Proverbio 11:1-31

  • Say karunongan et walad saray mapaabeba (2)

  • Say apostata et iiyan toy arum ed kadederal (9)

  • “Ontalona no dakel so mananimbawa” (14)

  • Say mabunlok a too et onaligwas (25)

  • Samay manmamatalek ed kayamanan to et napelag (28)

11  Say masaol a panagsukat et kabkabusol nen Jehova,Balet say suston simbangan* et makapaliket ed sikato.+   Sano onsabi inkamapaatagey, ontumbok so kababaingan,+Balet say karunongan et walad saray mapaabeba.+   Say integridad na saray maptek so mangiwawanwan ed sikara,+Balet say panamalikdo na saray agmatoor so maneral ed sikara.+   Say kayamanan* et agnapinabangan diad agew na sanok,+Balet say inkatunong so mangiliktar ed ipapatey.+   Say inkatunong na samay andiay pakabalawan so mangipepetek ed basbas to,Balet say mauges et natumba lapud dilin kaugsan to.+   Say inkatunong na saray maptek so mangiliktar ed sikara,+Balet saray agmatoor et nakalotan na saray dilin pilalek da.+   Sano ompatey so mauges a too, naandi so ilalo to;Tan naandi met so panmamatalek to ed dilin biskeg to.+   Say matunong so nisalba ed gonigon,Tan say mauges so onsalat ed pasen to.+   Lapud sangi na apostata* et nipapaarap ed kadederal so kaabay to,Balet lapud kakabatan et nililiktar so matunong.+ 10  Say kamaongan na matunong et mamapaliket ed sakey a syudad,Balet sano naandi so mauges, walay paneyag ed liket.+ 11  Lapud bendisyon na samay maptek, nitatandoro so sakey a syudad,+Balet say sangi na mauges so mangigegeba ed satan.+ 12  Siopaman ya andiay maong a pakatebek* et mumudmoraen* toy kaabay to,Balet say toon walaan na suston pakatalos et marendeen labat.+ 13  Say sakey a managpauges et manliliberliber pian ipaamta toy kompidensyal a tongtongan,+Balet say napanmatalkan a too* et iyaamot toy sekreto.* 14  Sano anggapoy makabat a panangigiya, saray totoo et mansumpal ed kadederal,Balet sikaray ontalona* no dakel so mananimbawa.+ 15  Siopaman a manggagarantiya ed utang na agkabat a too et seguradon aliwliway pansumpalan to,+Balet siopaman a papaliisan* toy mipasamano pian mangisipan et magmaliw a maligen. 16  Say maomaong* a bii et makakaawat na kagalangan,+Balet saray agmapangasin lalaki et manasamsam na kayamanan. 17  Say lakin mangipapatnag na kaabigan* et nagugunggonaan,*+Balet say maruksan too et mangiyaakar na problema ed* sarili to.+ 18  Say nanaalmo na sakey a mauges et andi-kakanaan ya upa;+Balet samay mantatanem na inkatunong et mangaawat na tuan tumang.+ 19  Samay malet ton tatalindegan so inkatunong et mangawat na bilay,+Balet samay uusilan toy kaugsan et mansumpal ed ipapatey. 20  Saramay mauges so puso ra et kabkabusol nen Jehova,+Balet saramay manbibilay ya andiay pakabalawan et makapaliket ed sikato.+ 21  Makaseguro kad saya:* Say mauges a too et agto natakasan so dusa,+Balet saray ananak na matunong et makaliktar. 22  Singa balitok a singsing ed sungot na baboySo magangganan bii a mangipupulisay ed maong a pakatebek. 23  Say pipirawaten na matunong et mansumpal ed maabig,+Balet samay iilaloan na mauges et mansumpal ed sanok. 24  Walay sakey a mabunlok a mangiiter* tan lalon naaaruman;+Wala met so sakey ya isisiblet toy nepeg ton iter, balet mansusumpal ed kairapan.+ 25  Say mabunlok a too* et onaligwas,*+Tan siopaman a paiinawaen toy* arum et nainawaan met.+ 26  Samay mangisisiblet na ilik to et isamba na totoo,Balet samay mangilalako ed satan et bendisyonan da. 27  Samay manggugunaet a manggaway kaabigan ed arum et napaboran,+Balet samay manaanap na kaugsan—seguradon onsabi itan ed sikato.+ 28  Samay manmamatalek ed kayamanan to et napelag,+Balet say matunong et ombulaslas a singa bulobulong.+ 29  Siopaman a mangaawit na gulo* ed sankaabungan to et dagem so tawiren to,+Tan say makulangkulang et magmaliw a lingkor na samay walaan na puson marunong. 30  Say bunga na matunong et kiew na bilay,+Tan samay makakatangguyor ed arum a manggaway maong et marunong.+ 31  Sirin, no say matunong diad dalin et babalesen,Nagkalalo la so mauges tan say makasalanan!+

Paimanod leksab

Odino “say suston baton panagsimbang.”
Odino “Saray mablin bengatla.”
Odino “na toon agmanisia ed Dios.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “bubusolen.”
Literal, “say sakey a matoor so espiritu to.”
Literal, “sasakbongan toy sakey a bengatla.”
Odino “niliktar.”
Literal, “bubusolen.”
Odino “makapasagyat.”
Odino “matoor a panangaro.”
Odino “et manggagaway kamaongan ed sarili to.”
Odino “et iiyan tod kababaingan so.”
Literal, “Lima ed lima.”
Literal, “mangikakayat.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “napataba.”
Literal, “mabulos a manasalog ed.”
Odino “kababaingan.”