Proverbio 29:1-27

  • Say ugaw a palpaulyanan et mangiter na kababaingan (15)

  • No anggapoy pasingawey, magmaliw a magulo so totoo (18)

  • Say mapasnok a too et mamawalay kolkolan (22)

  • Say mapaabeban too et nigloria (23)

  • Say takot ed totoo et sakey a patit (25)

29  Say toon papaaweten toy tenger to* kayari aminpigan panametek+Et biglan naderal tan aglan balot onabig.+   Sano dakel so matunong, maliket iray totoo,Balet sano manuuley so mauges, manngesnges iray totoo.+   Say toon mangaaro ed karunongan et papaliketen toy ama to,+Balet samay miuulop ed saray paabang a bibii et dadaraken toy kayamanan to.+   Diad panamegley na hustisya, say ari et mangiiter na kaligenan ed dalin,+Balet say toon mangaawat na pasuksok so maneral ed satan.   Say toon lalarogan toy kaabay toEt mangibubuskag na iket parad sali to.+   Say isusumlang na mauges a too so mamatit ed sikato,+Balet samay matunong et oneeyag ed liket tan magayaga.+   Say matunong et nononoten to ray kanepegan na mairap-bilay,+Balet ag-itan nononoten na samay mauges.+   Saray malastog a totoo et padadalangen day sanok na baley,+Balet pakekepaen itan na saray marunong.+   Sano misuppiatan so marunong a too ed sakey a makulangkulang,Walay paneyag tan pankantiaw, balet aglanlamang napenek.+ 10  Saray totoon managpatey et kabusol day siopaman ya andiay kasalanan,*+Tan labay dan pateyen imay* maptek.* 11  Say makulangkulang et ibebesngaw toy amin a nalilikna* to,+Balet samay marunong et kalmadon mangokontrol ed satan.+ 12  No say manuley et ondedengel ed katilaan,Magmaliw a mauges so amin a lingkor to.+ 13  Saya so pamparehoan na* mairap-bilay tan managpairap: Si Jehova so mangiiter na bilay ed sikara.* 14  Sano patas so panguukom na ari ed saray mairap-bilay,+Say trono to et naynay a maligen.+ 15  Say lewet* tan panametek et mangiiter na karunongan,+Balet say ugaw a palpaulyanan et mangiiter na kababaingan ed ina to. 16  Sano ondakel so mauges, ondakel met so isusumlang,Balet nanengneng na matunong so kaderal da.+ 17  Disiplinam so anak mo tan painawaen to ka;Tan baleg a liket so iter tod sika.*+ 18  No anggapoy pasingawey,* agnapokpokan iray totoo,+Balet maliket iramay manguunor ed ganggan.+ 19  Say sakey a lingkor et agpaipetek diad saray salita labat,Ta ag-ontutulok anggano natatalosan to.+ 20  Wala tay nanenengneng mon too a bengatbengat a mansalita?+ Mas walay ilalo na makulangkulang nen say sikato.+ 21  No say lingkor et napapagustoan a lanang manlapud inkaugaw to,Onsabi panaon, magmaliw ya anggapoy utang na linawa to. 22  Say toon mipepetang so ulo to et mamapawalay kolkolan;+Siopaman a misasanok et dakel so pakakalingoan to.+ 23  Say inkamapaatagey na too so mangiyabeba ed sikato,+Balet siopaman a walaay mapaabeban espiritu et nigloria.+ 24  Say kaiba na sakey a matakew et kabusol toy sarili to.* Nayarin narengel toy tawag a mantestigo,* balet agmansasalita.+ 25  Say panggiwgiw ed arap na* totoo et sakey a patit,+Balet samay manmamatalek ed si Jehova et naprotektaan.+ 26  Dakel so malabay a miarap ed* sakey a manuley,Balet si Jehova so mangiiter na hustisya ed too.+ 27  Say toon manggagaway ag-inkahustisya et kabusol na matunong,+Balet samay maptek so kagagawa to et kabusol na mauges.+

Paimanod leksab

Odino “mansiasiansian benger.”
Odino “andiay pakabalawan.”
Odino “aanapen day kamarerwa na samay.”
Odino posiblin, “Balet say maptek et labay ton protektaan so bilay to.”
Literal, “ya espiritu.”
Literal, “Manbana so.”
Literal, “so mangiiter na liwawa ed saray mata ra.”
Odino “disiplina; dusa.”
Odino “kamarerwam.”
Odino “pasingawey ed no antoy nagawad arapen; panangiparungtal.”
Odino “dilin kamarerwa to.”
Odino “panangisamba a walay katekep ton ayew.”
Odino “Say takot ed.”
Odino posiblin, “onkekerew na pabor na.” Literal, “manaanap ed lupa na.”