Proverbio 2:1-22

  • Say kablian na karunongan (1-22)

    • Anapen so karunongan a singa akaamot iran kayamanan (4)

    • Abilidad a mannonot, sakey a proteksion (11)

    • Say imoralidad et pakaderalan (16-19)

2  Ana’ko, no awaten mo ray salitakTan tiponen mon singa kayamanan iray ganggan ko,+   Diad idengel mod karunongan+Tan diad pangilukas moy pusom ed pakatebek;+   Niarum ni, no ontawag ka pian onkerew na pakatalos+Tan onkelyaw ka pian nawalaan kay pakatebek;+   No itultuloy mon anapen itan a singa pilak,+Tan itultuloy mon kotkoten itan a singa akaamot iran kayamanan;+   Diad ontan et natalosan moy kabaliksan na itakot ed si Jehova,+Tan naromog moy kakabatan nipaakar ed Dios.+   Ta si Jehova so mangiiter na karunongan;+Manlalapud sangi to so kakabatan tan pakatebek.   Sikatoy mantitipon na makanan karunongan parad maptek;Sikatoy sakey a samper ed saramay manbibilay a walaay integridad.+   Babantayan to iray basbas na hustisya,Tan salimbengan toy dalan na saray matoor ed sikato.+   Diad ontan et natalosan mo no antoy matunong tan maptek tan patas,Say interon dalan na kamaongan.+ 10  Sano onloob ed pusom so karunongan+Tan panliketan na kamarerwam* so kakabatan,+ 11  Say abilidad a mannonot so manbantay ed sika,+Tan say pakatebek so manprotekta ed sika, 12  Pian nipaliis ka ed mauges a kagagawa,Ed toon mansasalita na mabanday iran bengatla,+ 13  Ed saramay onsisian ed maptek iran basbasPian manakar ed saray dalan na kabilungetan,+ 14  Ed saramay labalabay da so manggaway aliwa,Saramay panliliketan day kabandayan na kaugsan, 15  Saramay pikewet so dalan daTan mapalikdo so amin a kagagawa ra. 16  Satan so mangipaliis ed sika ed mabanday* a bii,Ed saray malamuyot* a panagsalita na imoral* a bii,+ 17  A tataynanan toy maapit a kaaro* to ed inkaugaw to+Tan lilingwanan toy sipanan dan dua na Dios to; 18  Ta say abung to et onlelereg ed ipapatey,Tan saray basbas to et paarap ed saray andiay pakayari ya inaatey.+ 19  Amin a miaakdol ed* sikato et agla makapawil,Tan agda la naromog iray dalan na bilay.+ 20  Kanian tumbok moy dalan na maong a totooTan mansiansia ka ed saray basbas na matunong,+ 21  Ta saray matunong labat so manayam ed dalin,Tan saray andiay pakabalawan* so mansiansia ditan.+ 22  Balet saray mauges et naandi diad dalin,+Tan saray agmatoor et naekal ditan.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “agkabat.” Mapatnag a manutukoy ed sakey ya ag-ontutumbok ed moral iran estandarte na Dios.
Odino “makapaayat.”
Literal, “dayo.” Mapatnag a manutukoy ed sakey a sinmian ed moral iran estandarte na Dios.
Odino “asawa.”
Literal, “ya onloloob ed.”
Odino “samay mansiasiansian walaay integridad.”