Proverbio 13:1-25

  • Saramay onkekerew na simbawa et marunong (10)

  • Say ilalon ag-onsasabi et makapasakit na puso (12)

  • Say matoor a mensahero et makapaabig (17)

  • Samay miuulop ed marunong et magmaliw a marunong (20)

  • Say disiplina et panangaro (24)

13  Say anak a marunong et aawaten toy disiplina nen ama to,+Balet samay mabalaw et ag-ondedengel ed panagbano.*+   Say sakey a too et mangan na kamaongan manlapud bunga na sangi to,+Balet say mismon pilalek* na mapalikdo et say panggaway inkaruksa.   Samay aalwaran toy sangi to* et proprotektaan toy bilay* to,+Balet samay agto isasaray bibil to et mansumpal ed kadederal.+   Say mangiras a too et wala ray pipilaleken to, ingen ta anggapon balot so walad sikato,*+Balet say sakey* a makuli et napenepenek.*+   Say matunong et kabusol toy katilaan,+Balet say ikikiwas na mauges et mangiiter na kababaingan tan kabandayan.   Say inkatunong so manasalimbeng ed samay andiay pakabalawan so kabibilay to,+Balet say kaugsan so mangiyaabeba ed makasalanan.   Walay toon mankunkunwarin mayaman, balet ta andian a balot;+Wala met so toon mankunkunwarin mairap-bilay, balet ta dakdakel so kayamanan to.   Say kayamanan na sakey a too so panondon tod bilay* to,+Balet saray mairap-bilay et ag-anggan papagyawen.*+   Say silew na matunong et maliwliwawa,*+Balet say lamparaan na mauges et naerep.+ 10  Say inkamapalakbat et mansumpal labat ed kolkolan,+Balet say karunongan et walad saramay onkekerew na simbawa.*+ 11  Say kayamanan ya agangganon agamoran* et ondaiset,+Balet say kayamanan na samay kalkalnan mantitipon* et ondakel. 12  No agnagawa so iilaloan,* makapasakit na puso,+Balet no nagawa so pipirawaten, singa itan kiew na bilay.+ 13  Siopaman a bubusolen toy bilin* et anien to ray pansumpalan na gagawaen to,+Balet samay rerespetoen toy ganggan et natumangan.+ 14  Say bangat* na marunong et subol na bilay+Pian niyarawi so sakey ed saray patit na ipapatey. 15  Say walaan na aralem a pakatalos et naabobonan,Balet say kagagawa na managpalikdo et maruksa. 16  Say marunong a too et onkikiwas a makabat,+Balet say makulangkulang et ipaparungtal toy dilin inkamakulangkulang to.+ 17  Say mauges a mensahero et mamapawalay problema,+Balet say matoor a mensahero et makapaabig.+ 18  Siopaman a mangibabaliwala ed disiplina et manirap tan napabanday,Balet samay mangaawat na panametek et nirayew.+ 19  Makapaliket ed sakey a too* no nagawa lay pipirawaten to,+Balet kabusol na makulangkulang so ompaliis ed kaugsan.+ 20  Samay miuulop ed marunong et magmaliw a marunong,+Balet samay mililimog ed makulangkulang et aliwliway pansumpalan to.+ 21  Uusilan na kairapan iray makasalanan,+Balet tutumangan na inkaaligwas iray matunong.+ 22  Say maong a too et mangititilak na tawir ed saray apo to,Balet say kayamanan na makasalanan et tiponen parad matunong.+ 23  Say binakan dalin na mairap-bilay et mamawala na dakdakel a naakan,Balet nayarin naandi itan* lapud ag-inkahustisya. 24  Siopaman a mangipapaliis na lewet* to et mamubusol ed anak to,+Balet samay mangaarod anak to et maseet* a manidisiplina ed sikato.+ 25  Say matunong et mamangan tan napepesel,+Balet say eges na mauges et nanaerasan.+

Paimanod leksab

Odino “panametek.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “ibabaga to.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa to.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “napataba.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “anggapoy narerengel dan panagbano.”
Literal, “manliliket.”
Odino “saramay onkokonsulta ed sakey tan sakey.”
Literal, “samay mantitipon diad panamegley na lima.”
Odino “Say kayamanan a nanlapud kaapaan.”
Odino “ag-onsabi so tatalaranan.”
Odino “salita.”
Odino “ganggan.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “sikatoy naandi.”
Odino “disiplina; dusa.”
Odino posiblin, “alisto.”