Proverbio 8:1-36

  • Say karunongan ya inyaliling ed too et mansasalita (1-36)

    • ‘Siak so sankaunaan ed saray ginawa na Dios’ (22)

    • ‘Marundunong a komikimey a walad abay na Dios’ (30)

    • ‘Panliliketan ko iray anak na totoo’ (31)

8  Agta ontatawag so karunongan? Agta onkekelyaw so pakatebek?+   Diad atagey iran pasen+ ed abay na karsada,Diad saray nansangaan et sikatoy inmalagey.   Diad abay na saray puerta a paonlad syudad,Diad saray entrada na saray loloobanEt sikatoy ontatawag a maksil:+   “Ontatawag ak ed sikayo ran totoo;Onkekelyaw ak ed balang sakey.*   Sikayo ran andiay kakabatan, aral yoy pakatebek;+Sikayo ran makulangkulang, onggamor kayo na puson makatalos.*   Dengel kayo, ta importante so ibabagak,Ibabalikas na bibil ko no antoy duga;   Ta say sangik et mauy-uyamon mansasalita na katuaan,Tan say bibil ko et kabusol toy kaugsan.   Amin a sasalitaen na sangik et inkatunong. Anggapo ed saratan so pikewet odino katilaan.   Amin iratan et malinew ed toon makatebekTan duga ed saramay akaromog ed kakabatan. 10  Awat yoy disiplinak aliwan say pilak,Tan say kakabatan imbes a say sankaabigan a klase na balitok,+ 11  Ta say karunongan et magmaong ni nen saray korales;*Agnikompara ed satan so arum nin pipirawaten a bengatla. 12  Siak a karunongan et manaayam a kaiba na pakatebek;Aromog koy kakabatan tan say abilidad a mannonot.+ 13  Say takot ed si Jehova et kabaliksan toy pamusol ed mauges.+ Kabusol koy panangipaatagey ed sarili tan panagpasirayew+ tan mauges a dalan tan mapalikdon panagsalita.+ 14  Walaan ak na maabig a simbawa tan makanan karunongan;+Kien ko so pakatalos+ tan pakayari.+ 15  Diad panamegley ko et mantutultuloy so panuuley na arari,Tan manggagawa na matunong iran ganggan iray atagey ya opisyal.+ 16  Diad panamegley ko et mantutultuloy so panuuley na saray prinsipe,Tan saray manuley et manguukom diad inkatunong. 17  Inarok iramay mangaaro ed siak,Tan saramay manaanap ed siak et naromog da ak.+ 18  Walad siak iray kayamanan tan gloria,Say manbayag a kayamanan* tan inkatunong. 19  Say bungak et magmaong ni nen say balitok, anggan say pinapuron balitok,Tan say papawalaen ko et magmaong ni nen say sankaabigan a klase na pilak.+ 20  Manaakar ak ed basbas na inkatunong,Diad pegley na saray dalan na hustisya; 21  Iikdan ko na baleg a tawir iramay mangaaro ed siak,Tan papanoen ko ray kamalir da. 22  Pinawala ak nen Jehova bilang gapoan na impamalsa to,+Say sankaunaan ed saray agawaan to nensaman.+ 23  Impasen ak la manlapu ni nensaman a panaon,*+Manlapu lad gapo, diad saray panaon antis nin niletneg so dalin.+ 24  Niyanak ak la* sanen anggapo ni ray araralem a danum,+Sanen anggapo ni ray subol a manlepleppuay danum da. 25  Antis nin nipasen iray palandey,Antis nin nipasen iray pukdol et niyanak ak la, 26  Sanen agto ni ginawa so dalin tan saray uma ditanOdino saray sankaunaan a tibagkol diad dalin. 27  Wadman ak sanen imparaan toy katawenan;+Sanen angigulis na ketegan* diad tapew na saray danum,+ 28  Sanen impasen* tod tagey iray lurem,Sanen inletneg to ray subol na kaaralman, 29  Sanen angiter na ganggan ed dayatA saray danum na satan et agnayarin onlampas ed imbaga to,+Sanen inletneg* to ray pundasyon na dalin, 30  Diad saman et wala ak ed abay to bilang marundunong a komikimey.+ Siak so nagkalalon panliliketan to+ ed kada agew;Malikeliket ak a naynay ed arapan to;+ 31  Panggagayagaan koy dalin a panayaman na totoo,Tan say nagkalalo lan panliliketan ko et saray anak na totoo. 32  Et natan, ananak ko, dengel yo ak;On, maliket iramay ontutumbok ed saray dalan ko. 33  Dengel kayo ed disiplina+ tan magmaliw kayon marunong,Tan agyon balot ibabaliwala itan. 34  Maliket so toon ondedengel ed siakDiad isasabi ton masakbay* ed saray puertak ya inagew-agew,Diad panaalagar to ed abay na saray lusek na puertak; 35  Ta samay manaanap ed siak et naromog toy bilay,+Tan nagamoran toy panangabobon nen Jehova. 36  Balet samay mangibabaliwala ed siak et sasakitan toy sarili to,*Tan saramay mamubusol ed siak et aaroen day ipapatey.”+

Paimanod leksab

Literal, “ed saray ananak a lalaki na totoo.”
Literal, “talosan yoy puso.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Saray tawir a prinsipyo.”
Odino “manlapud panaon ya ag-amta.”
Odino “Impaway ak a singa walay kaiba ton panagpasakit.”
Literal, “malimpek.”
Literal, “pinabiskeg.”
Odino “ingganggan.”
Odino “Diad pansiasiansia ton aliing.”
Odino “kamarerwa to.”