Exodo 35:1-35

  • Saray bilin parad Sabaton (1-3)

  • Saray kontribusyon parad tabernakulo (4-29)

  • Napnoy espiritu si Bezalel tan Oholiab (30-35)

35  Diad saginonor et tinipon nen Moises so amin ya Israelita tan inkuan tod sikara: “Saraya so ingganggan nen Jehova a nepeg a gawaen:+  Anemiran agew so pankimey yo, balet say komapiton agew et magmaliw a masanto parad sikayo, sakey a sabaton na sigpot a pampainawa parad si Jehova.+ Siopaman a mankimey ed satan ya agew et nepeg a pateyen.+  Agkayo mamaparlang na apoy ed inerman a pasen diad panaayaman yo ed agew na Sabaton.”  Insan inkuan nen Moises ed amin a nantitipon ya Israelita: “Oniay ingganggan nen Jehova,  ‘Mangala kayoy kontribusyon parad si Jehova.+ Amin a walaay mabulos a puso+ et mangawit na kontribusyon parad si Jehova: balitok, pilak, gansa,  asul a tinebey, kolor-ube ya abel,* ambalbalangan tinebey, marakep a klase na linen a tinebey, bagoy kanding,+  katat na kalakian a karnero a kinoloran na ambalanga, katat na poka,* kiew na acacia,  larak parad saray lamparaan, larak a balsamo parad panaglana tan parad ambalingit ya insenso,+  saray baton onix, tan arum iran bato ya ipeket ed efod+ tan ed apis na pagew.+ 10  “‘Ondago komon so amin a walaay dunong*+ tan gawaen da so amin ya ingganggan nen Jehova, 11  salanti, say tabernakulo a pati say tolda tan sakbong to, saray panagkawit tan hamba to, saray baras to, saray lusek tan patoonan to; 12  say Kaban+ tan saray panagsakbatan to,+ say sakob,+ tan say kurtina+ a pinagkasanib; 13  say lamisaan+ tan saray palitek to tan amin a kagawaan na satan tan say tinapay ya iyaapay;+ 14  say kandelero+ parad liwawa tan saray kagawaan tan saray lamparaan to tan say larak parad pansilew;+ 15  say altar na insenso+ tan saray palitek to; say larak a panaglana tan say ambalingit ya insenso;+ say sanib* parad lolooban ed tabernakulo; 16  say altar na apay a popoolan+ tan say gansan parilya na satan, saray palitek tan amin a kagawaan to; say palanggana tan say patoonan ed satan;+ 17  saray akasabit a kurtina ed sular,+ saray lusek tan saray patoonan to; say sanib* na lolooban ed sular; 18  saray palpal na tolda ed tabernakulo tan saray palpal na tolda ed sular tan saray lubir na saratan;+ 19  saray kawes a balibali inkagawa ra+ ya ikana ed panaglingkor diad santuaryo, saray masanton kawes parad si Aaron+ a saserdote, tan saray kawes na ananak to diad panlingkor da bilang saserdote.’” 20  Kanian tinmaynan so amin a nantitipon ya Israelita ed arapan nen Moises. 21  Insan sinmabi so balang sakey a pinakiwas na puso to+ tan balang sakey a dinagdag na espiritu to tan inyakar day kontribusyon da parad si Jehova pian usaren ed tolda a pantitiponan, parad amin a pangusaran ed satan, tan parad saray masanton kawes. 22  Mansasbi ra, saray lalaki a pati bibii, balang sakey a walaan na mabulos a puso, a sankaawit da iray balitok a sara,* ikaw, singsing, tan arum nin alahas, pati amin a klase na kagawaan a balitok. Amin da et angiyakar ed si Jehova na saray apay* da a balitok.+ 23  Tan amin a walaay asul a tinebey, kolor-ube ya abel, ambalbalangan tinebey, marakep a klase na linen a tinebey, bagoy kanding, saray katat na kalakian a karnero a kinoloran na ambalanga, tan saray katat na poka et inawit da iratan. 24  Amin iramay mangiiter na pilak tan gansa et angiyakar na kontribusyon parad si Jehova, tan amin a walaay kiew na acacia parad antokaman a kimey ed panagpaalagey et inawit da itan. 25  Amin a marunong a bibii+ et nanggaway tinebey ed panamegley na lima ra, tan inawit da iray ginawa ra: asul a tinebey, kolor-ube ya abel, ambalbalangan tinebey, tan marakep a klase na linen a tinebey. 26  Tan amin a marunong a bibii a dinagdag na puso ra et nanggaway tinebey manlapud bagoy kanding. 27  Tan saray pangulo et angawit na saray baton onix tan arum ni ran bato ya ipeket ed efod tan ed apis na pagew,+ 28  tan say larak a balsamo tan say larak ya ikana parad pansilew, tan parad larak a panaglana+ tan parad ambalingit ya insenso.+ 29  Amin a lalaki tan bibii a pinakiwas na puso ra et angawit na antokaman a bengatla parad kimey ya ingganggan nen Jehova ed panamegley nen Moises; inawit itan na saray Israelita bilang boluntaryon apay parad si Jehova.+ 30  Insan inkuan nen Moises ed saray Israelita: “Nia, pinili nen Jehova si Bezalel ya anak nen Uri ya anak nen Hur ed tribu nen Juda.+ 31  Sikatoy pinano to na espiritu na Dios pian sikatoy nawalaay karunongan, pakatalos, tan kakabatan ed amin a klase na kimey a mankaukolay dunong 32  diad panggawa na saray mararakep a desinyo, diad pankimey ed balitok, pilak, tan gansa, 33  diad pantabas tan pangipeket na saray bato, tan diad panggawa na amin a klase na adesinyoan iran bengatlan gawad kiew. 34  Tan inyan na Dios itan ed puso to pian makapanbangat, sikato tan si Oholiab+ ya anak nen Ahisamac ed tribu nen Dan. 35  Pinano to ra na dunong*+ pian gawaen day amin a kimey na marunong a komikimey, managburda, tan managlaga a manguusar na asul a tinebey, kolor-ube ya abel, ambalbalangan tinebey, tan marakep a klase na linen a tinebey, tan say kimey na managgaway abel. Gawaen na sarayan lalaki so amin a klase na kimey tan iparaan da so amin a klase na desinyo.

Paimanod leksab

Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”
Say Hebreon salita a tahash et nayarin sakey ya ayep ed dayat a tatawagen ed Ingles a seal. Singa iya kabaleg na dolphin.
Literal, “marunong a puso.”
Odino “kurtina.”
Odino “kurtina.”
Mapatnag a saray sara odino kawit a panagparakep, a nayarin uusaren a pansaipen iray parte na kawes.
Odino “saray apay ya ipapayapay.”
Literal, “karunongan na puso.”