Proverbio 12:1-28

  • Samay bubusolen toy panametek et andiay kalakal (1)

  • “Say salitan agla ninonot et singa saray saksak na espada” (18)

  • Say pangipapaseseg na kareenan et mamawalay liket (20)

  • Say matilan bibil et kabkabusol nen Jehova (22)

  • Say kapagaan et mamapabelat ed puso (25)

12  Samay aaroen toy disiplina et aaroen toy kakabatan,+Balet samay bubusolen toy panametek et andiay kalakal.*+   Say maong a too et nagagamoran toy panangabobon nen Jehova,Balet kokondenaen To so toon walaan na mauges iran getma.+   Anggapo so toon magmaliw a maligen lapud kaugsan,+Balet say matunong et agbalot nabagot.   Say maong ya asawan bii et korona na asawa to,+Balet say asawan bii ya onkikiwas a makapabaing et singa sakit a mamubulok ed saray pukel na asawa to.+   Saray nononoten na matunong et maptek,Balet say panangiwanwan na mauges et mapalikdo.   Saray salita na mauges et singa makapatey a panagtambang,*+Balet say sangi na maptek so mangililiktar ed sikara.+   Sano dineral la ray mauges, naandi la ra,Balet say abung na matunong et mansiansian akaalagey.+   Nirayew so too ya aalwaran toy sangi to,+Balet samay mauges so puso to et namudmora.+   Mas maong ni toon ipapasen ya abeba balet ta walay lingkor toNen say toon ipapasirayew toy sarili to balet ta anggapoy naakan* to.+ 10  Say matunong et aasikasoen to ray ayayep to,*+Balet anggan say panangasi na mauges et inkaruksa. 11  Samay dadalusan toy dalin to et napenek ed naakan,+Balet samay manaanap na andi-kakanaan iran bengatla et andiay maong a pakatebek.* 12  Say mauges a too et makakaibeg ed samay narel na arum a mauges a totoo,Balet say matunong et nilamot a maong tan manbubunga. 13  Say mauges a too et napapatitan ed mismon makasalanan a panagsalita to,+Balet say matunong et makakaliktar ed gonigon. 14  Say sakey a too et napepenek na kamaongan manlapud bunga na sangi to,+Tan natumangan ed kimey na saray lima to. 15  Say dalan na makulangkulang et duga ed pakanengneng to,+Balet say marunong et mangaawat na simbawa.+ 16  Say makulangkulang et ipapatnag to a tampol* so pansyodot to,+Balet say makabat a too et papalabasen* toy panag-insulto. 17  Samay napanmatalkan a testigo et ibaga to so katuaan,*Balet say palson testigo et mansasalita na panamalikdo. 18  Say salitan agla ninonot et singa saray saksak na espada,Balet say dila na marunong et mamaabig.+ 19  Say bibil a matua et mansiansia ya anggad angga,+Balet say dilan matila et agmanbayag.+ 20  Panagpalikdo so walad puso na saramay manplaplanoy kalokoan,Balet maliket iramay mangipapaseseg* na kareenan.+ 21  Anggapoy nagawan makapuy ed samay matunong,+Balet say mauges et naperaperay kairapan.+ 22  Say matilan bibil et kabkabusol nen Jehova,+Balet saramay onkikiwas a matoor et makapaliket ed sikato. 23  Say makabat a too et iyaamot toy amta to,Balet say puso na makulangkulang et ibebesngaw toy inkamakulangkulang to.+ 24  Saray makulin impanlima et manuley,+Balet say mangiras ya impanlima et naaripen.+ 25  Say kapagaan ed puso na too so mamapabelat ed satan,*+Balet say maabig a salita so mamaliket ed satan.+ 26  Say matunong et nenengnengen ton maong so pampastolan to,Balet say dalan na saray mauges so mangibabalang ed sikara. 27  Say mangiras et agto usilan so ayep a labay ton kanen,+Balet say inkakuli et mablin kayamanan na sakey a too. 28  Say basbas na inkatunong et mamaarap ed bilay;+Diad dadalanan to et anggapoy ipapatey.

Paimanod leksab

Odino “andiay pakatalos.”
Literal, “et manatalaran na dala.”
Literal, “tinapay.”
Odino “so bilay na saray ayayep to.”
Literal, “mankaukolan na puso.”
Odino “diad parehon agew.”
Literal, “sasakbongan.”
Literal, “no antoy matunong.”
Literal, “iramay mananimbawa.”
Odino “mangogonigon ed sikato.”