Exodo 30:1-38

  • Altar parad insenso (1-10)

  • Say sensus tan kuarta parad pananakbong (11-16)

  • Gansan palanggana parad panuras (17-21)

  • Espisyal a timpla na larak a panaglana (22-33)

  • Panagtimpla na masanton insenso (34-38)

30  “Manggawa kay altar a panagpoolan na insenso;+ gawaen mo itan manlapud kiew na acacia.+  Nepeg a kuadrado itan, sankasiko* ed karukey, sankasiko ed kalapar, tan duaran kasiko ed katagey. Akapeket ed satan iray saklor.+  Balkoten mo itan na puron balitok: say tapew tan amin a diking tan saray saklor na satan; tan igawaan mo itan na balitok a pinagka-keteg* ed paliber na satan.  Igawaan mo met itan na duaran kondiling a balitok ed leksab na pinagka-keteg* na satan diad duaran nantupag a diking, a pangisuroban ed saray panagsakbatan.  Manggawa ka na saray panagsakbatan a gawad kiew na acacia tan balkot mo iratan na balitok.  Iyan mo itan ed arap na kurtina ya asingger ed kaban na Testimonya,+ diad arap na sakob ya akatapew ed Testimonya, a ditan so pampanengnengan ko ed sika.+  “Poolan nen Aaron+ so ambalingit ya insenso,+ a paaseweken to itan ed altar sano kinabuasan ton iparaan iray lamparaan.+  Ontan met, poolan nen Aaron so insenso sano selselan to iray lamparaan diad pansirunget.* Satan so inagew-agew a panangiyapay na insenso diad arapan nen Jehova diad amin a henerasyon yo.  Agkayo mangiyaapay ditan na duman insenso+ odino apay a popoolan odino apay a kakanen, tan agkayo mangiyiibung ditan na apay ya iinumen. 10  Gawaen nen Aaron so pananakbong diad tapew na saray saklor na satan a maminsan ed kada taon.+ Diad panamegley na daiset a dala na apay parad kasalanan et gawaen to so pananakbong+ parad satan diad amin a henerasyon yo a maminsan ed kada taon. Sankasantosan itan parad si Jehova.” 11  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: 12  “Kapagno alaen moy sensus tan bilangen mo iray ananak na Israel,+ kada sakey et nepeg a mangiter ed si Jehova na dondon a parad bilay* to diad panaon na pangalay sensus. Oniay nepeg a gawaen pian ag-ira nasalot sano nirehistro ira. 13  Saya so nepeg ya iter na saramay amin a nirehistro: kapaldua na siklo* unong ed siklo na masanton pasen.*+ Say duamplon gera* et misimbangan ed sakey siklo. Say kapaldua na siklo et kontribusyon parad si Jehova.+ 14  Amin a nirehistro a mantaon na 20 a patagey so mangiter na kontribusyon parad si Jehova.+ 15  Say mayaman et agnepeg a mangiter na masulok tan say mairap-bilay et agnepeg a mangiter na kulang a kapalduan siklo* bilang kontribusyon parad si Jehova pian nitaryay pananakbong parad bilay* yo. 16  Alam ed saray Israelita so pilak a kuarta a parad pananakbong tan iter mo itan parad panaglingkor diad tolda a pantitiponan, pian onkana itan bilang pakanodnonotan diad arapan nen Jehova parad saray Israelita, pian nitaryay pananakbong parad bilay* yo.” 17  Onia ni inkuan nen Jehova ed si Moises: 18  “Manggawa kay gansan palanggana tan patoonan;+ insan iyan mo itan ed baetan na tolda a pantitiponan tan say altar, tan kargaan mo itan na danum.+ 19  Urasan ditan nen Aaron tan saray ananak to iray lima tan sali ra.+ 20  Sano onloob ira ed tolda a pantitiponan odino onasingger ira ed altar pian manlingkor tan manggawa na saray apay a poolan tan paaseweken itan parad si Jehova, nepeg iran manuras pian ag-ira ompatey. 21  Nepeg iran manuras na saray lima tan sali ra pian ag-ira ompatey, tan permanente iyan ganggan parad sikara, parad sikato tan saray ilalak to, diad amin a henerasyon da.”+ 22  Onia ni inkuan nen Jehova ed si Moises: 23  “Insan mangala kay sankaabigan iran pabalingit: 500 a sukat na pinakigtel a mira, 250 sukat na masamit a sinamon, 250 sukat na masamit a kalamo, 24  tan 500 a sukat na kasia, a sinukat unong ed siklo na masanton pasen,*+ tan sakey hin* a larak na olibo. 25  Insan manlapud satan et manggawa kay masanton larak a panaglana; nepeg a marundunong a timplaen* itan.+ Magmaliw itan a masanton larak a panaglana. 26  “Lanaan mo ed panamegley na satan so tolda a pantitiponan+ tan say kaban na Testimonya, 27  ontan met ed say lamisaan tan amin a kagawaan na satan, say kandelero tan saray kagawaan na satan, say altar na insenso, 28  say altar na apay a popoolan tan amin a kagawaan na satan, tan say palanggana tan patoonan ed satan. 29  Nepeg mon pasantosen iratan pian magmaliw a sankasantosan.+ Nepeg a masanto so siopaman ya ondidiwit ed saratan.+ 30  Tan lanaan mo si Aaron+ tan saray ananak to,+ tan pasantos mo ra pian makapanlingkor ira ed siak bilang saserdote.+ 31  “Oniay ibagam ed saray Israelita, ‘Mantultuloy iya bilang masanton larak a panaglana parad siak diad amin a henerasyon yo.+ 32  Ag-itan nepeg ya ipuyok ed laman na totoo, tan agyo nepeg ya aligen so inkagawa na satan. Sakey itan a masanton bengatla. Mantultuloy itan bilang masanton bengatla parad sikayo. 33  Nepeg ya ekalen* ed kabaleyan to so siopaman a manggaway puyok a mipadpara ed satan tan ipuyok to so daiset ed sakey a toon agmakanepegan.’”*+ 34  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: “Mangala kay nampaparan karakel na sarayan pabalingit:+ tedter na estacte, onica, pabalingit a galbano, tan puron olibano. 35  Gawam itan ya insenso;+ say pampabalingit et nepeg a marundunong a timplaen,* inasinan,+ puro, tan masanto. 36  Temek moy arum ed satan pian magmaliw a pinon pulbos tan iyan moy arum ed satan diad arap na Testimonya a walad tolda a pantitiponan, a ditan so pampanengnengan kod sika. Nepeg a sankasantosan itan ed sikayo. 37  Agka manggagaway insenso a mipara ed inkagawa na satan+ ya ikanam ed inkasika. Ipasen mo itan bilang masanton bengatla parad si Jehova. 38  Siopaman a manggawa na mipadpara ed satan pian singsingoben to et nepeg ya ekalen* ed kabaleyan to.”

Paimanod leksab

Manga 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “pinagkadesinyo.”
Odino “pinagkadesinyo.”
Literal, “diad baetan na duaran labi.”
Odino “kamarerwa.”
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “unong ed masanton siklo.”
Say sakey a gera et 0.57 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “unong ed masanton siklo.”
Say sakey a hin et 3.67 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “a singa kimey na sakey a managgaway puyok.”
Odino “pateyen.”
Literal, “sakey ya estranghero,” salanti, sakey a toon agkabiangan ed pamilya nen Aaron.
Odino “a singa kimey na sakey a managgaway puyok.”
Odino “pateyen.”