Proverbio 4:1-27

  • Makabat a bilin na sakey ya ama (1-27)

    • Manuna ed amin, onggamor na karunongan (7)

    • Paliisan iray basbas na mauges (14, 15)

    • Say basbas na matunong et lalon onliliwawa (18)

    • “Alwaran moy pusom” (23)

4  Ananak ko, dengel kayod disiplina na sakey ya ama;+Imano yo itan pian nawalaan kayoy pakatalos,   Ta maabig so bilin ya iter kod sikayo;Agyo ibabaliwala so bangat* ko.+   Nagmaliw ak a maong ya anak ed kinen amak+Tan nikadkadumay panangarod siak nen inak.+   Imbangat ak nen amak tan inkuan to: “Komon ta mansiansia ed pusom iray salitak.+Unor mo ray ganggan ko tan mantultuloy kan manbilay.+   Onggamor kay karunongan, onggamor kay pakatalos.+ Agmo lilingwanan, tan agmo ipupulisay so salitak.   Agmo ibabaliwala so karunongan, tan protektaan to ka. Arom itan, tan salimbengan to ka.   Say karunongan so sankaimportantian* a bengatla,+ kanian onggamor kay karunongan,Tan antokaman ni gamoran mo, agmo lilingwanan so onggamor na pakatalos.+   Pablim a maong so karunongan, tan itandoro to ka.+Pagalangan to ka lapud aawaten mo itan.+   Magmaliw itan ya alay abig a parakep ed ulom;Sakey a balibalin korona ed sika.” 10  Dengel ka, ana’ko, tan awat mo ray salitak.Diad ontan et ondakel iray taon na bilay mo.+ 11  Ibangat ta ka ed dalan na karunongan;+Itonton ta ka ed saray basbas na kaptekan.+ 12  Sano manakar ka, agnaamper iray kupbang mo;Tan no ombatik ka, agka napatir. 13  Bembenan moy disiplina; agmo itan iikbanan.+ Alwaran mo itan, ta mankabaliksan itan na bilay mo.+ 14  Agka oonla ed basbas na marelmeng,Tan agka manaakar ed dalan na saray mauges a totoo.+ 15  Paliisan mo itan, agka ondadalan ditan;+Arawian mo itan, tan labsanan mo.+ 16  Ta ag-ira makaugip anggad ag-ira makagaway mauges. Ag-ira makalirep anggad anggapoy nitumba ra. 17  Say kakanen da et tinapay na kaugsan,Tan say iinumen da et alak na inkaruksa. 18  Balet say basbas na matunong et singa liwawa na kabuasanYa onliliwawa lan onliliwawa anggad kagkaagewan la.+ 19  Say dalan na mauges et singa kabilungetan;Agda amta no antoy pakakatiroran da. 20  Ana’ko, imanom iray salitak;Dengel kan maong* ed saray ibabagak. 21  Agmo iratan lilingwanan;Iyatol mo iratan ed dalem na pusom,+ 22  Ta bilay so iiter da ed saramay manaanap ed sikara+Tan kasil ed interon laman da. 23  Manuna ed amin, alwaran moy pusom,+Ta ditan so panlalapuan na saray subol na bilay. 24  Paliisan moy mansalita na panamalingo,+Tan agkan balot mansasalita na panamalikdo. 25  Saray matam et nepeg ya onnengneng a diretso,On, nengneng kad arapan mo.+ 26  Gawam a marantal* so dadalanen mo,+Tan amin a kurang mo et magmaliw a segurado. 27  Agka onaarap ed kawanan odino kawigi.+ Ipaliis moy salim ed kaugsan.

Paimanod leksab

Odino “ganggan.”
Odino “manuna.”
Literal, “Ikiling moy layag mo.”
Odino posiblin, “Nonot mon maong.”