Exodo 24:1-18

  • Inmabobon iray totoo a sumpalen day sipanan (1-11)

  • Si Moises diad Palandey Sinai (12-18)

24  Insan inkuan tod si Moises: “Tatdang kad palandey, sika tan si Aaron, si Nadab tan Abihu,+ tan 70 mamatatken na Israel, insan kayo ondakmomo ed si Jehova diad bandad arawi.  Si Moises labat so nepeg ya onasingger ed si Jehova; balet agnepeg ya onasingger so arum, tan saray totoo et agnepeg ya ontatdang a kaiba to.”+  Insan sinmabi si Moises tan imbaga tod totoo so amin a salita nen Jehova tan amin a ganggan,+ tan nambabansag ya inmebat so amin a totoo: “Mabulos min gawaen so amin a salitan imbaga nen Jehova.”+  Kanian insulat nen Moises so amin a salita nen Jehova.+ Insan sikatoy kabkabuasan a binmangon tan sikatoy angipaalagey ed leksab na palandey na sakey ya altar tan 12 lusek a mangirerepresenta ed 12 tribu na Israel.  Kayari na saman et imbaki to iray kalangweran ya Israelitan lalaki, tan nambagat ira na apay a popoolan tan saray kalakian a baka bilang bagat a pandurungoan+ parad si Jehova.  Insan inala nen Moises so kapaldua na dala tan inyan tod saray yaong, tan say kapaldua na dala et inwalsik to ed altar.  Insan inala nen Moises so libro na sipanan tan maksil ton imbasa ed saray totoo.+ Tan inkuan da: “Mabulos min gawaen so amin ya imbaga nen Jehova, tan magmaliw kamin matulok.”+  Kanian inala nen Moises so dala tan inwalsik tod saray totoo+ tan inkuan to: “Saya so dala nipaakar ed impisipanan nen Jehova ed sikayo unong ed amin na sarayan salita.”+  Tinmatdang si Moises tan Aaron, si Nadab tan Abihu, tan say 70 mamatatken na Israel, 10  tan anengneng da so Dios na Israel.+ Diad silong na saray sali to et walay singa datal a safiro, tan maliwawa itan a singa say tawen.+ 11  Agto sinakitan iray gagalangen a lalaki ed Israel,+ tan anengneng da so pasingawey na tuan Dios, insan angan tan inminum ira. 12  Inkuan natan nen Jehova ed si Moises: “Tatdang kad palandey a kawalaan ko tan mansiansia ka ditan. Iter kod sika iray tapyas na bato ya angisulatan kod ganggan tan bilin parad kibangatan da.”+ 13  Kanian namparaan si Moises tan say lingkor ton si Josue,+ tan tinmatdang si Moises ed palandey na tuan Dios.+ 14  Balet inkuan tod saray mamatatken: “Alagar yo kami dia ya anggad ipawil mid sikayo.+ Kaiba yo si Aaron tan Hur.+ Nayarin onlad sikara so siopaman a walaay kaso.”+ 15  Insan tinmatdang si Moises ed palandey legan ya asakbongan itan na lurem.+ 16  Say gloria nen Jehova+ et nansiansia ed tapew na Palandey Sinai,+ tan anem agew ya asakbongan itan na lurem. Diad komapiton agew et tinawag toy Moises manlapud pegley na lurem. 17  Diad saray Israelita a maniimaton, say itsura na gloria nen Jehova et singa apoy a manguupot ed toktok na palandey. 18  Insan linmoob si Moises ed lurem tan tinmatdang ed palandey.+ Tan nansiansia ed palandey si Moises ed loob na 40 agew tan 40 labi.+

Paimanod leksab