Proverbio 15:1-33

  • Say maulimek ya ebat et pakepaen toy pasnok (1)

  • Saray mata nen Jehova et akanengneng ed amin a pasen (3)

  • Say pikakasi na maptek et makapaliket ed Dios (8)

  • Agnasumpal iray plano no anggapoy pantotongtong (22)

  • Mandalepdep antis ya onebat (28)

15  Say maulimek* ya ebat et pakepaen toy pasnok,+Balet say ansakit* a panagsalita et palooren toy sanok.+   Say dila na marunong et dugay panguusar to ed kakabatan,+Balet say sangi na andiay kalakal et mangibabalikas na inkamakulangkulang.   Saray mata nen Jehova et akanengneng ed amin a pasen,Manbabantay ed saray mauges tan saray maong.+   Say kalmadon dila* et kiew na bilay,+Balet say mapalikdon panagsalita et pansesengegay ermen.*   Say makulangkulang et agto rerespetoen so disiplina nen ama to,+Balet say makabat a too et mangaawat na panametek.+   Diad abung na matunong et walay dakel a kayamanan,Balet say naaani* na mauges et mangiiter ed sikato na problema.+   Say bibil na marunong et mangikakayat na kakabatan,+Balet aliwan ontan so puso na makulangkulang.+   Say bagat na mauges et makapadimla ed si Jehova,+Balet say pikakasi na maptek et makapaliket ed Sikato.+   Kabkabusol nen Jehova so dalan na mauges,+Balet aaroen to imay manseseet a mangipatnag na inkatunong.+ 10  Say disiplina et mauges* ed pakanengneng na samay onsisian ed dalan,+Balet siopaman a kabusol toy panametek et ompatey.+ 11  Say Lubok* tan say pasen na kadederal* et sankanengneng ya amin nen Jehova.+ Nagkalalo la sirin so kapusoan na totoo!+ 12  Say mabalaw et agto inaro so mangipepetek* ed sikato.+ Sikatoy ag-onkonsulta ed marunong.+ 13  Say maliket a puso et paligsaen toy lupa,Balet say puson asakitan et paermenen toy espiritu.+ 14  Say puson makatalos et manaanap na kakabatan,+Balet say sangi na andiay kalakal et mangakan na* inkamakulangkulang.+ 15  Amin ya agew na samay maniirap et mauges,+Balet samay maligligsa* so puso to et naynay a manpipiesta.+ 16  Mas maong ni daiset no walay takot ed si Jehova+Nen say dakel a kayamanan a walay katekep ton kapagaan.*+ 17  Mas maong ni mangan na pisipising a walay aroan+Nen say mangan na karne na pinataban* baka a walay busolan.+ 18  Say toon mipepetang so ulo to et mamapawalay kolkolan,+Balet samay matantan a manpasnok et pakekepaen toy sangsangan.+ 19  Say dalan na mangiras et singa alar a sabisabit,+Balet say basbas na maptek et singa marantal a karsada.+ 20  Say marunong ya anak et papaliketen toy ama to,+Balet say makulangkulang a too et balbalawen toy ina to.+ 21  Say inkamakulangkulang et panliliketan na samay andian na maong a pakatebek,*+Balet say toon makatebek et diretson mamapaarap ed laen to.+ 22  Agnasumpal iray plano no anggapoy pantotongtong,*Balet walay nagawaan no dakel so mananimbawa.+ 23  Panliliketan na too so pangibagay dugan ebat,*+Tan say salitan imbalikas ed dugan panaon et alay abig!+ 24  Diad sakey a makabat, say dalan na bilay et patagey,+Pian sikatoy nipaliis ed Lubok* a walad leksab.+ 25  Igeba nen Jehova so abung na mapaatagey,+Balet pansiansiaen to so ketegay dalin na balon bii.+ 26  Bubusolen nen Jehova iray pakana na samay mauges,+Balet saray salitan makapaliket et malinis ed pakanengneng To.+ 27  Samay mangaawat na agmanepeg a nabang et mangaawit na gulo* ed dilin sankaabungan to,+Balet samay kabusol toy pasuksok et mantultuloy a manbilay.+ 28  Say puso na matunong et mandadalepdep antis ya onebat,*+Balet say sangi na mauges et mangibebesngaw na makapuy iran bengatla. 29  Si Jehova et arawrawi ed mauges,Balet dedengelen toy pikakasi na matunong.+ 30  Say liwawa na saray mata* et paliketen toy puso;Say maong a balita et pakasilen toy pukepukel.*+ 31  Samay ondedengel ed panametek a mangitonton ed bilayEt komportable ed limog na saray marunong.+ 32  Siopaman ya agmangawat na disiplina et kabusol toy bilay* to,+Balet siopaman ya ondedengel ed panametek et onggagamor na pakatalos.*+ 33  Say takot ed si Jehova et ipasal toy too ed karunongan,+Tan say inkamapaabeba et mangitonton ed kagalangan.+

Paimanod leksab

Odino “mauyamo.”
Odino “maruksa.”
Odino “Say makapaabig a dila.”
Literal, “pakaderal na espiritu.”
Odino “nanaalmo.”
Odino “alablabas.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “tan Abaddon.”
Odino “mamabano.”
Odino “aanapen toy.”
Odino “maong.”
Odino “kaguloan.”
Literal, “na papakanen ed atotong a.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “kompidensyal a tongtongan.”
Literal, “ebat na sangi to.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kababaingan.”
Odino “mannononot a maong no panon so iyebat to; maniisip ni antis a mansalita.”
Odino “Say maligsan mata.”
Literal, “mamapataba ed pukepukel.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “puso.”