Proverbio 24:1-34

  • Ag-iibegan iray mauges a totoo (1)

  • Diad panamegley na karunongan et nipapaalagey so abung (3)

  • Say matunong et nayarin natumba balet ombangon (16)

  • Ag-ombabales (29)

  • Say panteglep et manresultad kairapan (33, 34)

24  Agmo iibegan iray mauges a totoo,Tan agmo pipilaleken so miulop ed sikara,+   Ta say dadalepdepen na puso ra et inkaruksa,Tan say sasalitaen na bibil da et gulo.   Diad panamegley na karunongan et nipapaalagey so abung,*+Tan diad panamegley na pakatebek et magmamaliw itan a malet.   Diad panamegley na kakabatan et napapano iray kuarto toNa amin a klase na mabli tan makapaliket iran kayamanan.+   Say marunong a too et makapanyari,+Tan say kakabatan na sakey so mamapabiskeg ed pakayari to.   No walay makabat a panangigiya et mibiang kad guerra,+Tan no dakel so mananimbawa et walay pananalo.*+   Parad sakey a makulangkulang, say tuan karunongan et agbalot nagamoran;+Anggapoy nibaga to diad puerta na syudad.   Siopaman a manplaplanoy maugesEt natawag ya ekspertod pakana.+   Say andi-kabaliksan iran pakana* et kasalanan,Tan kabkabusol na totoo so sakey a mabalaw.+ 10  No onkapuy so liknaan mo diad agew na kairapan,*Say biskeg mo et onkulang. 11  Iliktar mo iramay iyaakar ed ipapatey,Tan amper mo iramay mantugingging a mamapaarap ed panagpateyan.+ 12  No ibagam, “Anggapoy amta mid saya,”Agta natebek itan na samay manguusisa ed saray puso?*+ On, naamtaan itan na samay manbabantay ed sika* Tan ibales to ed kada too so unong ed gagawaen to.+ 13  Ana’ko, mangan kay dilo ta maabig itan;Say puron dilo et masamsamit. 14  Mipadpara, amtaen mo a say karunongan et maabig ed sika.*+ No naromog mo itan, nawalaan kay marakep ya arapenTan agnaandi so ilalom.+ 15  Agka manatambang pian manggaway mauges diad asingger ed abung na matunong;Agmo dederalen so painawaan to. 16  Ta say matunong et nayarin maminpiton natumba, tan ombangon lamet,+Balet say mauges et nagapol lapud irap.+ 17  Sano natumbay kabusol mo, agka manliliket,Tan sano nagapol, agmo aabuloyan a manggayaga so pusom;+ 18  Ta no ontan, nanengneng itan nen Jehova tan agnaliketan,Tan Sikatoy agla onsanok ed sikato.*+ 19  Agka onsyosyodot lapud saray mauges;Agmo iibegan iray marelmeng a totoo, 20  Ta seguradon anggapoy arapen na siopaman a marelmeng;+Say lamparaan na mauges et naerep.+ 21  Ana’ko, takotan mo si Jehova tan say ari.+ Tan agka miuulop ed saramay onsusumpa,*+ 22  Ta biglan onsabid sikara so kadederal.+ Et siopay makaamta no panon so paneral dan dua* ed sikara?+ 23  Sarayan salita et para met ed saray marunong: Say pangukom a walay lalabien et aliwan maabig.+ 24  Siopaman a mangibabagad mauges, “Matunong ka,”+ Et isamba na totoo tan kondenaen na saray nasyon. 25  Balet maong so pansumpalan na saramay mangipepetek ed sikato;+Nabendisyonan ira na maabig iran bengatla.+ 26  Samay matuay kakaebat to et angoban na totoo.*+ 27  Iplanom so kimey mod paway, tan iparaan moy amin a bengatla diad uma;Insan ipaalagey moy abung* mo. 28  Agka mantetestigo sumpad kaabay mo no anggapoy basiyan.+Agmo uusaren so bibil mo pian palikdoen so arum.+ 29  Agmo ibabaga: “Gawaen kod sikato so ginawa tod siak;Ombawi ak ed sikato.”*+ 30  Dinmalan ak ed uma na mangiras a too,+Diad kaubasan na samay andiay maong a pakatebek.* 31  Anengneng ko ya atataragey la ray dika ditan;Say dalin et asakbongan na masabit iran tanaman,Tan say padir et nagba.+ 32  Inobserbaan ko iya tan impapusok;Anengneng ko tan saya so naaralan ko:* 33  Diad daiset ya ugip, diad daiset a lirep,Diad daiset a pantalikepkep pian manpainawa, 34  Onsabid sika so kairapan a singa tulisan,Tan say pankaukolan mo a singa armadon too.+

Paimanod leksab

Odino “sankaabungan.”
Odino “itatalona; kililiktar.”
Odino “Saray pakana na makulangkulang.”
Odino “diad panaon na gulo.”
Odino “saray motibo.”
Odino “kamarerwam.”
Odino “et masamsamit ed kamarerwam.”
Salanti, samay kabusol.
Odino “saramay malabay na pananguman.”
Salanti, si Jehova tan say ari.
Odino posiblin, “Say diretsaan a kakaebat et singa iyaangob.”
Odino “sankaabungan.”
Odino “Ibales kod sikato so ginawa to.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Literal, “inawat koy disiplina:”