Exodo 34:1-35

  • Imparaan iray balon tapyas na bato (1-4)

  • Anengneng nen Moises so gloria nen Jehova (5-9)

  • Imbaga lamet iray detalye na sipanan (10-28)

  • Sinminag so lupa nen Moises (29-35)

34  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: “Manggawa kay duaran tapyas na bato a singa saramay inmuna,+ tan isulat kod saratan a tapyas iramay salitan walad inmunan tapyas+ ya imbetag mo.+  Manparaan kad isabi na kabuasan, ta ontatdang ka ed Palandey Sinai diad kabuasan tan onalagey kad arapan ko ditan diad toktok na palandey.+  Balet anggapoy nayarin mila ed sika ya ontatdang, tan nepeg ya anggapoy siopaman a nanengneng ed anggan iner a pasen na palandey. Anggan saray karnero odino baka et agnepeg ya ipastol ed arapan na satan a palandey.”+  Kanian nanggaway Moises na duaran tapyas na bato a singa saramay akauna tan binmangon ya asakbay ed kabuasan tan tinmatdang ed Palandey Sinai, unong ya ingganggan nen Jehova ed sikato, tan inawit to so duaran tapyas na bato.  Insan linmeksab si Jehova+ diad lurem tan nanalagey a kaiba to diman tan inyabawag toy ngaran to a Jehova.+  Dinmalan si Jehova ed arapan to tan inyabawag to: “Jehova, Jehova, a Dios a mapangasi+ tan maabagey,+ matantan a manpasnok+ tan abalbaleg ed matoor a panangaro*+ tan katuaan,*+  a mangipapatnag na matoor a panangaro ed saray nilibo,+ mameperdona na impakalingo, impakasumlang, tan kasalanan,+ balet agton balot abuloyan ya agnadusa so nankasalanan,+ a dusaen to iray ananak tan saray apo lapud impakalingo na saray kaamaan, diad komatlon henerasyon tan komapat a henerasyon.”+  Tampol a tinmalimukor tan dinmakmomo si Moises diad dalin.  Insan inkuan to: “Natan, no agamoran koy panangabobon mo, O Jehova, ipangasim sirin, Jehova, a mila kad sikami,+ anggaman benger kamin* totoo,+ tan perdonam so impakalingo tan kasalanan mi,+ tan awat mo kami bilang kayarian mo.” 10  Insan sikatoy inmebat: “Nia, manggawa ak na pisisipanan: Diad arap na amin a totoom, manggawa ak na makapakelaw iran bengatla ya agnin balot agawa* diad interon dalin odino diad limog na amin a nasyon,+ tan nanengneng na amin a totoon akilimogan mo so kimey nen Jehova, ta makapadinayew a bengatla so gawaen ko ed panamegley mo.+ 11  “Imanom so igaganggan kod sika natan.+ Pataynanen kod arapan mo iray Amoreo, Canaanita, Heteo, Perizeo, Heveo, tan Jebuseo.+ 12  Manalwar ka ya agka misisipanan ed saray manaayam ed dalin a laen mo,+ ta no andi et magmaliw itan a patit ed limog yo.+ 13  Balet nepeg yon igeba iray altar da, temek yo iray sagradon lusek da, tan itumba yo iray sagradon poste* da.+ 14  Agka nepeg ya ondakmomo ed sananey a dios,+ ta si Jehova et kabkabat a* kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.* On, sikatoy sakey a Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.+ 15  Manalwar ka ya agka misisipanan ed saray manaayam ed dalin, lapud sano mandayew* ira ed dirios da tan manbagat ira ed dirios da,+ walay mangitagar ed sika tan mangan ka ed bagat to.+ 16  Insan seguradon alaen mo so arum ed saray ananak dan bibii parad saray ananak mon lalaki,+ tan mandayew* iray ananak dan bibii ed dirios da tan sagyaten da iray ananak mon lalaki a mandayew* ed dirios da.+ 17  “Agka manggagawa na saray dirios a gawad metal.+ 18  “Nepeg mon selebraan so Piesta na Andi-lebaduran Tinapay.+ Andi-lebaduran tinapay so kanen mo, unong ya ingganggan kod sika; gawaen mo iya a pitoy agew diad aturon panaon ed bulan na Abib,*+ ta diad bulan na Abib so impaway mo ed Ehipto. 19  “Kien ko so amin a panguloan a laki,*+ pati say amin ya ayayep mo, balanglan panguloan a kalakian a baka odino karnero.+ 20  Say panguloan na sakey ya asno et nepeg mon dondonen ed panamegley na sakey a karnero. Balet no agmo dondonen itan et nepeg mon pakgeran. Nepeg mon dondonen so amin a panguloan ed saray ananak mo.+ Anggapoy nayarin onarap ed siak a kalimalima. 21  “Anemiran agew so pankimey mo, balet diad komapiton agew et manpainawa ka.*+ Anggano diad panaon na panagdalus tan panag-ani et manpainawa ka. 22  “Tan selebraan mo so Piesta na Saray Simba ed panamegley na unonan matakken iran aanien a trigo, tan say Piesta na Panagtipon* diad pansalat na taon.+ 23  “Mamitlo ed sakey taon ya onarap so amin a lalaki yo diad tuan Katawan a Jehova, say Dios na Israel.+ 24  Ta pataynanen ko iray nasyon ed arapan mo,+ tan paawangen ko so nasasakopan mo, tan anggapoy manpirawat a manamsam ed dalin mo legan kan ontatatdang pian onarap ed si Jehova a Dios mo, a mamitlo ed sakey taon. 25  “Agmo iyaapay a kaibay antokaman ya alebaduraan so dala na bagat a parad siak.+ Say bagat parad piesta na Paskua et agnepeg a mansiansian sanlabi ya anggad kabuasan.+ 26  “Nepeg mon awiten ed abung nen Jehova a Dios mo so sankaabigan ed saray unonan aluton bunga na dalin mo.+ “Agmo ilalambong so kilaw a kanding ed gatas na ina to.”+ 27  Intuloy ya inkuan nen Jehova ed si Moises: “Nepeg mon isulat irayan salita,+ ta misipanan ak ed sika tan ed Israel unong ed sarayan salita.”+ 28  Tan diad loob na 40 agew tan 40 labi et sikatoy nansiansia diman a kaiba nen Jehova. Agto angan na tinapay tan inminum na danum.+ Tan insulat To ed saray tapyas iray salita na sipanan, say Samploran Ganggan.*+ 29  Insan linmeksab si Moises ed Palandey Sinai, tan sankaegnaan to so duaran tapyas na Testimonya.+ Sanen sikatoy linmeksab ed palandey, ag-amta nen Moises ya onsisinag so lupa to lapud impitongtong to ed Dios. 30  Sanen si Moises et anengneng nen Aaron tan amin ya Israelita, naimano ran onsisinag so lupa to kanian natatakot iran onasingger ed sikato.+ 31  Balet tinawag ira nen Moises, kanian inmasingger ed sikato si Aaron tan say amin a papangulo na totoo, tan akitongtong si Moises ed sikara. 32  Kayari na satan et inmasingger ed sikato so amin ya Israelita, tan inter tod sikara so amin a ganggan ya inter nen Jehova ed sikato diad Palandey Sinai.+ 33  Sano nasumpal si Moises a mitongtong ed sikara, sikatoy mangiyan na sakbong ed lupa to.+ 34  Balet sano onarap si Moises ed si Jehova pian mitongtong ed sikato, ekalen toy sakbong ya anggad ipaway to.+ Insan sikatoy ompaway tan ipaamta tod saray Israelita iray ganggan a naawat to.+ 35  Tan anengneng na saray Israelita ya onsisinag so lupa nen Moises; insan impawil nen Moises so sakbong ed lupa to anggad inloob to pian mitongtong ed Dios.*+

Paimanod leksab

Odino “maaron-kaabigan.”
Odino “inkamatoor.”
Literal, “matalker so beklew min.”
Odino “apalsa.”
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “si Jehova, say ngaran to et.”
Odino “ya agto iyaabuloy a walay kalaslasan to.”
Odino “milawanan.”
Odino “milawanan.”
Odino “milawanan.”
Nengnengen so Apendise B15.
Literal, “amin a mangilukas ed eges.”
Odino “ngilinan mo so sabaton.”
Tatawagen met a Piesta na Saray Alolong (Saray Tabernakulo).
Literal, “say Samploran Salita.” Tatawagen met a Dekalogo.
Literal, “sikato.”