Exodo 1:1-22

  • Dinmakel iray Israelita diad Ehipto (1-7)

  • Pinairap na Faraon iray Israelita (8-14)

  • Agpinatey na saray matakot ed Dios a manamianak iray kapangiyanak (15-22)

1  Saraya so kangaranan na ananak nen Israel a linma ed Ehipto a kaiba nen Jacob, balang laki a kaiba toy sankaabungan to:+  Ruben, Simeon, Levi, tan Juda;+  Isacar, Zebulon, tan Benjamin;  Dan tan Neftali; Gad tan Aser.+  Tan amin iramay* niyanak ed si Jacob* et 70 totoo,* balet si Jose et wala lad Ehipto.+  Diad kaunoran et inatey si Jose,+ pati saray amin ya agagi to tan amin ed saman a henerasyon.  Tan nagmaliw a mabunga iray Israelita* tan dinmakerakel ira, tan nantultuloy ni ran dinmakel tan mapmaples iran binmiskeg, kanian pinano ra iman a dalin.+  Sinmabi panaon et walay balon ari ed Ehipto ya agto kabat si Jose.  Kanian inkuan tod totoo to: “Saray totoo na Israel et mas dakel tan mas mabiskeg nen say sikatayo.+ 10  Siliban tayo ra. Ta no andi et mantultuloy iran ondakel, tan no walay nagawan guerra, mimuyong irad saray kalaban tayo tan milaban irad sikatayo tan taynanan da iyan bansa.” 11  Kanian anuro ra na saray pangulo a mamuersa ed sikaran mantrabaho* pian pairapen da rad panamegley na ambelat a trabaho,+ tan inletneg da ray syudad na Pitom tan Raamses,+ a ditan so panagtiponay abasto na Faraon. 12  Balet no kapigan da ra mas papairapen, diman met ira mas ondadakel tan ontatayak, kanian tinmakot iran maong lapud saray Israelita.+ 13  Diad saman et maruksan inaripen na saray Ehipsio iray Israelita.+ 14  Ginawa ran mair-irap so bilay da lapud ambelat a trabaho, a panggagawaen da ray pitek a halo tan laryo, tan pankikimeyen da ray ambelat diad uma. On, pinuersa da ran mankimey diad amin a klase na trabaho na aripen.+ 15  Agnambayag et kinatongtong na ari na Ehipto iray Hebreon manamianak a say ngaran da et Sifra tan Pua, 16  tan inkuan tod sikara: “Sano manpaanak+ kayoy Hebreon bibii tan nanengneng yo ra a manaanak ed yurongan,* patey yo so ugaw no laki; balet no bii, pansiansia yon mabilay.” 17  Balet tatakotan na saray manamianak so tuan Dios, kanian agda ginawa imay imbagad sikara na ari na Ehipto. Imbes, impansiansia ran mabilay iray ugugaw a lalaki.+ 18  Sinmabi panaon et tinawag na ari na Ehipto iray manamianak tan inkuan tod sikara: “Akin et impansiansia yon mabilay iray ugugaw a lalaki?” 19  Inmebat ed Faraon iray manamianak: “Agmipara iray Hebreon bibii ed saray Ehipsion bibii. Mabibiskeg ira tan akapananak la ra antis a makasabi ed sikara so manamianak.” 20  Kanian maabig so impideneng na Dios ed sarayan manamianak, tan nantultuloy a dinmakel iray totoo tan binmiskeg iran maong. 21  Tan lapud tatakotan na saray manamianak so tuan Dios, inikdan to ra na ananak. 22  Diad kaunoran et oniay ingganggan na Faraon ed amin a totoo to: “Ibantak yod Ilog Nilo so amin a kapangiyanak ya ugaw a lalaki na saray Hebreo, balet pansiansia yon mabilay so amin ya ugaw a bii.”+

Paimanod leksab

Odino “a kamarerwan.”
Literal, “pinmaway ed ulpo nen Jacob.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “lalakin ananak nen Israel.”
Odino “anuro ra na saray managganggan.”
Odino “a walad yurongan a paanakan.”