Proverbio 26:1-28

  • Deneskribe iray mangiras (13-16)

  • Agmibabali ed kolkolan na arum (17)

  • Paliisan so agmatukoy a panaglurey (18, 19)

  • No anggapoy kiew, anggapoy apoy (20, 21)

  • Saray salita na managpauges et singa mananam iran kakanen (22)

26  Singa say niebe ed panaoy tiagew tan say uran ed panaoy panag-ani,Say kagalangan et agmanepeg ed sakey a makulangkulang.+   No panon a walay sengegan na iyaarawi siwit tan ititikyab na mangalimpana,Say panangisamba et agmet gagawaen no anggapoy peteg a sengegan.*   Say latiko et parad kabayo, say renda et parad asno,+Tan say lewet et parad beneg na makulangkulang a totoo.+   Agmo eebatan so sakey a makulangkulang unong ed inkamakulangkulang to,Pian agka magmaliw a kapara to.   Ebatan moy sakey a makulangkulang unong ed inkamakulangkulang to,Pian agto isipen a sikatoy marunong.+   Singa samay pipileyen toy dilin sali to tan sasakitan toy sarili to,*Ontan so sakey ya imamatalek to ray bengatla ed makulangkulang.   Singa say lupoy* a bikking na piley,Ontan so sakey a proverbio ed sangi na makulangkulang a totoo.+   Singa say pangisinger na bato ed palsot,Ontan so pangigloria ed sakey a makulangkulang.+   Singa say tanaman a sabit a walad lima na sakey a buanges,Ontan so sakey a proverbio diad sangi na makulangkulang a totoo. 10  Singa say managpana a kekenaen* toy anggan siopa,Ontan so sakey a manguupa na makulangkulang odino saramay ondadalan labat. 11  Singa say aso a kakanen to lamet so uta to,Say makulangkulang et uuliten toy inkamakulangkulang to.+ 12  Akanengneng ka lay toon iisipen ton sikatoy marunong?+ Mas walay ilalo na makulangkulang nen say sikato. 13  Ibabaga na mangiras: “Walay leon ed karsada,Walay leon ed plaza!”+ 14  Say kapot et peyes-peyes diad saray bisagra* to,Tan say mangiras et pigar-pigar diad dukolan to.+ 15  Say mangiras et iiyan toy lima to ed yaong,Balet agto la anggan nitagey itan pian isubod sangi to.+ 16  Iisipen na sakey a mangiras a sikatoy mas marunongNen say pitoran totoo a makabaliksan so ebat da. 17  Singa say sakey a lalampiniten to ray layag na aso,Ontan so toon ondadalan tan onsasanok ed* kolkolan na arum.+ 18  Singa say ambagel a mangikekena na mandarlang iran armas tan makapatey iran pana, 19  Ontan so too a lolokoen toy kaabay to tan ibabaga ton, “Manlulurey ak labat!”+ 20  No anggapo lay kiew, naerep so apoy,Tan no anggapoy managpauges, ontunday kolkolan.+ 21  Singa say uring ed saray ngalab tan say kiew ed apoy,Ontan so toon makolkol a padadalangen toy kolkolan.+ 22  Saray salita na managpauges et singa mananam iran kakanen;*Aakmonen iratan tan oonlad eges.+ 23  Singa say pilak a panagpasileng ed langa,Ontan iray maar-aron salita a manlalapud* puson mauges.+ 24  Samay mamubusol ed arum et iyaamot to itan diad panamegley na bibil to,Balet diad loob et maneem-em na panamalikdo. 25  Anggan maabig so pitotongtong to, agmo panmamatalkan,Ta walay pitora a makapadimlan bengatla diad puso to.* 26  Anggan nasasakbongan na panamalikdo so pamubusol to,Say kaugsan to et niparungtal ed kongregasyon. 27  Samay mangokotkot na abot et napelag ditan,Tan siopaman a mangitutulin na bato—ompawil itan ed sikato.+ 28  Say dilan matila et kabusol to iramay sasakitan to,Tan say sangin malarog et pansesengegan na kadederal.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “Say agmanepeg a panangisamba et agmet nagawa.”
Literal, “oniinum na inkaruksa.”
Odino “laoylaoy.”
Odino “susugatan.”
Odino “nikawingan.”
Odino posiblin, “mibabali ed.”
Odino “singa saray bengatlan tampol ya aakmonen.”
Literal, “iray mandarlang a bibil tekep na.”
Odino “Ta say puso to et talagan makapadimla.”