Proverbio 31:1-31

 • SARAY SALITA NEN ARIN LEMUEL (1-31)

  • Wala kasi makaromog na maong ya asawan bii? (10)

  • Makuli tan manggagaway mairap a kimey (17)

  • Walad dila to so kaabigan (26)

  • Sikatoy irarayew na saray anak tan asawa to (28)

  • Say limgas tan ganggana et onkukupas (30)

31  Saray salita nen Arin Lemuel, say importantin mensahe ya inter nen ina to bilang panangibangat:+   Antoy nepeg ya ibagak ed sika, ana’ko,Anto kasi, O ana’ko a nanlapud eges ko,Anto kasi, O ana’ko a sengegan na impansambak?+   Agmo iiter so biskeg mo ed saray bibii,+Tan agmo tutumboken iray dalan a pakakaderalan na saray arari.+   Agmanepeg ed saray arari, O Lemuel,Agmanepeg ed saray arari so oninum na alakTan agmanepeg ya ibaga na saray manuley, “Kawalaan na iinumen ko?”+   Pian ag-ira oninum tan nalingwanan day gangganTan ibaliwala day kanepegan na saray pakaskasi.   Ikdan yoy de-alkohol ya iinumen iramay magano lan ompatey+Tan ikdan yoy alak iramay maer-ermen a maong.*+   Paulyan yo ran oninum pian agda nanonotay kairapan da;Paulyan yon lingwanan day problema ra.   Mansalita ka parad saramay agmakasalita;Idepensam iray kanepegan na amin a magano lan ompatey.+   Mansalita ka tan mangukom ka ed maptek a paraan;Idepensam iray kanepegan na samay pakaskasi tan samay mairap-bilay.+ א [Aleph] 10  Wala kasi makaromog na maong* ya asawan bii?+ Sikatoy mabmabli ni nen saray korales.* ב [Beth] 11  Impapuson manmamatalek ed sikato so asawa to,Tan ag-iya onkukulang na mablin bengatla. ג [Gimel] 12  Tutumangan toy asawa to na kamaongan, aliwan kaugsan,Diad amin ya agew na bilay to. ד [Daleth] 13  Sikatoy mangaalay abel a gawad bagoy karnero tan linen;Panliliketan toy pankikimey na lima to.+ ה [He] 14  Sikatoy mipara ed saray barko na negosyante,+A mangisesempet na naakan manlapud arawi. ו [Waw] 15  Sikatoy ombabangon met legan ya ambilunget ni,A mangitataryay naakan parad pamilya toTan saray nabebetangan na lingkor ton bibii.+ ז [Zayin] 16  Pannononotan toy nipaakar ed sakey ya uma insan to saliwen itan;Sikatoy mantatanem na ubas manlapud saray nansagpotan to.* ח [Heth] 17  Ipaparaan toy inkasikato parad mairap a kimey,*+Tan pabibiskegen to ray taklay to. ט [Teth] 18  Nanenengneng to a makakalmoy negosyo to;Agnanaerep so lamparaan to no labi. י [Yod] 19  Saray lima to et akabemben ed potipotan,Tan saray lima to et akaegna ed katikatan.*+ כ [Kaph] 20  Iyaawat toy dakulap to ed samay pakaskasi,Tan ilulukas to ray lima to ed mairap-bilay.+ ל [Lamed] 21  Sikatoy agmapaga ed pamilya to no ambetel so panaon,Ta say interon pamilya to et akasulong na makapal* iran kawes. מ [Mem] 22  Sikato so manggagawa na saray apis na dukolan to. Say kawes to et gawad linen tan kolor-ube ya abel.* נ [Nun] 23  Say asawa to et kabkabat diad saray puerta na syudad,+A ditan onyuyurong a kaiba na saray mamatatken ed dalin. ס [Samekh] 24  Sikatoy manggagawa tan manlalako na saray linen a kawes*Tan susuplayan to na balkes iray negosyante. ע [Ayin] 25  Sikatoy akasulong na biskeg tan karakpan,Tan matalek ya akanengneng ed arapen.* פ [Pe] 26  Say sangi to et mansasalita na karunongan;+Walad dila to so ganggan na kaabigan.* צ [Tsade] 27  Babantayan to ray gagawaen na pamilya to,Tan sikatoy aliwan mangiras.*+ ק [Qoph] 28  Saray anak to et onaalagey tan maabig so ibabaga ra ed sikato;Say asawa to et onaalagey tan mangirarayew ed sikato. ר [Resh] 29  Dakel so maong* a bibii,Balet sika, apalumbasan mo ra ya amin. ש [Shin] 30  Say limgas et makapalikdo, tan say ganggana et onkukupas,*+Balet say biin ontatakot ed si Jehova et narayew.+ ת [Taw] 31  Tumangan yo ed saray gagawaen to,*+Tan sikatoy nirayew komon diad saray puerta na syudad lapud saray kimey to.+

Paimanod leksab

Odino “iramay maer-ermen a kamarerwa.”
Odino “alay abig.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “manlapud saray nanaalmo to.” Literal, “manlapud bunga na saray lima to.”
Literal, “Babalkesan to na biskeg so balangbang to.”
Say potipotan tan say katikatan et ontutukoy ed saray bislak ya uusaren ed panagpotipot odino panaggaway tinebey.
Literal, “doble.”
Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”
Odino “a lalatopan a kawes.”
Odino “Tan onelek diad arapen.”
Odino “so maaron bilin; so ganggan na matoor a panangaro.”
Literal, “agmamangan na tinapay na inkangiras.”
Odino “alay abig.”
Odino “andi-kakanaan.”
Literal, “Ikdan yo manlapud bunga na saray lima to.”