Proverbio 7:1-27

  • Awaten iray ganggan na Dios tan manbilay (1-5)

  • Tinukso so inosentin kalangweran a laki (6-27)

    • “Singa sakey a baka a mamapaarap ed panagpakgeran” (22)

7  Ana’ko, unor mo ray salitak,Tan tipon mon singa kayamanan iray ganggan ko.+   Unor mo ray ganggan ko pian manbilay ka;+Alwaran mon singa bukel na matam so bilin* ko.   Isinger mo iratan ed saray gamet mo;Iyukit mo iratan ed pusom.+   Ibagam ed karunongan, “Sika so agik a bii,” Tan tawag mon “kanayon ko” so pakatalos,   Pian nipaliis ka ed mabanday* a bii,+Ed imoral* a bii tan saray malamuyot* a panagsalita to.+   Diad bintana na abung ko,Diad bintanan nansanib* et tinmakiling ak,   Tan legan kon oobserbaan iramay inosente,*Naimanok ed grupo na kalangweran so sakey a lakin andiay maong a pakatebek.*+   Sikatoy dinmalan ed karsadan asingger ed abung na sakey a bii,Tan sikatoy nanakar a paarap ditan,   Sanen mansirunget la,+Sanen onlalabi tan ombibilunget la. 10  Insan anengneng ko may bii ya inmabet ed sikato,Say sulong to et singa* kawes na paabang a bii+ tan walaan na mapalikdon puso. 11  Sikatoy maingal tan anawet so ulo to.+ Sikatoy ag-ondedeen* ed abung. 12  No maminsan et walad paway, no arum et walad saray plaza,Sikatoy akaamot a manatalaran diad amin lawarin suyok na karsada.+ 13  Siningkat to may laki, insan to inangoban;Makapal so lupa ton angibaga: 14  “Nepeg ak a mangiyapay na saray bagat a pandurungoan.+ Natan et sinumpal ko ray sinambaan ko. 15  Kanian pinmaway ak pian minengneng ed sika,Tan anapen ta ka, et aromog ta ka! 16  Balibali ray inyapis kod dukolan ko,Saray makolor a linen a nanlapud Ehipto.+ 17  Pinabalingitan ko na mira, aloe, tan sinamon so dukolan ko.+ 18  Gala, pansawa-sawaan tay panangaro ta anggad kabuasan;Panliketan ta so ampetapetang ya aroan, 19  Ta anggapod abung so asawak;Sikatoy binmiahe ed arawin pasen. 20  Sikatoy angawit na sakey supot a kuarta,Tan ag-onsempet anggad aliwa nin tulaw.”* 21  Pinalikdo to imay laki diad pinasyan impanangguyor to.+ Tinukso to diad malamuyot a panagsalita to. 22  Kabebekta et sikatoy tinumbok na laki, a singa sakey a baka a mamapaarap ed panagpakgeran,Singa sakey a makulangkulang a dusaen diad panangipangawan,+ 23  Anggad walay pana a tinmalos ed altey to;Sikatoy singa sakey a manok a maples ya onsusurob ed patit, agto amta a say kasalat na satan et bilay* to.+ 24  Et natan, ananak ko, dengel yo ak;Imano yo ray ibabagak. 25  Agmo komon aabuloyan so pusom a nasagyat ed saray dalan to.Agka onliliko paonlad saray basbas to,+ 26  Ta dakel lay inatey lapud sikato,+Tan amayamay lay pinatey to.+ 27  Say abung to et mamaarap ed Lubok;*Palasur itan ed saray dalem a kuarto na ipapatey.

Paimanod leksab

Odino “ganggan.”
Literal, “agkabat.” Nengnengen so Pro 2:16.
Literal, “dayo.” Nengnengen so Pro 2:16.
Odino “makapaayat.”
Odino “bintanan nankinsi-kinsi.”
Odino “andiay kakabatan.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “Akasulong na.”
Literal, “Saray sali to et agmansiasiansia.”
Odino “sulaw.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.