Exodo 16:1-36

  • Nanmeremere iray totoo lapud naakan (1-3)

  • Nadngel nen Jehova so panmemeremere (4-12)

  • Naikdan ira na pugo tan mana (13-21)

  • Anggapoy mana no Sabaton (22-30)

  • Insinop so mana bilang panonot (31-36)

16  Kayari ran tinmaynan ed Elim, akasabi so amin ya Israelita diad kalawakan na Sin,+ a walad baetan na Elim tan Sinai, diad koma-15 agew na komaduan bulan kayari na intaynan dad dalin na Ehipto.  Insan nanmeremere so amin a nantitipon ya Israelita sumpad si Moises tan si Aaron diad kalawakan.+  Ibabaga na saray Israelita ed sikara: “No inatey kami la komon ed lima nen Jehova diad dalin na Ehipto legan ya akayurong kami ed abay na saray banga a walaay karne,+ legan a mamangan kami na tinapay ya anggad kapesel mi. Natan, inyakar yo kami ed sayan kalawakan pian ompatey iyan interon kongregasyon lapud eras.”+  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: “Pauranen kod sikayo so tinapay a manlapud tawen,+ tan nepeg ya ompaway so balang too pian mangala na betang to diad kada agew,+ pian nasubok ko ra tan nanengneng ko no kasin ontumbok ira ed ganggan ko odino andi.+  Balet diad komanem ya agew+ sano iparaan da imay inala ra, nepeg a mamidua itan ed karakel na samay dodokdoken da ed arum iran agew.”+  Kanian inkuan nen Moises tan Aaron ed amin ya Israelita: “Diad labi et naamtaan yo a si Jehova so angipaway ed sikayo manlapud dalin na Ehipto.+  Tan diad kabuasan et nanengneng yo so gloria nen Jehova, lapud nadngel to so panmemeremere yo sumpad si Jehova. Ta siopa kami a panmeremerean yo?”  Inkuan ni nen Moises: “Sano ikdan kayo nen Jehova na karne a kanen yo ed labi tan tinapay ed kabuasan anggad napesel kayo, nanengneng yo a nadngel nen Jehova so panmemeremere yo sumpad sikato. Balet siopa kami? Aliwan sumpad sikami so panmemeremere yo, noagta sumpad si Jehova.”+  Insan inkuan nen Moises ed si Aaron: “Ibagam ed amin a nantitipon ya Israelita, ‘Singger kayod arapan nen Jehova, ta nadngel to so panmemeremere yo.’”+ 10  Kayarin nansalitay Aaron ed amin a nantitipon ya Israelita, inmarap irad kalawakan, tan pinmatnag ed lurem so gloria nen Jehova.+ 11  Onia ni inkuan nen Jehova ed si Moises: 12  “Nadngel ko so panmemeremere na saray Israelita.+ Ibagam ed sikara, ‘Diad pansirunget* et mangan kayo na karne, tan diad kabuasan et napesel kayo na tinapay,+ tan naamtaan yo a siak si Jehova a Dios yo.’”+ 13  Kanian diad saman a labi et dinmagsa iray pugo tan asakbongan day kampo,+ tan diad kabuasan et asakbongan na linaew so interon liber na kampo. 14  Sanen sinmengaw so linaew, wala ray atilak a pinon bengatla a singa niebe diad tapew na dalin.+ 15  Sanen anengneng itan na saray Israelita, inkuan da ed balang sakey, “Anto ’ya?” ta agda amta no anto itan. Inkuan nen Moises ed sikara: “Saya so tinapay ya inter nen Jehova a kanen yo.+ 16  Oniay ingganggan nen Jehova, ‘Nepeg a say alaen na balang sakey et unong ed karakel na naakan to. Nepeg a say sukat na alaen yo et sakey ya omer*+ parad balang too unong ed karakel na totoo* a kaiba yo diad loob na tolda yo.’” 17  Ontan so ginawa na saray Israelita; angala ra, tan say arum et angalay dakel tan say arum et angalay daiset. 18  Sanen sinukat da itan ed panamegley na omer, samay angala na dakel et ag-akalay sobra tan samay angalay daiset et ag-akalay kulang.+ Angala so balang sakey ed sikara unong ed nayarian ton kanen. 19  Insan inkuan nen Moises ed sikara: “Anggapoy siopaman a nepeg a mangikera parad ontumbok a kabuasan.”+ 20  Balet agda dinengel si Moises. Sanen wala ray angikera na parad ontumbok a kabuasan, abigis tan binmanget itan, kanian akapasnok si Moises ed sikara. 21  Kinabuasan iran mandodokdok, balang sakey unong ed nayarian ton kanen. Sano ampetang lay agew, natunaw itan. 22  Diad komanem ya agew, nandokdok ira na mamiduan karakel na tinapay,+ duaran omer parad kada too. Kanian linma so amin a pangulo na totoo tan imbaga rad si Moises. 23  Diad saman et inkuan tod sikara: “Saya so imbaga nen Jehova. Nabuas et walay nagawan sakey a sigpot a pampainawa,* sakey a masanton sabaton parad si Jehova.+ Iluto yo so nakaukolan yon iluto, tan ilambong yo so nakaukolan yon ilambong;+ insan isinop yo so antokaman a nakera tan iyatol yo anggad kabuasan.” 24  Kanian angisinop ira anggad kabuasan, unong ya ingganggan nen Moises, tan ag-itan binmanget odino abigis. 25  Insan inkuan nen Moises: “Akan yo itan ed sayan agew, lapud natan so sabaton parad si Jehova. Diad sayan agew et agyo naromog itan diad dalin. 26  Anem agew so pandokdok yo, balet anggapoy naala diad komapiton agew, say Sabaton.”+ 27  Ingen diad komapiton agew et pinmaway a mandokdok so arum a totoo, balet anggapoy aromog da. 28  Kanian inkuan nen Jehova ed si Moises: “Anggad kapigan so agyo pangunor ed saray bilin tan saray ganggan ko?+ 29  Nodnonot yo ya inter ed sikayo nen Jehova so Sabaton.+ Kanian diad komanem ya agew et iikdan to kayo na tinapay parad duaran agew. Amin et nepeg a mansiansia ed kawalaan to; anggapoy onaalis ed pasen to diad komapiton agew.” 30  Kanian nginilinan na saray totoo so Sabaton* diad komapiton agew.+ 31  “Mana”* so impanawag na sankaabungan na Israel ed satan a tinapay. Amputi itan a singa bukel na kulantro, tan say taway to et singa bibingkan tirampiak a nandilo.+ 32  Insan inkuan nen Moises: “Oniay ingganggan nen Jehova, ‘Mangala kayoy sakey ya omer a sukat na satan ya iyatol yo parad amin a henerasyon yo,+ pian nanengneng da so tinapay ya inter kon kanen yo ed kalawakan sanen impaway ta kayo ed dalin na Ehipto.’” 33  Kanian inkuan nen Moises ed si Aaron: “Mangala kay banga tan ikargam imay sakey ya omer a sukat na mana tan iyan mod arapan nen Jehova pian niyatol itan parad amin a henerasyon yo.”+ 34  Unong ya ingganggan nen Jehova ed si Moises, inyan itan nen Aaron ed arap na Testimonya*+ pian nisinop itan. 35  Mana so kinan na saray Israelita ed loob na 40 taon,+ anggad insabi ra ed panaayaman a dalin.+ Mana so kinan da anggad insabi ra ed ketegan na dalin na Canaan.+ 36  Natan, say sakey ya omer et kakaplo na sakey sukat ya efa.*

Paimanod leksab

Literal, “Diad baetan na duaran labi.”
Odino “kamarerwa.”
Manga 2.2 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “sakey a panagngilin ed sabaton.”
Odino “nampainawa iray totoo.”
Nayarin nanlapud Hebreon balikas ya “Anto ’ya?”
Mapatnag a saya et sakey a kaban a pangiyaatolan na saray importantin dokumento.
Say sakey ya efa et 22 litro. Nengnengen so Apendise B14.