Proverbio 16:1-33

  • Uusisaen nen Jehova iray motibo (2)

  • Imatalek mod si Jehova iray kimey mo (3)

  • Say suston simbangan et nanlapud si Jehova (11)

  • Mansumpal ed kadederal so panagpasirayew (18)

  • Say uban et korona na karakpan (31)

16  Say too et ipaparaan to ray kanonotan na puso to,*Balet say ebat to* et manlalapud si Jehova.+   Amin a dalan na too et singa duga* ed pakanengneng to,+Balet si Jehova so manguusisa ed saray motibo.*+   Imatalek mod si Jehova so antokaman a gawaen mo,*+Tan seguradon nasumpal iray planom.   Pakukurangen nen Jehova so amin a bengatla pian nasumpal so gagala to,Anggan saray mauges parad agew na kadederal.+   Siopaman a mapaatagey so puso to et kabkabusol nen Jehova.+ Makaseguro ka* ya agto natakasan so dusa.   Lapud matoor a panangaro tan katooran et nasasakbongan so lingo,+Tan lapud takot ed si Jehova, say sakey et onaarawid kaugsan.+   Sano naliliketan si Jehova ed gagawaen na sakey a too,Anggan saray kabusol to et pakikiwasen Ton mikareenan ed sikato.+   Magmaong ni daiset no walay inkatunong+Nen say baleg a nanaalmo ya anggapoy hustisya.+   Nayarin iplano na too ed puso to so gawaen to,Balet si Jehova so mangigigiya ed saray kupbang to.+ 10  Say impuyan* a desisyon et nepeg a walad bibil na ari;+Nepeg ya agton balot ibeneg so hustisya.+ 11  Say suston simbangan tan panagsukat et nanlapud si Jehova;Amin a panagsimbang a walad supot et kimey to.+ 12  Saray mauges a kagagawa et kabkabusol na arari,+Ta say trono et akaletneg a malet diad panamegley na inkatunong.+ 13  Say matunong a panagsalita et makapaliket ed arari. Inaro ra so siopaman a matuan mansalita.+ 14  Say sanok na ari et singa mensahero na ipapatey,+Balet napapakepa* itan na marunong a too.+ 15  Diad liwaway lupa na ari et walay bilay;Say pabor to et singa lurem na unor ya uran.+ 16  Mas maong nin aminpiga so pakagamor na karunongan nen say balitok!+ Say pakagamor na pakatalos et mas pilien nen say pilak.+ 17  Say dalan na maptek et papaliisan toy kaugsan. Siopaman ya aalwaran toy dalan to et pansiasiansiaen toy bilay* to.+ 18  Say panagpasirayew et mansumpal ed kadederal,Tan say inkamapaatagey et mansumpal ed katumba.+ 19  Mas maong so magmaliw a mapaabeba* ed limog na saray mauyamo+Nen say miapag ed samsam na mapaatagey. 20  Samay mangipapatnag na aralem a pakatalos ed sakey a bengatla et ontalona,*Tan maliket imay manmamatalek ed si Jehova. 21  Samay walaan na puson marunong et nibagan makatalos,+Tan samay maabig so panagsalita to* et makakombinse.+ 22  Say aralem a pakatalos et subol na bilay ed saramay mangipapatnag ed satan,Balet saray makulangkulang et didisiplinaen na mismon inkamakulangkulang da. 23  Say puso na marunong so mangiiter na kakabatan ed sangi to,+Tan pagmamaliwen ton makakombinse so panagsalita to. 24  Saray salitan makapaliket et singa puron dilo,Masamsamit ed kamarerwa* tan makapaabig ed pukepukel.+ 25  Walay dalan a singa duga ed pakanengneng na too,Balet say sampot to et ompugtad ipapatey.+ 26  Say ganas a mangan* na sakey a komikimey so mamapakiwas ed sikaton mankuliTa sikatoy dadagdagen na eras* to.+ 27  Say toon andi-kakanaan et manaanap na kaugsan;+Say panagsalita to et singa makasinit ya apoy.+ 28  Samay managgaway gulo* et pansesengegay agpantatalosan,+Tan say managpauges et pansisianen toy maapit a sankakaaro.+ 29  Say maruksan too et lalagyaten toy kaabay toTan itotonton to ed sananey a dalan. 30  Ikikindat to ray mata to legan a manplaplanoy makapasakit. Keketketen toy bibil to legan a manggagaway kalokoan. 31  Say uban et korona na karakpan*+Sano walad dalan na inkatunong.+ 32  Samay matantan a manpasnok+ et mas maong ni nen say mabiskeg a laki,Tan samay kokontrolen toy petang na ulo to* et mas maong ni nen samay manasakop na syudad.+ 33  Diad akwalan et walay pampapalaranan,*+Balet kada desisyon a resulta na satan et manlalapud si Jehova.+

Paimanod leksab

Literal, “Say pangiyuuksoy ed puso et betang na too.”
Odino “say dugan ebat.” Literal, “say ebat na dila.”
Literal, “dalisay.”
Literal, “saray espiritu.”
Literal, “Ipatulin mod si Jehova iray kimey mo.”
Literal, “Lima ed lima.”
Odino “Say nanlapud Dios.”
Odino “napapaliisan.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “mapaabebay espiritu to.”
Literal, “et makaromog na maong.”
Odino “Tan say makapasagyat a panagsalita.” Literal, “Tan say inkasamit na bibil.”
Odino “pakataway.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Say kamarerwa.”
Literal, “sangi.”
Odino “Say managpakana.”
Odino “gloria.”
Literal, “uuleyan toy espiritu to.”
Nengnengen so Glosaryo.