Exodo 15:1-27

  • Kansion na pananalo a kinansion nen Moises tan Israel (1-19)

  • Angansion si Miriam bilang ebat (20, 21)

  • Nagmaliw a masamit so ampait a danum (22-27)

15  Diad saman et kinansion nen Moises tan saray Israelita iyan kansion parad si Jehova:+ “Kansionan koy Jehova, ta sikatoy nitandoron maong.+ Imbasileng tod dayat so kabayo tan samay akakabayo.+   Si Jah* so kasil tan biskeg ko, ta sikatoy nagmaliw a manangilaban ko.+ Saya so Dios ko, tan sikatoy idayew ko;+ say Dios nen amak,+ tan sikatoy itandorok.+   Si Jehova et sakey a makapanyarin sundalo.+ Jehova so ngaran to.+   Imbuntok Tod dayat iray karwahe na Faraon tan say armada to,+Tan nalner ed Ambalangan Dayat iray sankamaongan a sundalo to.+   Tinabonan ira na madaluyon a danum; singa ra bato a linmereg ed kaaralman.+   Agaylay biskeg na kawanan a limam, O Jehova;+ Nayarian a mekmeken na kawanan a limam so kabusol, O Jehova.   Lapud agnaparaan a katagyan mo et nayarian mon itumba iramay onsusumpad sika;+Mandarlang so sanok mo, poolan to ran singa dayami.   Diad ingas na eleng mo et nibunton iray danum;Inmalagey iratan a singa padir a mangamper ed saray deladelap;Kinmigtel ed pegley na dayat iray madaluyon a danum.   Inkuan na kabusol: ‘Onusil ak! Aboten ko ra!Apagen koy samsam ya anggad napenek ak!*Uyosen koy espadak! Taloen ira na limak!’+ 10  Sinibokan mo ra, tinabonan ira na dayat;+Singa ra ambelat a metal a linmereg ed mabiskeg iran danum. 11  Siopad saray dirios so mipara ed sika, O Jehova?+Siopay mipara ed sika ed agaylan inkasantom?+Sika a nepeg a takotan tan kansionan na panangidayew, sika a manggagawa na saray makapakelaw.+ 12  Inyunat moy kawanan a limam, tan inakmon ira na dalin.+ 13  Lapud matoor a panangarom et inwanwan mo iray totoon dinondon mo;+Diad biskeg mo et itonton mo ra ed masanton ayaman mo. 14  Narengel na saray totoo;+ onggiwgiw ira;Gonigon* so onsabi ed saray manaayam ed Filistia. 15  Diad satan a panaon et nataktakot iray shik* na Edom,Tan onggiwgiw iray makapanyarin manuley* na Moab.+ Onkapuy so liknaan na amin a manaayam ed Canaan.+ 16  Onsabi ed sikara so takot tan giwgiw.+ Ag-ira makagalaw a singa bato lapud mabiskeg a taklay moAnggad makadalan iray totoom, O Jehova,Anggad makadalan+ iray pinalsam a totoo.+ 17  Iyakar mo ra tan iletneg mo rad palandey a kayarian mo,+Say niletneg a pasen ya intaryam pian panayaman mo, O Jehova,Sakey a santuaryo ya inletneg na saray limam, O Jehova. 18  Si Jehova so manuley bilang ari ed anggad angga.+ 19  Sanen linmad dayat iray kabayo na Faraon a kaiba iray karwahe ton pan-guerra tan saray sundalo ton akakabayo,+Impawil nen Jehova so danum na dayat pian natabonan ira,+Balet saray totoo na Israel et nanakar diad amagan dalin ed pegley na dayat.”+ 20  Insan angalay tamburin si Miriam a propetesa ya agi nen Aaron, tan sikatoy tinumbok na amin a bibii ya awit day tamburin, tan nansasayaw ira. 21  Oniay kinansion nen Miriam bilang ebat ed saray lalaki: “Kansionan yoy Jehova, ta sikatoy nitandoron maong.+ Imbasileng tod dayat so kabayo tan samay akakabayo.”+ 22  Diad saginonor et indaulo nen Moises so Israel ya ontaynan ed Ambalangan Dayat, tan amaarap irad kalawakan na Sur tan nanakar ira na taloy agew diad kalawakan, balet anggapoy aromog dan danum. 23  Akasabi ra ed Mara,*+ balet agda nainum so danum ed Mara lapud ampait. Kanian inngaran dan Mara itan a pasen. 24  Diad saman et nanmeremere iray totoo sumpad si Moises,+ tan inkuan da: “Antoy inumen mi?” 25  Sikatoy tinmawag ed si Jehova,+ tan inturo nen Jehova ed sikato so sakey a melag a kiew. Sanen imbantak to itan ed danum, nagmaliw a masamit so danum. Diman To inletneg ed sikara so sakey a totontonen tan sakey a basiyan na panangukom tan diman To ra sinubok.+ 26  Inkuan to: “No maalwar mon dengelen so boses nen Jehova a Dios mo tan gawaen mo so maptek ed pakanengneng to tan talinengen mo iray ganggan to tan sumpalen mo so amin a totontonen to,+ agko idapo ed sika so antokaman a sakisakit ya indapok ed saray Ehipsio,+ ta siak, si Jehova, so mamaabig ed sika.”+ 27  Kayari na satan et sinmabi ra ed Elim, a ditan et walay 12 subol na danum tan 70 kiew a palma. Kanian nankampo ra ditan diad abay na danum.

Paimanod leksab

Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “so kamarerwak.”
Literal, “Pampasakit ed pananak.”
Say shik et sakey a pangulo na tribu.
Odino “iray maruksan manuley.”
Kabaliksan toy “Inkapait.”