Exodo 37:1-29

  • Impanggawa ed Kaban (1-9)

  • Say lamisaan (10-16)

  • Say kandelero (17-24)

  • Say altar parad insenso (25-29)

37  Insan nanggaway Bezalel+ na Kaban+ a gawad kiew na acacia. Satan et duara tan kapalduan kasiko* ed karukey tan sakey tan kapalduan kasiko ed kalapar tan sakey tan kapalduan kasiko ed katagey.+  Binalkot to itan na puron balitok ed loob tan paway tan inggawaan toy balitok a pinagka-keteg* so paliber na satan.+  Kayari na satan et inggawaan to itan na apatiran kondiling a balitok, diad tagey na apatiran sali na satan, duaran kondiling ed sakey a diking tan duaran kondiling ed biek a diking.  Insan sikatoy nanggawa na saray panagsakbatan a gawad acacia tan binalkot to iratan na balitok.+  Insan to insurob iray panagsakbatan diad saray kondiling a walad saray diking na Kaban pian naalsa so Kaban.+  Sikatoy nanggawa na sakob a gawad puron balitok.+ Satan et duara tan kapalduan kasiko ed karukey, tan sakey tan kapalduan kasiko ed kalapar.+  Insan sikatoy nanggawa na duaran kerubin+ a gawad pinanday a balitok diad biek tan biek a sampot na sakob.+  Say sakey a kerubin et walad sakey a sampot, tan samay sakey a kerubin et diad sananey a sampot. Ginawa to iray kerubin ed biek tan biek a sampot na sakob.  Akabuskag a patagey so duaran payak na saray kerubin, a sasakbongan na saratan so sakob.+ Nanarapan ira, tan akaarap ed sakob iray kalupaan da.+ 10  Insan sikatoy nanggawa na lamisaan a gawad acacia.+ Satan et duaran kasiko ed karukey, sankasiko ed kalapar, tan sakey tan kapalduan kasiko ed katagey.+ 11  Tan binalkot to itan na puron balitok tan inggawaan toy balitok a pinagka-keteg* so paliber na satan. 12  Insan sikatoy nanggawa na pinagkagilig a sakey dakulap* so kalapar to ed liber na satan tan balitok a pinagka-keteg* ed liber na pinagkagilig to. 13  Ontan met, inggawaan to itan na apatiran kondiling a balitok tan inyan to iray kondiling ed apatiran suyok ya akapeketan na apatiran sali. 14  Saray kondiling et asingger ed pinagkagilig, a saratan so pangisuroban ed saray palitek a pangalsaan ed lamisaan. 15  Insan sikatoy nanggawa na saray panagsakbatan a gawad kiew ya acacia tan binalkot to iratan na balitok, a saratan so pangalsaan ed lamisaan. 16  Kayari na satan et sikatoy nanggawa na puron balitok iran kagawaan a parad lamisaan—saray plato, saray kopa, tan saray yaong tan pitsil a pangibalesan na saray apay ya iinumen.+ 17  Insan sikatoy nanggawa na kandelero+ a gawad puron balitok. Ginawa to so kandelero manlapud pinanday a balitok. Nampepeketan so sali, saray sengeg, saray kopa, saray punget, tan saray rosas na satan.+ 18  Anemiran sanga so ninmatnat manlapud sengeg na satan, taloran sanga na kandelero manlapud sakey a diking tan taloran sanga manlapud sananey a diking. 19  Taloran kopa a singa rosas na almendro so walad sakey a dasig na saray sanga, a ditan et nansalet-salet iray punget tan rosas, tan taloran kopa a singa rosas na almendro so walad sananey a dasig na saray sanga, a ditan et nansalet-salet iray punget tan rosas. Ginawa iya parad anemiran sanga ya onnatnat manlapud sengeg na kandelero. 20  Tan diad sengeg na kandelero et walay apatiran kopa a singa rosas na almendro, a ditan et nansalet-salet iray punget tan rosas. 21  Walay sakey a punget ed silong na duaran sanga a ninmatnat manlapud sengeg tan sakey a punget ed silong na samay ontumbok a duaran sanga tan sakey a punget ed silong na samay ontumbok a duaran sanga, parad saray anemiran sanga ya onnanatnat manlapud sengeg na kandelero. 22  Saray punget tan saray sanga tan say interon kandelero et gawad saksakey a piraso na puro tan pinanday a balitok. 23  Insan ginawa to manlapud puron balitok so pitoran lamparaan+ tan saray panagsipit tan saray kargaan na ngalab na satan. 24  Ginawa to itan, pati saray amin a kagawaan na satan, manlapud sakey a talento* na puron balitok. 25  Natan et ginawa to so altar na insenso+ manlapud kiew na acacia. Kuadrado itan, a sankasiko ed karukey, sankasiko ed kalapar, tan duaran kasiko ed katagey. Akapeket ed satan iray saklor.+ 26  Binalkot to itan na puron balitok, say tapew tan amin a diking tan saray saklor na satan, tan inggawaan to na balitok a pinagka-keteg* so paliber na satan. 27  Inggawaan to itan na duaran kondiling a balitok ed leksab na pinagka-keteg* na satan diad biek tan biek a diking, a pangisuroban ed saray panagsakbatan. 28  Kayari na satan et sikatoy nanggawa na saray panagsakbatan a gawad kiew na acacia tan binalkot to iratan na balitok. 29  Ginawa to met so masanton larak a panaglana+ tan say puro tan ambalingit ya insenso,+ a marundunong a tinimpla.*

Paimanod leksab

Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “pinagkadesinyo.”
Odino “pinagkadesinyo.”
Manga 7.4 sentimetro (2.9 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “pinagkadesinyo.”
Say sakey a talento et 34.2 kilo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “pinagkadesinyo.”
Odino “pinagkadesinyo.”
Odino “a singa kimey na sakey a managgaway puyok.”