Proverbio 5:1-23

  • Pasakbay nipaakar ed imoral a bibii (1-14)

  • Panliketan moy asawam (15-23)

5  Ana’ko, imanom so karunongan ko. Dengel kan maong* nipaakar ed pakatebek ko,+   Pian nabantayan moy abilidad mon mannonotTan naalwaran moy kakabatan diad panamegley na bibil mo.+   Ta say bibil na mabanday* a bii et singano manterter na dilo,+Tan say sangi to et malamuyot nen say larak.+   Balet diad kaunoran et sikatoy magmaliw ya ampait a singa tanaman ya ahenho+Tan makdem a singa espadan duaray-tarem.+   Saray sali to et onlalasur ed ipapatey. Saray kupbang to et diretso ed Lubok.*   Agto nononoten so dalan na bilay. Sikatoy manaakar-akar, balet agto amtay arapen to.   Natan, ananak ko, dengel kayod siakTan agyo ipupulisay so ibabagak.   Sikatoy arawian mo;Agka onaasingger ed lolooban na abung to,+   Pian agmo niiter ed arum so kagalangan mo+Tan agka manirap ed nakekeraan iran taon mo;+ 10  Tan pian ag-upoten na agkabat a totoo iray kayarian mo*+Tan ag-onla ed abung na dayo iray nansagpotan mo. 11  No andi, manugaog ka diad kaunoran na bilay moSano nauupot lay kasil mo tan say laman mo+ 12  Tan ibagam: “Akin sirin et binusol koy disiplina? Akin et nileglemew koy panametek? 13  Agko dinengel iramay amilin ed siakTan agko inimano iray managbangat ko. 14  Asingsingger ak la ed sigpot a kadederalDiad pakanengneng na interon kongregasyon.”*+ 15  Inum kay danum ed dilin bobon moTan onaagus* a danum manlapud dilin subol mo.+ 16  Nepeg ta ya onkayat ed paway iray subol mo,Saray agus na danum mo diad saray plaza?+ 17  Nepeg a parad sika labat iratan,Tan aliwan parad saray agkabat a totoo.+ 18  Nabendisyonan komon so dilin subol* mo,Tan manliket ka komon ed bii ya asawam ed inkaugaw mo,+ 19  A singa sakey a maaron biin ulsa, sakey a makapasagyat a kanding ed palandey.+ Napenek* ka komon ed pagew to diad amin a panaon. Naayat ka komon lawas ed panangaro to.+ 20  Kanian ana’ko, nepeg ta a naayat ka ed mabanday* a biiOdino onlakap ka ed pagew na imoral* a bii?+ 21  Ta saray dalan na too et sankanengneng nen Jehova;Uusisaen Toy amin a basbas to.+ 22  Say mauges et napatitan ed saray mismon lingo to,Tan sikatoy nakalotan ed mismon kasalanan to.+ 23  Sikatoy ompatey lapud agto inawat so disiplinaTan sikatoy nibalang lapud agaylan inkamakulangkulang to.

Paimanod leksab

Literal, “Ikiling moy layag mo.”
Literal, “agkabat.” Nengnengen so Pro 2:16.
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “so pakayarim.”
Literal, “Diad pegley na pantitipon tan kongregasyon.”
Odino “malinis.”
Odino “subol na danum.”
Odino “Nabuek.”
Literal, “agkabat.” Nengnengen so Pro 2:16.
Literal, “dayo.” Nengnengen so Pro 2:16.