Exodo 38:1-31

  • Say altar parad apay a popoolan (1-7)

  • Say gansan palanggana (8)

  • Say sular (9-20)

  • Listaan na saray materyales na tabernakulo (21-31)

38  Sikatoy nanggawa na altar a gawad kiew na acacia parad apay a popoolan. Kuadrado itan, a limaran kasiko* ed karukey, limaran kasiko ed kalapar, tan taloran kasiko ed katagey.+  Insan inggawaan to itan na saray saklor diad tapew na apatiran suyok. Akapeket ed satan iray saklor. Insan to itan binalkot na gansa.+  Kayari na satan et ginawa to so amin a kagawaan parad altar, saray timba, pala, palanggana, tinidor, tan saray kargaan na ngalab. Amin a kagawaan na satan et ginawa to manlapud gansa.  Inggawaan to met na gansan parilya so altar, diad silong na pinagkagilig na satan, diad bandad pegley.  Sikatoy nanggawa na apatiran kondiling diad apatiran suyok ya asingger ed gansan parilya, a pangisuroban ed saray palitek.  Kayari na satan et sikatoy nanggawa na saray palitek a gawad kiew na acacia tan binalkot to iratan na gansa.  Insurob to iray palitek ed saray kondiling a walad saray diking na altar pian naalsa itan. Ginawa to so altar a singa bungaw a kaban a gawad tabla.  Insan sikatoy nanggawa na gansan palanggana+ tan gansan patoonan ed satan; inusar to iray espiho* na saray bibii a naorganisan manlingkor diad lolooban na tolda a pantitiponan.  Insan sikatoy nanggawa na sular.+ Diad bandad abalaten a diking na sular, ya akaarap ed abalaten, sikatoy nanggawa na saray akasabit a kurtina a gawad marakep a nilagan tinebey a linen, a 100 a kasiko ed karukey.+ 10  Walay 20 lusek tan 20 patoonan a gansa, tan saray kawit na saray lusek tan saray pangisuldongan* ed saratan et gawad pilak. 11  Ontan met, diad bandad amianen a diking et wala ray akasabit a kurtina a 100 a kasiko. Saray 20 lusek tan 20 patoonan ed saratan et gawad gansa. Saray kawit na saray lusek tan saray pangisuldongan* ed saratan et gawad pilak. 12  Balet saray akasabit a kurtina diad bandad sagur a diking et 50 kasiko. Walay samploran lusek tan samploran patoonan, tan saray kawit na saray lusek tan saray pangisuldongan* ed saratan et gawad pilak. 13  Say kalapar na bandad bukig a diking ya akaarap ed bubutayan na agew et 50 kasiko. 14  Wala ray akasabit a kurtina a 15 kasiko diad sakey a pagpag na lolooban, a walaan itan na taloran lusek tan taloran patoonan. 15  Tan diad biek a pagpag na lolooban na sular et wala ray akasabit a kurtina a 15 kasiko, a walaan itan na taloran lusek tan taloran patoonan. 16  Amin ya akasabit a kurtina ed liber na sular et gawad marakep a nilagan tinebey a linen. 17  Saray patoonan ed saray lusek et gawad gansa, saray kawit na saray lusek tan saray pangisuldongan* ed saratan et gawad pilak, saray tapew et abalkot na pilak, tan wala ray pilak a pansuldong ed amin a lusek na sular.+ 18  Say sanib* na lolooban na sular et impanlalagaan ya asul a tinebey, kolor-ube ya abel,* ambalbalangan tinebey, tan marakep a nilagan tinebey a linen. Satan et 20 kasiko ed karukey tan 5 kasiko ed katagey, a mipadpara ed katagey na saray akasabit a kurtina ed sular.+ 19  Saray apatiran lusek tan saray apatiran patoonan na saratan et gawad gansa. Saray kawit tan saray pangisuldongan* na saratan et pilak, tan saray tapew na saratan et abalkot na pilak. 20  Amin a palpal na tolda parad tabernakulo tan ed liber na sular et gawad gansa.+ 21  Saya so listaan na saray materyales ya inusar ed impanpaalagey na tabernakulo, say tabernakulo na Testimonya,+ ya inlista unong ed ganggan nen Moises. Saya so responsabilidad na saray Levita+ ya idadaulo nen Itamar+ ya anak nen Aaron a saserdote. 22  Amin ya ingganggan nen Jehova ed si Moises et ginawa nen Bezalel+ ya anak nen Uri ya anak nen Hur ed tribu nen Juda. 23  Kaiba toy Oholiab+ ya anak nen Ahisamac ed tribu nen Dan, sakey a marunong a komikimey tan managburda tan managlaga na asul a tinebey, kolor-ube ya abel, ambalbalangan tinebey, tan marakep a klase na linen a tinebey. 24  Amin a balitok ya inusar parad amin a kimey diad masanton pasen et misimbangan ed karakel na balitok a parad apay ya ipapayapay,+ 29 a talento* tan 730 siklo* unong ed siklo na masanton pasen.* 25  Tan say pilak ya inyakar na saramay lalakin nirehistroy kangaranan da et 100 a talento tan 1,775 siklo unong ed siklo na masanton pasen.* 26  Say kapalduan siklo ya inyakar na kada too et kapalduan siklo unong ed siklo na masanton pasen* parad balang laki a kabiangan na saramay nirehistro a mantaon na 20 a patagey,+ ya asabi ray bilang a 603,550.+ 27  Say inusar ed impanggawa na saray patoonan parad masanton pasen tan saray patoonan ed kurtina et asabi toy 100 a talento; say 100 a patoonan et misimbangan ed 100 a talento, sakey a talento parad kada patoonan.+ 28  Manlapud samay 1,775 siklo et inggawaan to na saray kawit iray lusek tan binalkot to iray tapew na saratan tan impansusuldongan to iratan. 29  Say gansa ed samay apay* et 70 talento tan 2,400 a siklo. 30  Diad panamegley na saya et ginawa to iray patoonan parad lolooban na tolda a pantitiponan, say gansan altar tan say gansan parilya na satan, amin a kagawaan ed altar, 31  saray patoonan ed liber na sular, saray patoonan a walad lolooban na sular, tan amin a palpal na tolda diad tabernakulo tan amin a palpal na tolda+ ed liber na sular.

Paimanod leksab

Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Salanti, saray pinasileng a maong a metal ya espiho.
Odino “saray kondiling; saray kawit; saray taker” parad pangisuldong.
Odino “saray kondiling; saray kawit; saray taker” parad pangisuldong.
Odino “saray kondiling; saray kawit; saray taker” parad pangisuldong.
Odino “saray kondiling; saray kawit; saray taker” parad pangisuldong.
Odino “kurtina.”
Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”
Odino “saray kondiling; saray kawit; saray taker” parad pangisuldong.
Say sakey a talento et 34.2 kilo. Nengnengen so Apendise B14.
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “unong ed masanton siklo.”
Odino “unong ed masanton siklo.”
Odino “unong ed masanton siklo.”
Odino “apay ya ipapayapay.”