Exodo 27:1-21

  • Altar parad apay a popoolan (1-8)

  • Say sular (9-19)

  • Larak parad kandelero (20, 21)

27  “Manggawa kay altar a gawad kiew na acacia;+ satan et limaran kasiko* ed karukey tan limaran kasiko ed kalapar. Say altar et nepeg a kuadrado tan taloran kasiko ed katagey.+  Igawaan mo itan na saray saklor+ diad tapew na apatiran suyok to; saray saklor et magmaliw a kabiangan na altar, tan balkot mo na gansa so altar.+  Manggawa ka na saray timba ya usaren ed pangekal na dapol* to, pati saray pala, palanggana, tinidor, tan saray kargaan na ngalab, tan amin a kagawaan to et gawad gansa.+  Igawaan mo na gansan parilya so altar, tan diad kawalaay parilya et manggawa kay apatiran kondiling a gansa diad apatiran suyok na satan.  Iyan mo itan ed leksab na pinagkagilig na altar, tan say parilya et walad bandad pegley na altar.  Igawaan mo so altar na saray palitek a gawad kiew na acacia tan balkot mo iratan na gansa.  Nepeg ya isurob iray palitek ed saray kondiling pian saray palitek et walad nantupag a diking na altar sano alsaen itan.+  Gawaen mo so altar a singa bungaw a kaban a gawad tabla. Gawaen itan unong ed samay impanengneng To ed sika diad palandey.+  “Igawaan mo na sular+ so tabernakulo. Parad abalaten a diking, say sular et walaan na saray akasabit a kurtina a gawad marakep a nilagan tinebey a linen, say karukey na sakey a diking et 100 a kasiko.+ 10  Walaan itan na 20 lusek tan 20 patoonan a gansa. Saray kawit na saray lusek tan saray pangisuldongan* ed saratan et gawad pilak. 11  Say karukey na saray akasabit a kurtina ed bandad amianen a diking et 100 a kasiko met, a walaan iratan na 20 lusek tan 20 patoonan a gansa, tan saray pilak a kawit tan pangisuldongan* parad saray lusek. 12  Diad bandad sagur a diking et nepeg a wala ray akasabit a kurtina a 50 kasiko, a laknaban to so kalapar na sular, tan walaan itan na samploran lusek tan samploran patoonan. 13  Say kalapar na sular diad bandad bukig a diking ya akaarap ed bubutayan na agew et 50 kasiko. 14  Diad sakey a pagpag na lolooban et wala ray akasabit a kurtina a 15 kasiko, tan walaan itan na taloran lusek tan taloran patoonan.+ 15  Tan diad biek a pagpag na lolooban et wala ray akasabit a kurtina a 15 kasiko, tan walaan itan na taloran lusek tan taloran patoonan. 16  “Nepeg a say lolooban na sular et walaan na sanib* a 20 kasiko ed karukey a gawad asul a tinebey, kolor-ube ya abel,* ambalbalangan tinebey, tan marakep a nilagan tinebey a linen,+ tan walaan iratan na apatiran lusek tan apatiran patoonan.+ 17  Amin a lusek ya akapaliber ed sular et walaan na pilak iran pansuldong tan pilak iran kawit, balet saray patoonan ed saratan et gansa.+ 18  Say sular et nepeg a 100 a kasiko ed karukey,+ 50 kasiko ed kalapar, tan 5 kasiko ed katagey, a gawad marakep a nilagan tinebey a linen, tan walaan itan na saray patoonan a gansa. 19  Amin a kagawaan tan saray uusaren ed panaglingkor diad tabernakulo, ontan met ed saray palpal na tolda tan amin a palpal na sular et nepeg a gawad gansa.+ 20  “Iganggan mo iray Israelita a mangiyakar irad sika na puron larak na olibo parad pansilew, pian agbalot naerep iray lamparaan.+ 21  Diad tolda a pantitiponan, diad paway na kurtina ya asingger ed Testimonya,+ seguroen nen Aaron tan saray anak to ya agbalot naerep iray lamparaan manlapud labi ya anggad kabuasan diad arapan nen Jehova.+ Sakey iyan manbayag a ganggan a sumpalen na saray Israelita diad amin a henerasyon da.+

Paimanod leksab

Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “dapol a nantaba,” salanti, dapol ya atalem ed taba na saray bagat.
Odino “saray kondiling; saray kawit; saray taker” parad pangisuldong.
Odino “saray kondiling; saray kawit; saray taker” parad pangisuldong.
Odino “kurtina.”
Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”