Exodo 20:1-26

  • Say Samploran Ganggan (1-17)

  • Tinmakot so Israel lapud anengneng to (18-21)

  • Saray bilin nipaakar ed panagdayew (22-26)

20  Insan imbaga na Dios irayan amin a salita:+  “Siak si Jehova a Dios mo, ya angipaway ed sika ed dalin na Ehipto, manlapud abung ya akaaripenan mo.+  Agka nepeg a nawalaan na arum a dirios nilikud ed siak.*+  “Agka manggagawa na imahen mo odino sakey a bengatlan kaparpara* na antokaman a walad tawen odino ed dalin odino ed karanuman ed dalin.+  Agka ondadakmomo odino naayat a manlingkor ed saratan,+ ta siak, si Jehova a Dios mo, et sakey a Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen,+ a manusa ed saray ananak lapud impakalingo na saray kaamaan, diad komatlon henerasyon tan diad komapat a henerasyon na saramay mamubusol ed siak,  balet ipapatnag koy matoor a panangaro ed koma-sanlibon henerasyon na saramay mangaaro ed siak tan manusumpal ed saray ganggan ko.+  “Agmo uusaren so ngaran nen Jehova a Dios mo ed andi-kakanaan,+ ta dusaen nen Jehova imay manguusar ed ngaran To ed andi-kakanaan.+  “Agmo lilingwanan a ngilinan so agew na Sabaton pian mansiansia itan a sagrado.+  Anem agew so pantrabahom tan panggawam ed amin a kimey mo,+ 10  balet say komapiton agew et sabaton parad si Jehova a Dios mo. Agka mankikimey, sika odino say anak mon laki odino bii, odino say aripen mon laki odino bii, odino say ayep mo odino say dayo a walad loob na panaayaman mo.*+ 11  Ta anemiran agew a pinalsa nen Jehova so tawen tan dalin, say dayat, tan amin a wadtan, tan sikatoy nampainawa ed komapiton agew.+ Kanian benendisyonan nen Jehova so agew na Sabaton tan ginawa ton sagrado. 12  “Igalang moy amam tan inam,+ pian andukey so pambilay mo diad dalin ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo.+ 13  “Agka mamapatey.+ 14  “Agka mikakalugoran.+ 15  “Agka mantatakew.+ 16  “Agka mantatasi na tila sumpad kaparam a too.+ 17  “Agmo pampipilalekan so abung na kaparam a too. Agmo pampipilalekan so asawa na kaparam a too,+ odino say aripen ton laki odino bii, odino say kalakian a baka to, odino say asno to, odino antokaman a kayarian na kaparam a too.”+ 18  Natan et naiimatonan na amin a totoo so karol tan kirmat, say tanol na tambuyog, tan say panasewek na palandey; tan diad pakakanengneng da ed satan et ginmiwgiw tan inmarawi ra.+ 19  Kanian inkuan da ed si Moises: “Mansalita kad sikami, tan dengelen mi ka, balet agkomon mansalita ed sikami so Dios, ta ompano ompatey kami.”+ 20  Kanian inkuan nen Moises ed saray totoo: “Agkayo natatakot, ta linma dia so tuan Dios pian suboken to kayo,+ ta pian mansiansia so takot yod sikato tan agkayo mankasalanan.”+ 21  Kanian nansiansian walad arawi iray totoo, balet inmasingger si Moises ed ambilunget a lurem a kawalaan na tuan Dios.+ 22  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: “Oniay ibagam ed saray Israelita, ‘Anengneng yon mismo a nansalita ak ed sikayo manlapud tawen.+ 23  Agkayo manggagaway pilak odino balitok a dirios,+ lapud anggapoy arum a nepeg yon dayewen, noagta siak. 24  Manggawa kay altar a gawad dalin parad siak, tan ibagat mo ditan iray apay mo a popoolan, saray bagat mo a pandurungoan,* saray karnerom, tan saray bakam. Onla ak ed sika ed kada pasen a gawaen kon nanodnonotan so ngaran ko+ tan bendisyonan ta ka ditan. 25  No manggawa kay baton altar parad siak, agka manguusar na saray baton tinabas na saray kagawaan diad pangipaalagey mo.+ Ta no usaran mo itan na sinsil, pabandayen mo itan. 26  Tan agka onsesegep ed altar ko diad panamegley na saray balitang, pian agnanengneng so pribado iran parte na laman mo.’*

Paimanod leksab

Odino “pian angatan mo ak.” Literal, “sumpad lupak.”
Odino “mangirepresenta.”
Literal, “saray puertam.”
Odino “saray apay mo parad pikakareenan.”
Literal, “so inkalakseb mo.”