Proverbio 30:1-33

 • SARAY MENSAHE NEN AGUR (1-33)

  • Agmo ak komon aabuloyan a manirap odino onyaman (8)

  • Saray bengatlan agbalot napepenek (15, 16)

  • Saray bengatlan agmangititilak na bakat (18, 19)

  • Say biin mikakalugoran (20)

  • Saray ayep a nisipor so karunongan da (24)

30  Say importantin mensahe nen Agur, ya anak nen Jakeh, ya imbaga to ed si Itiel tan Ucal.   Mas anggapoy amtak nen say arum,+Tan anggapod siak so pakatalos a nepeg a walad too.   Agak akaaral na karunongan,Tan anggapod siak so kakabatan na Sankasantosan.   Siopay sinmegep ed tawen insan linmeksab?+ Siopay anipon na dagem diad saray dakulap to? Siopay amalkot ed saray danum diad kawes to?+ Siopay angiletneg* ed amin a sampot na dalin?+ Antoy ngaran to tan say ngaran na anak to—no bilang ta amtam?   Amin a salita na Dios et puro.+ Sikatoy sakey a samper ed saramay manpapasalimbeng ed sikato.+   Agmo aaruman iray salita to,+Ta no gawaen mo itan et dusaen to ka,Tan napaneknekan a matila ka.   Duaran bengatla so kekerewen kod sika. Saraya labat so pirawat ko antis ak ya ompatey.   Ekal mo pad siak so ag-inkamatua tan katilaan.+ Agmo ak komon aabuloyan a manirap odino onyaman. Say kanen ko labat komon et samay betang ko,+   Pian agak napesel tan iburi ta ka, ya ibagak, “Siopa ’tay Jehova?”+ Odino agmo ak komon aabuloyan a manirap tan mantakew tan napabanday koy ngaran na Dios ko. 10  Agmo papaugesen so sakey a lingkor ed amo to,Ta ompan isamba to ka tan ompaway a nankasalanan ka.+ 11  Walay sakey a henerasyon a mangisasamba ed ama raTan agmangigagalang ed ina ra.+ 12  Walay sakey a henerasyon ya ipapasen day inkasikara a malinis,+Balet agni ra naurasan ed karutakan da. 13  Walay sakey a henerasyon a say mata ra et mapaatageyTan mamaong ira ed kanenengneng da!+ 14  Walay sakey a henerasyon a saray ngipen da et espadaTan saray panga ra et yuron panagpakger;Buabuagen da ray pakaskasi diad dalinTan saray mairap-bilay ed saray totoo.+ 15  Saray linta et walay duaran anak dan bibii a mangibabaga, “Mangiter ka! Mangiter ka!” Walay taloran bengatla ya agnapepenek,Apatira so agbalot mangibabagan, “Duga la!” 16  —Say Lubok*+ tan say eges ya agmanlulukon,Say dalin ya agnadadanuman,Tan say apoy ya agbalot mangibabagan, “Duga la!” 17  Say mata na samay mamabalaw ed ama to tan agto labay so ontulok ed ina to+Et toktoken na saray wawak ed lawak,*Tan upoten na saray sibong ya agila.+ 18  Walay taloran bengatla ya agnarandan na nonot ko,*Tan apatira so agko natalosan: 19  Say dalan na agila diad tawen,Say dalan na uleg diad tapew na bato,Say dalan na barko diad maawang a dayat,Tan say dalan na laki ed sakey a marikit. 20  Onia so dalan na biin mikakalugoran: Sikatoy mamangan, pupunasan toy sangi to;Insan ibabaga to: “Anggapoy ginawak ya aliwa.”+ 21  Walay taloran bengatla a mamapagiwgiw ed dalinTan apatiran bengatla so agto naanosan: 22  Sano manuuley bilang ari so sakey ya aripen,+Sano sobsobray naakan na sakey a makulangkulang, 23  Sano asawaen so sakey a biin kabkabusol,*Tan sano salatan* na sakey a biin aripen so amo ton bii.+ 24  Walay apatiran pinalsa diad dalin a kaibad saray sankamelagan,Balet nisipor so karunongan da:*+ 25  Saray gilata et aliwan mabiskeg a pinalsa,*Ingen ta ipaparaan da lay naakan da no tiagew.+ 26  Saray kuneho ed kabatoan+ et aliwan makapanyarin pinalsa,*Ingen ta say panggagawaan day abung da et diad angkakabaleg a bato.+ 27  Saray duron+ et anggapoy ari ra,Ingen ta amin da et nandarasig ya onaabante.*+ 28  Say tuko+ et ompepeket diad panamegley na saray sali to,Tan onloloob ed palasyo na ari. 29  Walay taloran mabilay a bengatla a makapadinayew so kakukupbang da,Apatira a makapadinayew legan iran onggagalaw: 30  Say leon, a sankamakapanyarian ed saray ayayep,Tan anggapon balot so aatrasan to;+ 31  Say mabatik ya aso; say kalakian a kanding;Tan say sakey ya ari a kaiba toy armada to. 32  No ipapatnag moy inkamakulangkulang diad pangitatagey mod sarilim+Odino no ontan so ginetmam a gawaen,Pepetan moy sangim.+ 33  Ta no panon a say pankiwalkiwal ed gatas et mamawalay mantikilyaTan say pamirit ed eleng et mamapaway na dala,Ontan met a say pamaloor ed sanok et mamawalay kolkolan.+

Paimanod leksab

Literal, “angitagey.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kulos.”
Odino “a talagan makapakelaw ed siak.”
Odino “ag-inaro.”
Odino “samsaman.”
Odino “marundunong ira.”
Literal, “aliwan mabiskeg a totoo.”
Literal, “aliwan makapanyarin totoo.”
Odino “naapag-apag ed saray grupo.”