Exodo 3:1-22

  • Si Moises tan say mandarlang a kiew (1-12)

  • Impaliwawa nen Jehova so ngaran To (13-15)

  • Ingganggan nen Jehova si Moises (16-22)

3  Si Moises et nagmaliw a managpastol na pulok na katulangan ton si Jetro,+ say saserdote na Midian. Legan ya ipapastol toy pulok diad bandad sagur na kalawakan, sikatoy akasabi ed palandey na tuan Dios, diad Horeb.+  Insan nampanengneng ed sikato so anghel nen Jehova diad mandarlang ya apoy a walad pegley na masabit a kiew.+ Legan ton nenengnengen itan, naimano ton mandarlang imay kiew, balet ta agnapopoolan.  Kanian inkuan nen Moises: “Onasingger ak pa pian nausisak iyan nikadkaduman nagagawa tan nengnengen ko no akin et agnapopoolan iyan masabit a kiew.”  Sanen anengneng nen Jehova a sikatoy onaasingger pian onnengneng, sikatoy tinawag na Dios manlapud masabit a kiew, ya inkuan to: “Moises! Moises!” a diad saman et inkuan to: “Wadia ak.”  Insan inkuan to: “Agka la onaasingger. Ekal mo ray sandalyas mo, ta say pasen ya akaalageyan mo et masanton dalin.”  Inkuan to ni: “Siak so Dios nen amam, say Dios nen Abraham,+ Dios nen Isaac,+ tan Dios nen Jacob.”+ Insan sinaniban nen Moises so lupa to, lapud sikatoy antakot ya onnengneng ed tuan Dios.  Inkuan ni nen Jehova: “Anengneng kon mismo so paniirap na totook diad Ehipto, tan nadngel koy akis da lapud saray mamapairap ed sikara; amtak so paniirap da.+  Onleksab ak pian iliktar ko rad saray Ehipsio,+ tan ipaway ko rad satan a dalin pian iyakar ko rad maabig tan maawang a dalin, diad dalin a manag-agus so gatas tan dilo,+ diad panaayaman na saray Canaanita, Heteo, Amoreo, Perizeo, Heveo, tan saray Jebuseo.+  Akasabi ed siak so pannanangis na saray totoo na Israel, tan anengneng ko met so maruksan paraan a pamapairap ed sikara na saray Ehipsio.+ 10  Natan gala, ta ibaki ta kad Faraon, tan ipaway mod Ehipto iray totook ya Israelita.”+ 11  Balet inkuan nen Moises ed tuan Dios: “Siopa ak pian onla ed Faraon tan mangipaway ed saray Israelita diad Ehipto?” 12  Diad saya et inkuan to: “Wala ak ed sika,+ tan saya so pakapatnagan a siak so angibaki ed sika: Kayarim a nipaway iray totoo manlapud Ehipto, manlingkor* kayo ed tuan Dios diad sayan palandey.”+ 13  Balet oniay inkuan nen Moises ed tuan Dios: “No bilang ta onla ak ed saray Israelita tan ibagak ed sikaran, ‘Say Dios na saray inmuunan atateng yo et imbaki to ak ed sikayo,’ tan tepeten dad siak ya, ‘Antoy ngaran to?’+ Antoy ibagak ed sikara?” 14  Kanian inkuan na Dios ed si Moises: “Magmaliw Ak No Antoy Pilien* Kon Pagmaliwan.”*+ Tan inkuan to ni: “Oniay ibagam ed saray Israelita, ‘Imbaki ak ed sikayo nen Magmaliw Ak.’”+ 15  Insan inkuan lamet na Dios ed si Moises: “Oniay ibagam ed saray Israelita, ‘Si Jehova a Dios na saray inmuunan atateng yo, say Dios nen Abraham,+ Dios nen Isaac,+ tan Dios nen Jacob,+ et imbaki to ak ed sikayo.’ Saya so ngaran ko ed andi-anggaan,+ tan saya so pakanodnonotan ed siak diad amin a henerasyon. 16  La ka sirin, tan tipon mo iray mamatatken na Israel tan ibagam ed sikara, ‘Nampanengneng ed siak si Jehova a Dios na saray inmuunan atateng yo, say Dios nen Abraham, Isaac tan Jacob, tan inkuan to: “Peteg a naimano ta kayo+ tan no antoy gagawaen dad sikayo diad Ehipto. 17  Kanian ikuan ko, ibulos ta kayod pamapairap+ na saray Ehipsio pian iyakar ta kayod dalin na saray Canaanita, Heteo, Amoreo,+ Perizeo, Heveo, tan saray Jebuseo,+ diad dalin a manag-agus so gatas tan dilo.”’+ 18  “Seguradon dengelen day boses mo,+ tan onla kad ari na Ehipto, sika tan saray mamatatken na Israel, tan ibaga yod sikato: ‘Akitongtong ed sikami si Jehova a Dios na saray Hebreo.+ Kanian ipangasim, abuloyan mo kamin manbiahe na taloy agew ya onlad kalawakan pian makapanbagat kamid si Jehova a Dios mi.’+ 19  Balet amtak ya agkayo abuloyan na ari na Ehipto, likud labat no sikatoy puersaen na sakey a mabiskeg a lima.+ 20  Kanian iyunat koy limak tan kabilen koy Ehipto ed panamegley na amin a pakelaw a gawaen kod sikato, tan kayari na satan et ibulos to kayo.+ 21  Tan iter kod sayan totoo so pabor na saray Ehipsio, tan sano onla kayo la, agkayo ontaynan a kalimalima.+ 22  Balang bii et mikerew ed kaabay to tan ed biin manpupundo ed abung to na saray kagawaan a pilak tan balitok pati kawekawes, tan isulong yo iratan ed saray ananak yon lalaki tan bibii; tan samsaman yo iray Ehipsio.”+

Paimanod leksab

Odino “mandayew.”
Odino “Magmaliw Ak ya Antokaman a Pagmaliwan Ko.” Nengnengen so Apendise A4.
Odino “Labay.”