Proverbio 19:1-29

  • Say aralem a pakatalos et mamakepay pasnok (11)

  • Say makolkol ya asawan bii et singa manterter ya atep (13)

  • Say makatebek ya asawan bii et manlapud si Jehova (14)

  • Disiplinaen so ugaw legan a wala ni ilalo (18)

  • Say karunongan na idengel ed simbawa (20)

19  Mas maong ni magmaliw a mairap-bilay a walaay integridad+Nen say magmaliw a makulangkulang tan mansalitay katilaan.+   Say too* ya andiay kakabatan et aliwan maabig,+Tan samay bengatbengat ya onkikiwas* et mankakasalanan.   Say inkamakulangkulang na too so mamipikewet ed dalan to,Tan onsasanok so puso to ed si Jehova.   Say toon mayaman et dakdakel so kakaaro to,Balet say mairap-bilay et taynanan na anggan say kaaro to.+   Say palson testigo et agto natakasan so dusa,+Tan samay puro katilaan so ibabaga to et agmakabatik.+   Dakel so onkekerew na pabor na gagalangen a too,*Tan amin et kaaro na samay mangiiter na regalo.   Amin ya agagi na samay mairap-bilay et mamubusol ed sikato;+ Nagkalalo la sirin a sikatoy aarawian na kakaaro to!+Tutumboken to ra pian onkerew ed sikara, balet anggapoy mangiiter.   Siopaman ya onggagamor na maong a pakatebek* et aaroen toy inkasikato.*+ Siopaman a papablien toy* pakatalos et ontalona.*+   Say palson testigo et agto natakasan so dusa,Tan samay puro katilaan so ibabaga to et naandi.+ 10  Agmanepeg ed sakey a makulangkulang so maluhon kabibilay;Nagkalalo la sirin ya agmanepeg ed sakey a lingkor ya uleyan iray prinsipe!+ 11  Say aralem a pakatalos na too so mamakepa ed pasnok to,+Tan karakpan ed sikato so pamalabas na kasalanan.*+ 12  Say sanok na ari et singa panngernger na leon,*+Balet say pabor to et singa linaew ed karikaan. 13  Say makulangkulang ya anak et pakakairapan nen ama to,+Tan say makolkol* ya asawan bii et singa atep ya agbalot ontunday panterter to.+ 14  Say abung tan kayamanan et tawir manlapud kaamaan,Balet say makatebek ya asawan bii et manlapud si Jehova.+ 15  Say inkangiras et gawaen ton maugi-ugip so sakey,Tan say too* ya agto labay so mankimey et naerasan.+ 16  Samay manguunor ed ganggan et pansiasiansiaen toy bilay* to;+Samay palpalaran ed saray dalan to et ompatey.+ 17  Samay mangipapatnag na kaabigan ed pakaskasi et manpapautang ed si Jehova,+Tan sikatoy balesen* To ed gagawaen to.+ 18  Disiplinam so anak mo legan a wala ni ilalo,+Tan agka magmamaliw a sengegan na* ipatey to.+ 19  Say toon mipepetang so ulo to et nadusa lapud satan;No salien mon isalba, ulit-uliten mon gawaen itan.+ 20  Dengel kad simbawa tan awat moy disiplina,+Pian magmaliw kan marunong diad arapen mo.+ 21  Diad puso na sakey a too et dakel iray plano to,Balet say gagala* nen Jehova so ontalona.+ 22  Say pakakasagyatan ed sakey a too et say matoor a panangaro to;+Tan mas maong ni magmaliw a mairap-bilay nen say magmaliw a matila. 23  Say takot ed si Jehova et mangitonton ed bilay;+No wala itan ed sakey et balibali painawa to tan anggapoy mauges a nagawad sikato.+ 24  Say mangiras et iiyan toy lima to ed yaong,Balet agto anggan labay ya itagey itan pian isubod sangi to.+ 25  Lewet moy mabalaw,+ pian say andiay kakabatan et magmaliw a marunong,+Tan ipetek mo so makatalos, pian naaruman so kakabatan to.+ 26  Say anak ya aliwliway panagtrato tod ama to tan patataynanen toy ina toEt makapabaing tan mangiiter na kabandayan.+ 27  Ana’ko, no tundaan mon dengelen so disiplina,Niyarawi ka ed saray salita na kakabatan. 28  Say andi-kakanaan a testigo et leleglemewen toy hustisya,+Tan say sangi na mauges et aakmonen toy kaugsan.+ 29  Say panangukom et akaparaan parad saray mabalaw,+Tan saray lewet parad beneg na saray makulangkulang.+

Paimanod leksab

Odino “kamarerwa.”
Literal, “manggaganat ed saray sali to.”
Odino “mabunlok a too.”
Literal, “onggagamor na puso.”
Odino “kamarerwa to.”
Odino “mantitipon na.”
Literal, “et makaromog na maong.”
Odino “impakasumlang.”
Odino “na mabiskeg tan malangwer a leon.”
Odino “malabir.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “tumangan.”
Odino “agmo pipirawaten so.”
Odino “simbawa.”