay makuykuyep so mata to? 30  Saramay uupoten day panaon da ed alak;+Saramay manaanap na* tinimplaan ya alak. 31  Agka onnenengneng ed ambalbalangan kolor na alakNo mankirlap itan ed kopa tan balibalin inumen, 32  Ta diad kaunoran et mangetket itanTan mangipaway na dita a singa sakey ya uleg. 33  Saray matam et makanengneng na nikaduma iran bengatla,Tan say pusom et mansalita na pikewet iran bengatla.+ 34  Tan magmaliw kan singa samay akarukol ed pegley na dayat,Singa samay akarukol ed toktok na poste na barko a pangisisingeray layag. 35  Ibagam: “Sinakitan da ak, balet agko alikna.*Pinekpek da ak, balet agko amta.Kapigan so iliing ko?+Kaukolan ko lamet so oninum.”*

Paimanod leksab

Literal, “Mangiyan ka na yuro ed beklew mo.”
Odino “No napno na pilalek so kamarerwam.”
Odino posiblin, “Tundaan mo lay manmatalek ed dilin pakatalos mo.”
Odino “na siopaman a mauges so mata to.”
Literal, “say puso to et anggapo ed sika.”
Odino “tanda na ketegan.”
Literal, “Mananondon.”
Odino “a kalangweran.”
Odino “say kamarerwa to et.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “iray batok.”
Odino “Gamoran.”
Literal, “dayo.” Nengnengen so Pro 2:16.
Odino “mantitipon pian tawayan so.”
Odino “agak asakitan.”
Odino “Anapen ko lamet itan.”