Exodo 18:1-27

  • Sinmabi si Jetro tan Zipora (1-12)

  • Insimbawa nen Jetro so panuro na saray ukom (13-27)

18  Natan et nadngelan nen Jetro a saserdote na Midian, say katulangan nen Moises,+ so nipaakar ed amin a ginawa na Dios parad si Moises tan parad Israel a totoo to, no panon ya impaway nen Jehova so Israel manlapud Ehipto.+  Sanen pinasempet nen Moises si Zipora ya asawa to, sikatoy inala nen Jetro a katulangan to  a kaibay duaran anak to.+ Say ngaran na sakey et Gersom,*+ lapud inkuan nen Moises, “Nagmaliw ak a dayo ed sananey a dalin,”  tan say ngaran na samay sakey et Eliezer,* lapud inkuan to, “Say Dios nen amak so mananulong ko, ya angiliktar ed siak manlapud espada na Faraon.”+  Kanian linmad si Moises si Jetro a katulangan to, tan saray anak to tan say asawa to, diad kalawakan a pankakampoan to ed palandey na tuan Dios.+  Insan impaibaga tod si Moises: “Siak, si Jetro a katulangan mo,+ et onlad sika a kaibay asawam tan duaran anak mo.”  Tampol a pinmaway si Moises pian abeten toy katulangan to, tan sikatoy dinmakmomo tan inangoban to. Nankumustaan ira, insan ira linmoob ed tolda.  Insalaysay nen Moises ed katulangan to so amin a ginawa nen Jehova ed Faraon tan ed Ehipto parad Israel,+ amin ya irap ya asagmak da ed dalan,+ tan no panon iran inliktar nen Jehova.  Aliketan si Jetro ed amin a maabig a ginawa nen Jehova parad Israel diad impangiliktar tod sikara manlapud Ehipto.* 10  Insan inkuan nen Jetro: “Narayew komon si Jehova, ya angiliktar ed sikayo ed Ehipto tan ed Faraon, tan angiliktar ed totoo manlapud uley na Ehipto. 11  Amtak la natan a mas makapanyari si Jehova nen say arum a dirios,+ lapud samay ginawa to ed saramay kinmiwas a mapaatagey sumpad totoo to.” 12  Insan angawit si Jetro a katulangan nen Moises na apay a popoolan tan saray bagat parad Dios, tan sinmabi si Aaron tan amin a mamatatken na Israel pian midungo ed katulangan nen Moises diad arapan na tuan Dios. 13  Diad tinmumbok ya agew, yinmurong si Moises pian mangukom parad saray totoo a singa dati, tan onaalagey iray totoo ed arapan nen Moises manlapud kabuasan ya anggad labi. 14  Sanen anengneng na katulangan nen Moises so amin a gagawaen to parad totoo, inkuan to: “Anto yay gagawaen mo parad totoo? Akin et bukbukor moy manggagawa ed saya, ya onaalagey so amin a totoo ed arapan mo manlapud kabuasan ya anggad labi?” 15  Inkuan nen Moises ed katulangan to: “Lapud naynay ya oonla ed siak iray totoo pian ontupleg ed Dios. 16  Sano walay onlesan kaso, onsabi itan ed siak tan mangukom ak ed baetan na sakey a too tan samay sakey, tan ipaamtak iray desisyon na tuan Dios tan saray ganggan to.”+ 17  Inkuan na katulangan nen Moises ed sikato: “Aliwan maabig so panggagawam ed saya. 18  Seguradon nakesawan ka tan sarayan totoo a kaibam, ta nabelatan kan maong ed saya tan agmo sarag iyan gawaen a bukor. 19  Dengel mo ak natan. Bilinen ta ka, tan say Dios et walad sika.+ Manserbi ka bilang manangirepresenta na totoo diad arapan na tuan Dios,+ tan nepeg mon iyakar iray kaso diad tuan Dios.+ 20  Nepeg mo ran pasakbayan nipaakar ed saray totontonen tan ganggan,+ tan ipaamtam ed sikara so dalan a nepeg dan panakaran tan say kimey a nepeg dan gawaen. 21  Balet mamili kad saray totoo na makayarin lalaki+ ya ontatakot ed Dios, napanmatalkan a lalaki a kabusol day nabang ya agamoran ed panagsaol,+ tan ipasen mo ran manuley ed sikara bilang papangulo na nilibo, papangulo na nilasus, papangulo na alimamplo, tan papangulo na asamplora.+ 22  Mangukom ira ed totoo sano wala ray onlesan kaso,* tan iyakar dad sika iray mairap a kaso,+ balet desisyonan da la iray anlemew a kaso. Mas nainomayan ka no abuloyan mo ran misakbatan ed aawiten mo.+ 23  No gawaen mo iya, tan no ontan so iganggan na Dios ed sika, agka nakesawan, tan onsempet a maliket so balang sakey.” 24  Tampol a dinengel nen Moises so katulangan to tan ginawa to so amin ya imbaga to. 25  Amili si Moises na makayarin lalaki manlapud interon Israel tan impasen to ran pangulo ed saray totoo, bilang papangulo na nilibo, papangulo na nilasus, papangulo na alimamplo, tan papangulo na asamplora. 26  Kanian angukom ira ed saray totoo no wala ray onlesan kaso. Iyakar dad si Moises so mairap a kaso,+ balet mangukom ira ed anlemew a kaso. 27  Kayari na satan et pinasipot la nen Moises so katulangan to,+ tan sikatoy amaarap la ed dalin to.

Paimanod leksab

Kabaliksan toy “Sakey a Dayon Manaayam Diman.”
Kabaliksan toy “Say Dios Ko so Mananulong.”
Literal, “manlapud lima na Ehipto.”
Literal, “diad kada panaon.”