Exodo 31:1-18

  • Napnoy masanton espiritu na Dios iray marunong a komikimey (1-11)

  • Sabaton, tanda ed baetan na Dios tan Israel (12-17)

  • Say duaran tapyas na bato (18)

31  Onia ni inkuan nen Jehova ed si Moises:  “Nia, pinilik* si Bezalel+ ya anak nen Uri ya anak nen Hur ed tribu nen Juda.+  Sikatoy panoen koy espiritu na Dios pian nawalaay karunongan, pakatalos, tan kakabatan ed amin a klase na kimey a mankaukolay dunong,  diad panggawa na saray mararakep a desinyo, diad pankimey ed balitok, pilak, tan gansa,  diad pantabas tan pangipeket na saray bato,+ tan diad panggawa na amin a klase na bengatlan gawad kiew.+  Ontan met, tinurok ya ontulong ed sikato si Oholiab+ ya anak nen Ahisamac ed tribu nen Dan, tan iyan ko so karunongan ed puso na saramay amin a walaay dunong,* pian nayarian dan gawaen so amin ya ingganggan kod sika:+  say tolda a pantitiponan,+ say kaban na Testimonya+ tan say sakob+ ya akatapew ed satan, amin a kagawaan ed tolda,  say lamisaan+ tan saray kagawaan na satan, say kandelero a puron balitok tan amin a kagawaan na satan,+ say altar na insenso,+  say altar na apay a popoolan+ tan amin a kagawaan na satan, say palanggana tan say patoonan ed satan,+ 10  saray kawes a balibali inkagawa ra, saray masanton kawes parad si Aaron a saserdote, saray kawes na ananak to pian makapanlingkor ira bilang saserdote,+ 11  say larak a panaglana, tan say ambalingit ya insenso parad santuaryo.+ Gawaen dan amin so ingganggan kod sika.” 12  Onia ni inkuan nen Jehova ed si Moises: 13  “Mansalita kad saray Israelita tan ibagam ed sikara, ‘Seguroen yon ngilinan so sabaton ko,+ ta saya so tanda ed baetan tayo, siak tan sikayo, legan na saray henerasyon yo pian naamtaan yo a siak, si Jehova, so mamapasantos ed sikayo. 14  Nepeg yon ngilinan so Sabaton, ta satan et masanto parad sikayo.+ Siopaman a mamabanday ed satan et nepeg a pateyen. No walay mankimey ed satan ya agew, satan a too* et nepeg ya ekalen* ed kabaleyan to.+ 15  Anemiran agew so pankimey, balet diad komapiton agew et sabaton na sigpot a pampainawa.+ Masanto itan parad si Jehova. Siopaman a mankimey ed agew na Sabaton et nepeg a pateyen. 16  Nepeg a ngilinan na saray Israelita so Sabaton; nepeg dan selebraan so Sabaton diad amin a henerasyon da. Sakey itan a manbayag a sipanan. 17  Sakey itan a manbayag a tanda ed baetan ko tan saray totoo na Israel,+ ta anem agew a pinalsa nen Jehova so tawen tan say dalin, tan diad komapiton agew et sikatoy tinmundan nankimey insan nampainawa.’”+ 18  Natan, kayari ton akitongtong ed sikato diad Palandey Sinai, inter tod si Moises so duaran tapyas na Testimonya,+ saray tapyas na bato a sinulatan na gamet na Dios.+

Paimanod leksab

Literal, “tinawag kod ngaran.”
Literal, “marunong a puso.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “pateyen.”