Proverbio 9:1-18

  • Mangiimbita so tuan karunongan (1-12)

    • “Diad panamegley ko et ondakel iray agew mo” (11)

  • Mangiimbita so makulangkulang a bii (13-18)

    • “Saray tinakew a danum et masamsamit” (17)

9  Say tuan karunongan et angipaalagey na abung to;Sikatoy nanggawa na pitoran lusek to.   Sikatoy angitarya na karne;*Tinimplaan to so alak to;Imparaan to met so lamisaan to.   Imbaki to ray lingkor ton bibiiPian ontawag manlapud atagey iran pasen na syudad:+   “Siopaman ya andian na kakabatan, ondago dia.” Ibabaga to ed samay andian na maong a pakatebek:*   “Gala dia, mangan kay tinapay koTan inum kay alak a tinimplaan ko.   Taynan mo so inkaandian moy kakabatan* pian manbilay ka;+Manakar ka a diretso ed dalan na pakatalos.”+   Samay mangipepetek ed sakey a mabalaw et nabaingan labat,+Tan siopaman a mamabano ed sakey a mauges et nasakitan.   Agmo ipepetek so sakey a mabalaw ta busolen to ka.+ Ipetek mo so toon marunong, tan aroen to ka.+   Bilin mo so toon marunong, tan sikatoy magmaliw a lalon marunong.+ Ibangat moy sakey a matunong, tan naaruman so nanaaralan to. 10  Say takot ed si Jehova et gapoan na karunongan,+Tan say pikakabat ed Sankasantosan+ et mankabaliksay pakatalos. 11  Ta diad panamegley ko et ondakel iray agew mo,+Tan say bilay mo et naaruman na saray taon. 12  No magmaliw kan marunong, sikay marunong parad pankaabigan mo,Balet no mabalaw ka, akoen mon bukor so irap. 13  Say makulangkulang a bii et maingal.+ Sikatoy ignorante tan anggapon balot so amta to. 14  Sikatoy akayurong diad lolooban na abung toDiad sakey a yurongan ed atagey iran pasen na syudad,+ 15  Ya ontatawag ed saramay ondadalan,Saramay manaakar a paarap ed laen da: 16  “Siopaman ya andian na kakabatan, ondago dia.” Ibabaga to ed saramay andian na maong a pakatebek:*+ 17  “Saray tinakew a danum et masamsamit,Tan makapaliket so kakanen ya inakan ed amot.”+ 18  Balet agto amta a wadman iray inaatey ya andiay pakayari,A saray sangkaili na sayan bii et walad kaaralman na Lubok.*+

Paimanod leksab

Literal, “Sikatoy amarti na papartien to.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “iray andiay kakabatan.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.