Proverbio 14:1-35

  • Amta na puso so paneermen to (10)

  • Say dalan a singa duga et nayarin ompugtad ipapatey (12)

  • Say toon anggapoy amta to et manisia ed kada salita (15)

  • Dakel so kakaaro na mayaman (20)

  • Say kalmadon puso et mangiiter na bilay ed laman (30)

14  Say biin peteg a marunong et ipapaalagey toy abung to,+Balet say biin makulangkulang et igegeba to itan diad saray mismon lima to.   Samay manaakar ed kaptekan et ontatakot ed si Jehova,Balet samay mapalikdo* iray kurang to et mamubusol ed Sikato.   Say mapaatagey a panagsalita na makulangkulang et singa lewet,Balet say bibil na saray marunong so manprotekta ed sikara.   No anggapoy baka et malinis so kuwadra,Balet say biskeg na kalakian a baka et mamapawala na dakel ya ani.   Say napanmatalkan a testigo et agmantila,Balet say palson testigo et puro katilaan so ibabaga to.+   Say mabalaw et manaanap na karunongan tan agmakaromog,Balet say kakabatan et mainomay labat a nagamoran na samay walaan na pakatalos.+   Arawian moy toon makulangkulang,Ta agmo naromog so kakabatan ed bibil to.+   Lapud karunongan et natatalosan na makabat a too so dalan ya aarapen to,Balet saray andiay kalakal et napapalikdo* ed inkamakulangkulang da.+   Saray makulangkulang et eelek-elekan da labat so pankakasalanan,*+Balet diad limog na saray maptek et walay mabulos a pikakareenan.* 10  Amta na puso so paneermen to,*Tan anggapoy arum a makalikna ed liket a nalilikna to. 11  Say abung na mauges et naderal,+Balet say tolda na matunong et lalon ombaleg. 12  Walay dalan a singa duga ed pakanengneng na too,+Balet say sampot to et ompugtad ipapatey.+ 13  Anggano oneelek so sakey, nayarin nasasakitan so puso to,Tan say panliliket et nayarin mansumpal ed ermen. 14  Samay benger so puso to et anien to ray resulta na kagagawa to,+Balet say maong a too et natutumangan lapud gagawaen to.+ 15  Say toon anggapoy amta to* et manisia ed kada salita,Balet samay makabat et dadalepdepen toy kada gawaen to.+ 16  Samay marunong et maalwar tan aarawian toy kaugsan,Balet samay makulangkulang et palpalaran* tan sobray kompiyansa to. 17  Samay magangganon manpasnok et onkikiwas a makulangkulang,+Balet say toon pannononotan to ray bengabengatla* et bubusolen. 18  Samay anggapoy amta to* et tawiren toy inkamakulangkulang,Balet saray makabat et nakoronaan na kakabatan.+ 19  Saray mauges a totoo et ondakmomo diad arap na maong a too,Tan say marelmeng et ontuek diad saray puerta na matunong. 20  Samay mairap-bilay et bubusolen na anggan saray kakaabay to,+Balet samay mayaman et dakel so kakaaro to.+ 21  Samay mamubusol ed kaabay to et mankakasalanan,Balet siopaman a mangipapatnag na panangabagey ed saray pakaskasi et maliket.+ 22  Agta saramay manplaplanoy kalokoan et nibalang? Balet saramay determinadon manggaway maong et makaawat na matoor a panangaro tan katooran.+ 23  Walay nagunggona ed kada kimey a pansasagpotan,Balet say angangga labat ed salita et mansumpal ed kairapan.+ 24  Say korona na saray marunong et say kayamanan da;Balet say gagawaen na saray makulangkulang et mansumpal ed nagkalalon inkamakulangkulang.+ 25  Say matuan testigo et mangililiktar na saray bilay,*Balet say managpalikdo et puro katilaan so ibabaga to. 26  Say takot ed si Jehova et mangiter ed sakey a too na baleg a talek,+Tan magmaliw itan a salimbengan na saray ananak to.+ 27  Say takot ed si Jehova et subol na bilay,Pian iyarawi so sakey ed saray patit na ipapatey. 28  Say dakel a totoo et kirayewan na sakey ya ari,+Balet say manuley ya anggapoy uuleyan to et aderal la. 29  Say toon matantan a manpasnok et walaan na aralem a pakatebek,+Balet say toon agmakankaanos et ipapatnag toy inkamakulangkulang to.+ 30  Say kalmadon puso et mangiiter na bilay* ed laman,Balet say imon et pakabulokan na saray pukel.+ 31  Say manasaol ed pakaskasi et iinsultoen toy Manamalsa to,+Balet siopaman a mangipapatnag na panangabagey ed mairap-bilay et mangiglogloria ed Sikato.+ 32  Say mauges et niyabeba lapud dilin kaugsan to,Balet say matunong et makaromog na salimbengan lapud integridad to.+ 33  Say karunongan et mareereen a manaayam ed puso na toon makatalos,+Balet diad limog na saray makulangkulang et kaukolan itan a manpakabat. 34  Say inkatunong so mangiyaatagey ed sakey a nasyon,+Balet say kasalanan et kabandayan na totoo. 35  Say ari et naliliketan ed lingkor ya onkikiwas a makabat,+Balet sikatoy onsasanok ed samay onkikiwas a makapabaing.+

Paimanod leksab

Odino “pikewet.”
Odino posiblin, “saray andiay kalakal et napapalikdo ray arum.”
Odino “pipupulangan.”
Odino “walay kaabigay-linawa.”
Odino “paneermen na kamarerwa to.”
Odino “andiay kakabatan.”
Odino “mapaspasnok.”
Odino “say toon uusaren toy abilidad ton mannonot.”
Odino “andiay kakabatan.”
Odino “saray kamarerwa.”
Odino “kasil.”