Proverbio 10:1-32

  • Say marunong ya anak et paliliketen toy ama to (1)

  • Saray liman makuli et mangawit na kayamanan (4)

  • Say pangusar na dakel a salita et mansumpal ed pakalingo (19)

  • Say bendisyon nen Jehova et makapayaman (22)

  • Say takot ed si Jehova et mamarukey na bilay (27)

10  Saray proverbio nen Solomon.+ Say marunong ya anak et paliliketen toy ama to,+Balet say makulangkulang ya anak et paeermenen toy ina to.   Saray kayamanan ya agamoran ed kaugsan et agmakagunggona,Balet say inkatunong so mangiliktar ed ipapatey.+   Ag-abuloyan nen Jehova a naerasan so sakey a matunong,*+Balet agto iter so pipirawaten na mauges.   Say liman mangiras et pansengegay kairapan,+Balet say liman makuli et mangawit na kayamanan.+   Say anak ya onkikiwas a makabat et mantitipon na ani legan na tiagew,Balet say anak ya onkikiwas a makapabaing et maugi-ugip no panag-ani.+   Saray bendisyon et walad ulo na matunong,+Balet say sangi na mauges et mangiyaamot na inkaruksa.   Say pakanodnonotan ed* matunong et manresultad bendisyon,+Balet say ngaran na mauges et nabulok.+   Samay walaan na puson marunong et mangawat na saray bilin,*+Balet samay makulangkulang so panagsalita to et nigatin-gatin.+   Samay manaakar a walaan na integridad et manakar ed kaligenan,+Balet samay mamipikewet ed saray dalan to et nasukayan.+ 10  Ermen so niiiter na samay masilib a mangikikindat na mata to,+Tan samay makulangkulang so panagsalita to et nigatin-gatin.+ 11  Say sangi na matunong et subol na bilay,+Balet say sangi na mauges et mangiyaamot na inkaruksa.+ 12  Say pambusol et mamapawalay kolkolan,Balet say aro et sakbongan toy amin a lingo.+ 13  Say karunongan et walad bibil na toon makatebek,+Balet say lewet et parad beneg na andiay maong a pakatebek.*+ 14  Saramay marunong et papablien day* kakabatan,+Balet say sangi na makulangkulang et manatawag na kadederal.+ 15  Say kayamanan* na sakey a too et singa apadiran a syudad to. Say maneral ed saray pobri et say kairapan da.+ 16  Say kimey na matunong et mangitonton ed bilay;Balet say naaani na mauges et mangitonton ed kasalanan.+ 17  Samay ontutulok ed disiplina et sakey a basbas paonlad bilay,*Balet samay mangibabaliwala ed panametek et ibabalang toy arum. 18  Samay mangiyaamot na pambusol to et mansasalitay katilaan,+Tan samay mangikakayat na saray makaderal a balita* et makulangkulang. 19  Sano dakel so salita, agnapaliisay pakalingo,+Balet siopaman a popokpokan toy bibil to et makabat.+ 20  Say dila na matunong et singa sankaabigan a klase na pilak,+Balet say puso na mauges et anggapoy kablian. 21  Say bibil na matunong et dakel so papakanen* to,+Balet say makulangkulang et ompapatey lapud andian na pakatalos.+ 22  Say bendisyon nen Jehova so mamapayaman ed sakey,+Tan agto itan aaruman na pakasakitan.* 23  Say pibiang ed makapabaing a kagagawa et singa sakey a galaw parad makulangkulang,Balet say karunongan et parad toon makatebek.+ 24  Samay tatakotan na mauges et onsabid sikato;Balet say pipirawaten na matunong et niiter ed sikato.+ 25  Sano ondalan so bagyo, naandi so mauges,+Balet say matunong et sakey a pundasyon ya anggad angga.+ 26  Singa tuka ed ngipen tan asewek ed mata,Ontan so mangiras a too ed samay mangibabakid sikato.* 27  Say takot ed si Jehova et mamarukey na bilay,+Balet saray taon na mauges et napatikeyan.+ 28  Say tatalaranan* na matunong et mamawalay liket,+Balet say ilalo na mauges et naandi.+ 29  Say dalan nen Jehova et proteksion na samay andiay pakabalawan,+Balet pakaderalan itan na saramay manggagaway mauges.+ 30  Say matunong et agbalot natumba,+Balet say mauges et agla manayam diad dalin.+ 31  Say sangi na matunong et mamapawala* na karunongan,Balet say mapalikdon dila et naputot. 32  Say bibil na matunong et amta to no antoy makapaliket,Balet say sangi na mauges et mapalikdo.

Paimanod leksab

Odino “so kamarerwa na sakey a matunong.”
Odino “reputasyon na.”
Literal, “saray ganggan.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “mantitipon na.”
Odino “Say mablin bengatla.”
Odino posiblin, “et walad basbas paonlad bilay.”
Odino “saray tsismis.”
Odino “iwawanwan.”
Odino “ermen; irap.”
Odino “ed amo to.”
Odino “ilalo.”
Odino “manbubunga.”