Proverbio 20:1-30

  • Say alak et managbalaw (1)

  • Say mangiras et agmanbabaka diad panaoy ambetel (4)

  • Say kanonotan na too et singa aralem a danum (5)

  • Pasakbay nipaakar ed bengatbengat a panggaway sipan (25)

  • Kagalangan na saray kalangweran so biskeg da (29)

20  Say alak et mabalaw,+ say de-alkohol ya iinumen et magulo;+Siopaman a nibabalang da et aliwan marunong.+   Say takot a papawalaen* na ari et singa panngernger na leon;*+Siopaman a managyat ed sikaton onsanok et ipepeligro toy bilay to.+   Kagalangan parad sakey a too so ipaliis ed sangsangan,+Balet siopaman a makulangkulang et mibabali ed satan.+   Say mangiras et agmanbabaka diad ambetel a panaon,Kanian sikatoy mipayabol no panag-ani sano andian a balot.*+   Say kanonotan* na puso na too et singa aralem a danum,Balet papawayen iratan na toon makatebek.   Dakel a totoo so mangiyaabawag ed matoor a panangaro ra,Balet wala kasi toon naromog a matoor?   Say matunong et manaakar a walaay integridad.+ Maliket iray ananak* to a manumtumbok ed sikato.+   Sano akayurong so ari ed trono to pian mangukom,+Nibibiig to lay amin a kaugsan diad inengneng to labat.+   Siopay makapangibaga: “Nilinisan koy pusok;+Adalisay ak la ed kasalanan ko”?+ 10  Saray masaol a panagsimbang tan saray aliwan suston panagsukat*—Pareho irayan kabkabusol nen Jehova.+ 11  Anggan say sakey ya ugaw* et nakabat diad saray kiwas to,No kasin malinis tan duga so kagagawa to.+ 12  Say layag ya ondedengel tan matan onnenengneng—Pareho irayan ginawa nen Jehova.+ 13  Agmo aaroen so ugip, pian agka manirap.+ Ilukas mo ray matam, et napesel ka ed tinapay.+ 14  “Aliwliwa, aliwliwa!” kuan na managsaliw;Insan la onalis tan sikatoy manlastog.+ 15  Walay balitok, tan dakdakel a korales,*Balet say bibil na kakabatan et mabmabli.+ 16  Alam so kawes na sakey a too no insipan ton ebatan so utang na agkabat a too;+Alam ed sikato so pinagkagarantiya no ginawa to itan parad dayon bii.*+ 17  Say tinapay a nalad panagsaol et masamsamit ed sakey a too,Balet kayari na satan et napanoy sangi to na batobato.+ 18  No walay pantotongtong,* nasumpal* iray plano,+Tan no walay makabat a panangigiya, mibiang kad guerra.+ 19  Samay managpauges et manliliberliber pian ipaamta toy kompidensyal a tongtongan;+Agka miuulop ed samay labalabay toy mantsismis.* 20  Siopaman a mangayew ed ama tan ina to,Naerep so silew to kasabi bilunget.+ 21  Anggano onyaman natan so toon maagum,Aglanlamang nabendisyonan diad arapen.+ 22  Agmo ibabaga: “Ombales ak na mauges!”+ Manilalo kad si Jehova,+ tan tulongan to ka.+ 23  Saray masaol a panagsimbang* et kabkabusol nen Jehova,Tan saray aliwan suston panagsukat et makapuy. 24  Saray kupbang na sakey a too et iwawanwan nen Jehova;+Panon a natalosan na sakey a too so mismon dalan to?* 25  Patit ed sakey a too so maganat a pangibagay, “Masanto!”+ Insan to labat nonoten so insipan to kayari na satan.+ 26  Say marunong ya ari et ibibiig to ray mauges+Insan to ra padalanay dalig na panag-ilikan.+ 27  Say ingas na sakey a too so pinagkasilew nen JehovaA manguusisa ed sankadaleman ya inkatoo to. 28  Say matoor a panangaro tan katooran so manasalimbeng ed ari;+Diad matoor a panangaro et napansiasiansia toy trono to.+ 29  Say kagalangan na saray kalangweran et say biskeg da,+Tan say karakpan na mamatatken et say uban da.+ 30  Saray sireg ed laman tan sugasugat so mangeekal ed kaugsan,+Tan saray lewet so manlilinis ed sankadaleman ya inkatoo na sakey.

Paimanod leksab

Odino “Say pagmaliw a makapataktakot.”
Odino “na mabiskeg a leon.”
Odino posiblin, “Mananap no panag-ani balet anggapoy naromog to.”
Odino “Saray intension.” Literal, “Say simbawa.”
Literal, “ananak a lalaki.”
Odino “Say duaran nandumaan a baton panagsimbang tan duaran nandumaan a panagsukatan.”
Odino “ugaw a laki.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “dayo.”
Odino “simbawa.”
Odino “napaelet.”
Odino “samay mangaayat ed panamegley na bibil to.”
Odino “Say duaran nandumaan a baton panagsimbang.”
Odino “dalan a panakaran to?”