Proverbio 21:1-31

  • Itotonton nen Jehova so puso na ari (1)

  • Say hustisya et mas maabig nen say bagat (3)

  • Say inkakuli et manresulta ed itatalona (5)

  • Samay ag-ondedengel ed pakaskasi et agmet dengelen (13)

  • Anggapoy tuan karunongan a sumpad si Jehova (30)

21  Say puso na ari et singa ag-agus na danum diad lima nen Jehova.+ Ipapaarap To itan ed anggan iner a labay To.+   Amin a dalan na too et singa duga ed pakanengneng to,+Balet si Jehova so manguusisa ed saray puso.*+   Say panggawa na duga tan maptekEt mas makapaliket ed si Jehova nen say bagat.+   Say matangsit a mata tan malastog a puso—Say silew a mangiwawanwan ed mauges et kasalanan.+   Saray plano na makuli et seguradon ontalona,*+Balet amin iramay magangganat et seguradon mansumpal ed kairapan.+   Say kayamanan a nanaala ed panamegley na matilan dilaEt singa sengaw a naaandi, sakey a makapatey a patit.*+   Say inkaruksa na saray mauges so mamaandi ed sikara,+Ta agda labay so onkiwas a walaay hustisya.   Say dalan na toon mankakasalanan et pikewet,Balet say gagawaen na malinis a too et maptek.+   Mas maong ni manayam ed sukong na atepNen say manayam ed saksakey ya abung a kaibay makolkol* ya asawan bii.+ 10  Say pipilaleken na mauges a too* et kaugsan;+Agto kakasian so kaabay to.+ 11  Sano nadusa so mabalaw, magmaliw a mas marunong so andiay kakabatan,Tan sano naikdan na aralem a pakatalos so marunong, nagamoran toy kakabatan.*+ 12  Say Dios a matunong et oobserbaan toy abung na mauges;Itutumba to ray mauges anggad kaderal da.+ 13  Siopaman a pepepetan toy layag to ed akis na pakaskasiEt agnaebatan no sikatoy ontawag.+ 14  Say insekreton regalo et pakepaen toy pasnok,+Tan say inyamot a pasuksok* et pakepaen toy pinasyan sanok. 15  Panliliketan na matunong so onkiwas a walaay hustisya,+Balet makapataktakot itan ed saray manggagaway mauges. 16  Samay toon onsisian ed dalan na pakatalosEt manpainawa a kaiba iray inaatey ya andiay pakayari.+ 17  Samay labalabay toy panliliket et mansumpal ed kairapan;+Samay labalabay toy alak tan larak et ag-onyaman. 18  Samay mauges so panondon ed matunong,Tan samay managpalikdo so alaen a kasalat na maptek.+ 19  Mas maong ni manayam ed desiertoNen say miamong ed makolkol* tan maingongot ya asawan bii.+ 20  Say mablin kayamanan tan larak et naromog ed abung na marunong,+Balet say toon makulangkulang et daraken* to no antoy walad sikato.+ 21  Siopaman a manaanap na inkatunong tan matoor a panangaroEt makaromog na bilay, inkatunong, tan kagalangan.+ 22  Say marunong et natatatdang* toy syudad na makapanyariTan pakakapuyen toy mabiskeg a bengatlan panmamatalekan da.+ 23  Samay aalwaran toy sangi tan dila toEt onaarawid gulo.+ 24  Mapalakbat, mamaong a malastog so tawagEd toon bengatbengat a mangipapatnag na inkamapalakbat.+ 25  Samay pipilaleken na mangiras a too so mamatey ed sikato,Ta agto labay so mankimey.+ 26  Diad sanagew et alablabas so pampipilalek to,Balet say matunong et mangiiter tan anggapoy isisiblet to.+ 27  Say bagat na mauges et makapadimla.+ Nagkalalo la no iyaapay to itan a mauges so motibo to!* 28  Say matilan tasi et naandi,+Balet say toon ondedengel et ontalona ed pantestigo to.* 29  Say mauges a too et pakakapalen toy lupa to,+Balet say kurang na samay maptek et segurado.*+ 30  Anggapoy tuan karunongan, odino pakatebek, odino simbawa no sumpa iratan ed si Jehova.+ 31  Say kabayo et ipaparaan parad agew na guerra,+Balet say panangiliktar et betang nen Jehova.+

Paimanod leksab

Odino “saray motibo.”
Odino “makagunggona.”
Odino posiblin, “diad saramay manaanap ed ipapatey.”
Odino “malabir.”
Diad Hebreo, nephesh. Nengnengen so Glosaryo, “Kamarerwa.”
Odino “amta to no antoy gawaen to.”
Literal, “say pasuksok diad pagew.”
Odino “malabir.”
Literal, “akmonen.”
Odino “natatalo.”
Odino “tekep na makapabaing a kagagawa!”
Literal, “mansalita ya anggad angga.”
Odino “et gagawaen ton segurado so dalan to.”