Proverbio 18:1-24

  • Samay isisian toy inkasikato et makasarili tan agmarunong (1)

  • Say ngaran nen Jehova et mabiskeg a tori (10)

  • Say proteksion ya iiter na kayamanan et imahinasyon labat (11)

  • Say karunongan na idengel ed parehon dapag (17)

  • Say kaaro et mas mansiansia ed abay mo nen say sakey ya agi (24)

18  Siopaman ya isisian toy inkasikato et manaanap na makasarili iran pilalek to;Ipupulisay* toy amin a makanan karunongan.   Say toon makulangkulang et agnaliliketan ed pakatalos;Mas labay to nin ipaamta so walad puso to.+   Sano onsabi so mauges a too, onsabi met so panagleglemew,Tan say kaiba na kababaingan et kabandayan.+   Saray salita na sakey a too et singa araralem a danum.+ Say subol na karunongan et singa manbubwak a kulos.   Aliwan maabig a paboran so mauges+Odino isiblet so hustisya ed matunong.+   Say panagsalita na makulangkulang et mansumpal ed pankokolkol,+Tan say sangi to et manatawag na lewet.+   Say sangi na makulangkulang et pakaderalan to,+Tan say bibil to et sakey a patit ed bilay* to.   Saray salita na managpauges et singa mananam iran kakanen;*+Aakmonen iratan tan oonlad eges.+   Siopaman a mangiras a mankimeyEt agi na samay pansesengegay kadederal.+ 10  Say ngaran nen Jehova et sakey a mabiskeg a tori.+ Ditan ombabatik so matunong tan naproprotektaan.*+ 11  Say kayamanan na toon mayaman et singa apadiran a syudad to;Diad imahinasyon to et singa itan padir a manproprotekta.+ 12  Say inkamapaatagey na puso na too et mansumpal ed kadederal,+Tan say inkamapaabeba et mansumpal ed kigloria.+ 13  No say sakey et oneebat la antis to nin narengel so tua,Satan et kakulangkulangan tan kababaingan.+ 14  Say espiritu na sakey a too so mamabiskeg ed sikato legay pansasakit to,+Balet siopay makaanos ed nagogonigon ya espiritu?*+ 15  Say puso na toon makatalos et onggagamor na kakabatan,+Tan say layag na marunong et maseeseet a manaanap na kakabatan. 16  Say regalo na too so mangilulukas na dalan parad sikato;+Mangiiter itan ed sikato na pankanawnawan naasinggeran iray importantin totoo. 17  Samay unonan mangisalaysay ed kaso to et singa duga,+Anggad sikatoy komprontaen tan tepet-tepetan* na kalaban.+ 18  Say pampapalaranan so mamapatunda ed saray kolkolan+Tan mandedesidi ed baetan na saray* malet a mankalaban. 19  Say agin asakitan et mas mairap a pasukoen nen say apadiran a syudad,+Tan wala ray kolkolan a singa balewet na panag-amotan.+ 20  Say eges na sakey a too et napesel manlapud bunga na sangi to;+Sikatoy napenek ed saray papawalaen na bibil to. 21  Say patey tan bilay et walad pakayari na dila;+Saramay malabay a mangusar ed satan et mangan na bunga to.+ 22  Samay akaromog na maong ya asawan bii et akaromog na maong a bengatla,+Tan makakaawat na pabor* nen Jehova.+ 23  Samay mairap-bilay et mikakasi sano mansasalita,Balet samay mayaman et ansakisakit ya onebat. 24  Wala ray sankakaiba ya akaparaan a maneral ed sakey tan sakey,+Balet walay kaaro a mas mansiansia ed abay mo nen say sakey ya agi.+

Paimanod leksab

Odino “Leleglemewen.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “singa saray bengatlan tampol ya aakmonen.”
Literal, “niyatagey,” salanti, agnaabot, liktar.
Odino “pinasyan ermen?”
Odino “usisaen.”
Literal, “pansisianen to iray.”
Odino “kaabigay-linawa.”