Proverbio 28:1-28

  • Say pikakasi na samay agmaunor et makapadimla (9)

  • Kasian imay mangipapatua ed kasalanan to (13)

  • Say maganat ya onyaman et agmansiansian andiay kasalanan (20)

  • Say panametek et mas maabig nen say panaglarog (23)

  • Say mabunlok et agnakulangan (27)

28  Saray mauges et ombabatik anta anggapoy manguusil ed sikara,Balet say matunong et matalek a singa sakey a leon.+   Sano diad sakey a bansa et walay onsusumlang,* mansasalat ditan so prinsipe,+Balet diad tulong na toon walaay pakatebek tan kakabatan, say sakey a prinsipe* et manbayag.+   Say mairap-bilay a manasaol ed saray pakaskasi+Et singa uran ya iyaanor ton amin so naakan.   Saramay mangipupulisay ed ganggan et mangirarayew ed sakey a mauges,Balet saramay manguunor ed ganggan et onsasanok ed sikara.+   Saray mauges a totoo et agda natalosay hustisya,Balet saramay manaanap ed si Jehova et natalosan day amin a bengatla.+   Mas maong ni mairap-bilay a mansiasiansian walaay integridadNen say mayaman a mauges so kagagawa to.+   Say anak a makatalos et manguunor ed ganggan,Balet samay miuulop ed saray masisiba et papabandayen toy ama to.+   Samay paparakelen toy kayamanan to diad panamegley na interes+ tan alablabas a panagpatuboEt mantitipon parad samay mangipapatnag na kaabigan ed mairap-bilay.+   Samay agto labay ya unoren so ganggan—Anggan say pikakasi to et makapadimla.+ 10  Samay mangibabalang ed maptek paonlad mauges a dalan et napelag ed mismon abot a ginawa to,+Balet samay andiay pakabalawan et maabig so tawiren to.+ 11  Say toon mayaman et marunong ed dilin pakanengneng to,+Balet say walad loob to et amta na samay makatebek a mairap-bilay.+ 12  Sano manalo so matunong, walay baleg a kagalangan,Balet sano nawalaay pakayari so mauges, onamot iray totoo.+ 13  Samay sasakbongan to ray kasalanan to et ag-ontalona,+Balet siopaman a mangipapatua tan mangipupulisay ed saratan et nakasian.+ 14  Maliket so toon lanang ya akabantay,*Balet siopaman a papaaweten toy puso to et mauges so pansumpalan to.+ 15  Singa manngernger a leon tan onaatakin osoSo sakey a mauges a manuuley ed totoon andiay pakayari.+ 16  Say lider ya andiay pakatebek et aabusoen toy pakayari to,+Balet samay kabusol toy agmanepeg a nabang et ondukey so bilay to.+ 17  Say toon nabebelatan ed impangala toy bilay na sakey a too* et ombatik ya anggad lubok.*+ Anggapo komon so ontulong ed sikato. 18  Samay manaakar ya andiay pakabalawan et niliktar,+Balet samay pikewet iray dalan to et biglan natumba.+ 19  Samay dadalusan toy dalin to et nawalaan na dakel a tinapay,Balet samay manaanap na andi-kakanaan iran bengatla et napera ed irap na bilay.+ 20  Say matoor a too et makaawat na dakel a bendisyon,+Balet samay maganat ya onyaman et agmansiansian andiay kasalanan.+ 21  Aliwan maabig a walay paboran;+Balet say too et nayarin manggaway aliwa lapud sakey a tinapay. 22  Say toon maibeg* et pampipirawatan toy kayamanan,Balet agto amta ya onsabid sikato so kairapan. 23  Siopaman a mangipepetek ed sakey a too+ et mas napaboran+Nen samay uusaren toy dila to ed panaglarog. 24  Siopaman a tatakewan toy ama tan ina to tan ibabaga ton, “Aliwa yan mauges,”+ Et kaiba na samay toon pansesengegay kadederal.+ 25  Say toon maagum* et mamapalesay agpantatalosan,Balet siopaman a maniilalod si Jehova et onaligwas.*+ 26  Siopaman a manmamatalek ed dilin puso to et makulangkulang,+Balet samay manaakar ed karunongan et makaliktar.+ 27  Siopaman a mangiiter ed mairap-bilay et agnakulangan,+Balet samay mangililikdem na mata to ed sikara et makaawat na dakel a panangisamba. 28  Sano nawalaay pakayari so mauges, onamot so too,Balet sano naandi ra, ondakel so matunong.+

Paimanod leksab

Odino “panagrebelde.”
Literal, “sikato.”
Odino “naynay a walaay takot.”
Odino “ed dala na sakey a kamarerwa.”
Odino “abot.”
Odino “maagum.”
Odino posiblin, “Say mapaatagey a kamarerwa.”
Literal, “napataba.”