Proverbio 17:1-28

  • Ag-ibabales so kaugsan ed kamaongan (13)

  • Ontaynan la antis ya onggapoy kolkolan (14)

  • Say tuan kaaro et mangaaro ed amin a panaon (17)

  • “Say maliket a puso et maong a tambal” (22)

  • Say toon makatebek et popokpokan toy mansalita (27)

17  Mas maong ni sakey piraso ya amagan tinapay diad abung a walay kareenan+Nen say abung a napnoy kakanen* balet ta walay kolkolan.+   Say lingkor a walaay aralem a pakatalos et uleyan toy anak ya onkikiwas a makapabaing;Tan sikatoy miapag ed tawir a singa sakey ed saray sanaagi.   Say bangan panagdalisay et parad pilak tan say hurnoan et parad balitok,+Balet si Jehova so manguusisa ed kapusoan.+   Say mauges a too et iimanoen toy salitan makapasakit,Tan say mapalikdon too et ondedengel ed dila a makaderal.+   Siopaman a balbalawen toy mairap-bilay et iinsultoen toy Manamalsa to,+Tan siopaman a panliliketan toy pakaderal na arum et agto natakasan so dusa.+   Saray apon lalaki* et korona na mamatatken,Tan saray kaamaan* so kagalangan na ananak dan lalaki.*   Say matuan* panagsalita et agmanepeg ed sakey a makulangkulang.+ Nagkalalo la sirin a say matilan panagsalita et agmanepeg ed sakey a manuley!*+   Say sakey a regalo et singa mablin bato* ed samay akanggawa;+Anggan iner so laen to et sikatoy ontalona.+   Siopaman a peperdonaen* toy lingo et manaanap na panangaro,+Balet samay uulit-uliten ton itongtong so sakey a bengatla et pansisianen to ray maapit a sankakaaro.+ 10  Mas baleg so epekto na pambano ed sakey a makatalos+Nen say maminlasus a panlewet ed sakey a makulangkulang.+ 11  Say pianap na mauges a too et say panrebelde,Balet say maruksan mensahero so ibakin manusa ed sikato.+ 12  Mas maong ni makasabat na sakey ya oson abalangan na saray kilawNen say makaabet na toon onkikiwas a makulangkulang.+ 13  No say sakey et babalesen to na kaugsan so kamaongan,Say kaugsan et ag-onarawi ed abung to.+ 14  Say pangigapo na kolkolan et singa pangilulukas ed puerta na danum;*Antis nin ompetang so sangsangan, taynan ka la.+ 15  Siopaman a mangaabsuelto ed mauges tan siopaman a mangokondena ed matunong+—Pareho iran kabkabusol nen Jehova. 16  Antoy gunggona a walay pakasarag na sakey a makulangkulang ya onggamor na karunonganNo sikatoy andian na puso ya onggamor ed satan?*+ 17  Say tuan kaaro et mangaaro ed amin a panaon+Tan sakey ya agi a nailaloan diad panaon na gonigon.+ 18  Say toon andiay maong a pakatebek* et mipapasamano tan mipapaknaPian garantiyaan so utang na arum diad arapan na kaabay to.+ 19  Samay aaroen toy kolkolan et aaroen toy kasalanan.+ Siopaman a gagawaen ton atagey so lolooban to et mangisasagyat na kadederal.+ 20  Samay mauges so puso to et ag-ontalona,*+Tan samay mansasalitan mapalikdo et mansumpal ed kadederal. 21  Say ama na makulangkulang ya ugaw et naermenan;Tan say ama na andiay kalakal ya ugaw et agmaliket.+ 22  Say maliket a puso et maong a tambal,*+Balet say nagogonigon ya espiritu et mangupot na biskeg.*+ 23  Say mauges a too et sekreton mangawat na pasuksok*Pian pikeweten toy hustisya.+ 24  Say karunongan et walad mismon arapan na toon makatebek,Balet saray mata na makulangkulang et liberliber anggad saray sampot na dalin.+ 25  Say makulangkulang ya anak et paeermenen toy ama toTan pasasakiten toy puso na samay angiyanak ed sikato.+ 26  Aliwan maabig so panusa ed* sakey a matunong,Tan aliwan duga so pansiplat ed gagalangen a totoo. 27  Say makabat a too et popokpokan toy pansalita to,+Tan say toon makatebek et mansiansian kalmado.*+ 28  Anggan samay makulangkulang ya ag-oneesel et ipasen a marunong,Tan samay mangikukupit na bibil to et ipasen a makatebek.

Paimanod leksab

Literal, “bagat.”
Odino “Saray apo.”
Odino “atateng.”
Odino “ananak da.”
Odino “gagalangen.”
Odino “Say maabig a.”
Odino “et sakey a bato a mamawalay pabor.”
Literal, “sasakbongan.”
Odino “singa pangilulukas ed dam.” Literal, “pangibubulos ed saray danum.”
Odino “No sikatoy andian na maong a pakatebek?”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Literal, “et agmakaromog na maong.”
Odino “maong a mamaabig.”
Odino “pamagaen toy pukepukel.”
Literal, “pasuksok manlapud pagew.”
Odino “a panmultaen so.”
Literal, “ambetel so espiritu to.”