Exodo 33:1-23

  • Mensahe na Dios parad panametek (1-6)

  • Tolda na pantitiponan ed paway na kampo (7-11)

  • Kinerew nen Moises a nanengneng toy gloria nen Jehova (12-23)

33  Inkuan ni nen Jehova ed si Moises: “Taynan ka la dia a kaiba iray totoon impaway mod dalin na Ehipto. Manbiahe kan mamaarap ed dalin ya insipan kod si Abraham, Isaac, tan Jacob, ya inkuan kon, ‘Say ilalak mo* so pangiteran kod satan.’+  Ibakik ed unaan mo so sakey ya anghel+ tan pataynanen to iray Canaanita, Amoreo, Heteo, Perizeo, Heveo, tan Jebuseo.+  La kad dalin a manag-agus so gatas tan dilo.+ Balet agak onla ed pegley yo, lapud benger kayon* totoo,+ ta ompan naupot ta kayo ed dalan.”+  Sanen nadngel na totoo iyan ansakit a salita, naermenan ira, tan anggapo ed sikara so angisulong na saray parakep to.  Inkuan nen Jehova ed si Moises: “Ibagam ed saray Israelita, ‘Benger kayon* totoo.+ Diad sakey a bekta et nayarian koy ondalan ed pegley yo tan upoten ta kayo.+ Kanian agyo isusulong iray parakep yo, legan a nononoten ko so gawaen kod sikayo.’”  Kanian manlapud Palandey Horeb a manpatuloy et ag-insulong* na saray Israelita iray parakep da.  Inawit natan nen Moises so tolda to tan impaalagey tod paway na kampo, a medyo arawi ed kampo, tan tinawag to itan a tolda a pantitiponan. Amin ya ontupleg ed si Jehova+ et onlad tolda a pantitiponan, a walad paway na kampo.  Kapagno ompaway si Moises ed tolda, amin a totoo et onalagey tan mansiansia ed lolooban na saray mismon tolda ra, tan nengnengnengen day Moises ya anggad iloob to ed tolda.  Kapagno onloob si Moises ed tolda, onleksab so singa lusek a lurem+ tan mansiansia itan ed lolooban na tolda legan a mitotongtong so Dios ed si Moises.+ 10  Sano nanengneng na amin a totoo so singa lusek a lurem a walad lolooban na tolda, balang sakey ed sikara et onalagey tan ondakmomo ed lolooban na dilin tolda to. 11  Arap-arapan ya akitongtong si Jehova ed si Moises,+ a singa pitotongtong na sakey a too ed sananey a too. Sano sikatoy ompawil ed kampo, mansiansia ed tolda si Josue+ ya anak nen Nun, say lingkor tan katulongan to.+ 12  Inkuan natan nen Moises ed si Jehova: “Nengneng mo, ibabagam ed siak ya, ‘Iwanwan mo iyan totoo,’ balet agmo ni impaamta ed siak no siopay ibakim a kaibak. Sakey ni, imbagam a, ‘Kabkabat ta ka,* tan aabobonan ta ka.’ 13  Ipangasim, no aabobonan mo ak, ipaamtam ed siak iray dalan mo,+ pian nakabat ta ka tan mantultuloy kon nagamoray panangabobon mo. Nonot mo met a totoom iyan nasyon.”+ 14  Kanian inkuan to: “Siak a mismo* so mila ed sika,+ tan pampainawaen ta ka.”+ 15  Insan inkuan nen Moises ed sikato: “No sikan mismo et* agmila, agmo kami la papataynanen ed sayan pasen. 16  Panon a naamtaan ya agamoran ko tan saray totoom so panangabobon mo? Agta diad ipilam ed sikami,+ pian siak tan saray totoom et nibiig manlapud amin a totoo diad tapew na dalin?”+ 17  Inkuan ni nen Jehova ed si Moises: “Gawaen ko met iyan kerew mo, lapud agamoran moy panangabobon ko tan kabkabat ta ka ed ngaran.” 18  Insan inkuan to: “Ipangasim, ipanengneng mod siak so gloriam.” 19  Balet inkuan to: “Ipanengneng kod sika so amin a kaabigan ko, tan iyabawag kod arapan mo so ngaran kon Jehova;+ tan abobonan ko imay labay kon abobonan, tan kasian ko imay labay kon kasian.”+ 20  Balet inyarum to: “Agmo nayarian a nengnengen so lupak, ta anggapoy toon makanengneng ed siak tan manbilay.” 21  Inkuan ni nen Jehova: “Nia so sakey a pasen ed abay ko. Alagey kad tapew na bato. 22  Sano ondadalan so gloriak, iyan ta ka ed loob na letak na bato, tan saniban ta kay limak ya anggad makadalan ak. 23  Kayari na satan et ekalen koy limak, tan nanengneng moy beneg ko. Balet agmo nanengneng so lupak.”+

Paimanod leksab

Literal, “binim.”
Literal, “matalker so beklew yon.”
Literal, “Matalker so beklew yon.”
Literal, “nilakseb.”
Literal, “Kabat ta ka ed ngaran.”
Literal, “Say lupak.”
Literal, “No say lupam et.”