Proverbio 6:1-35

  • Manalwar nipaakar ed panggarantiya na utang (1-5)

  • “La ka ed gilata, sika a mangiras” (6-11)

  • Say andi-kakanaan tan mauges a too (12-15)

  • Pitoran bengatla a kabusol nen Jehova (16-19)

  • Paliisan so mauges a bii (20-35)

6  Ana’ko, no ginarantiyaan moy utang na kaabay mo,+No akipasamano ka* ed agkabat a too,+   No apatitan ka ed sipan mo,A narel ka ed saray imbalikas na sangim,+   Oniay gawaen mo, ana’ko, pian makalukpos ka,Ta naplag kad lima na kaabay mo: La ka tan manpaabeba ka tan mikasi kan tampol ed sikato.+   Agka onuugip,Tan agmo ipipikit iray matam.   Lukpos kan singa ulsa ed lima na manag-erel na ayep,Singa manok ed lima na manag-erel na manok.   La ka ed gilata, sika a mangiras;+Obserbaan mo ray gagawaen to tan magmaliw kan marunong.   Anggano anggapoy komandante, opisyal, odino manuley to,   Ipaparaan toy naakan to no tiagew,+Tan mantitipon na abasto to no panag-ani.   Anggad kapigan ka ondukol ditan, sika a mangiras? Kapigan ka onliing? 10  Diad daiset ya ugip, diad daiset a lirep,Diad daiset a pantalikepkep pian manpainawa,+ 11  Onsabid sika so kairapan a singa tulisan,Tan say pankaukolan mo a singa armadon too.+ 12  Say andi-kakanaan tan mauges a too et manliliberliber tan mansasalita na panamalingo;+ 13  Ikikindat toy mata to,+ mansisinyas ed panamegley na sali to, tan igagalaw to ray gamet to. 14  Lapud mapalikdoy puso to,Sikatoy naynay a manplaplanoy mauges+ tan mamapalesay dakel a kolkolan.+ 15  Lapud satan et biglan onsabi ed sikato so desyang;Maples so kaderal to tan agla makapawil ed dati.+ 16  Walay anemiran bengatla a kabusol nen Jehova;On, pitora so bengatla a kagula to:* 17  Mapaatagey iran mata,+ matilan dila,+ tan saray lima a mamapaagus na dala na andiay kasalanan,+ 18  Puson manggegetma na mauges iran pakana,+ tan saray salin maples ya ombabatik a paonlad kaugsan, 19  Palson testigo a puro katilaan so ibabaga to,+Tan samay mangigagapo na saray kolkolan ed saray sanaagi.+ 20  Ana’ko, unor moy ganggan nen amam,Tan agmo ibabaliwala so bilin* nen inam.+ 21  Ibedber mo iratan a naynay ed pusom;Isinger mo iratan ed beklew mo. 22  Sano manaakar ka, itonton to ka;Sano ondudukol ka, bantayan to ka;Tan sano onliing ka, mitongtong ed sika.* 23  Ta say ganggan et sakey a silew,+Tan say bilin et sakey a liwawa,+Tan saray panametek na disiplina et dalan a mamaarap ed bilay.+ 24  Ipaliis da ka ed mauges a bii,+Diad makapaayat a panagsalita na imoral* a bii.+ 25  Agmo pipilaleken ed pusom so ganggana to+Tan agmo aabuloyan a nasagyat to ka ed saray makaingganyon mata to, 26  Ta lapud paabang a bii, say sakey a laki et mansumpal ed sakey a tinapay,+Balet say biin asawa na arum a laki et pupuntiryaen toy pinabpablin bilay* na sakey. 27  Makapangiyan ta na apoy so sakey a too ed pagew to tan agnapoolan iray kawes to?+ 28  Odino makapanakar ta so sakey a too diad saray ngalab ya agnapuldakan iray dapan to? 29  Mipadparay nagawa ed siopaman a miaakdol ed bii ya asawa na kaabay to;Siopaman a maniwit ed sikato et agmakaliktar ed dusa.+ 30  Agbubusolen na totoo so sakey a matakewNo mantatakew pian sikatoy napesel* sano narasan. 31  Balet sano naerel, sikatoy manbayar na maminpito;Iter toy amin a mablin bengatla ed abung to.+ 32  Siopaman a mikakalugoran ed sakey a bii et andiay maong a pakatebek;*Samay manggagawa ed saya et iyaakar toy kadederal ed sarili to.*+ 33  Sugasugat tan kababaingan labat so nagunggona to,+Tan say kabandayan to et agnabural.+ 34  Ta say imon so mamapasanok ed asawan laki;Anggapoy panangasi to sano ombales.+ 35  Sikatoy agmangawat na bayar;*Tan agnakuyong, anggan panon kabaleg so iregalom.

Paimanod leksab

Salanti, pian mangisipan.
Odino “na kamarerwa to.”
Odino “ganggan.”
Odino “bilinen to ka.”
Literal, “dayo.” Nengnengen so Pro 2:16.
Odino “kamarerwa.”
Odino “pian peneken so kamarerwa to.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “kamarerwa to.”
Odino “dondon.”